• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 33. Restricting the Capacity to Act of a Person and Establishing of Trusteeship due to Mental Disorders or Other Health Disorders (Sections 264-270)

2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-[F]/2022

Download

2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[B]/2021

Spriedums par personas rīcībspējas ierobežošanu, kura rezolutīvajā daļā nav norādīts rīcībspējas ierobežojumu apjoms, pārkāpj personas tiesības uz rīcībspējas neaizskaramību.

Download

2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[I]/2017

Rīcībspējas ierobežošanas tiesiskais regulējums vērsts uz to, lai nodrošinātu personas pamattiesību (tiesības uz privāto dzīvi) ievērošanu. Pirms rīcībspējas ierobežojuma kā galējā līdzekļa noteikšanas, tiesai jāapsver, vai nepastāv saudzīgāks veids personas rīcībspējas ierobežošanai un vai mērķi, kura dēļ tiek prasīts noteikt ierobežojumu, nav iespējams sasniegt ar citu līdzekli, mazāk iejaucoties personas privātajā dzīvē. Tiesas nolēmumam par rīcībspējas ierobežojumu jāpierāda saikne starp faktiskajām spējām un rīcībspējas ierobežošanu. Personas rīcībspēja ierobežojama minimālajā apmērā tikai vienīgi, lai sasniegtu to mērķi, kura dēļ notiek iejaukšanās personas privātajā sfērā. Lemjot par iespējamiem rīcībspējas ierobežojumiem, cik vien iespējams, jāņem vērā pašas personas vēlmes.

Download

25.04.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-18/2001

Download

14.02.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-2/2001

Download

30.10.1996. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-106/1996

Download