• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

SUB-CHAPTER 1. Purchase Contract (Sections 2002-2090)

31.05.2023. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-520/2023

Download

15.06.2023. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-115/2023

Download

29.03.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-64/2022

Download

29.03.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-64/2022

Download

22.02.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-27/2022

Ja pirkuma maksai izlietota nevis pircēja paša, bet gan viņa kreditora nauda, starp šīm personām izveidojas saistību tiesiskās attiecības, un kreditors iegūst tiesību atprasīt no pircēja viņa vietā samaksāto pirkuma maksu.

Download

29.04.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-22/2022

Zemes īpašnieks, kura zemes īpašums ir pārdots piespiedu izsolē citai personai, ir tiesīgs saņemt nomas maksu (civilos augļus) līdz izsoles pēdējai dienai (piesitumam). Nomniekam, kuram par izsoli nav bijis zināms un kurš līdz ar to nomas maksu jau labā ticībā samaksājis iepriekšējam zemes īpašniekam, paļaujoties vai nu uz agrāk slēgto nomas līgumu, vai tā neesības gadījumā – uz ierakstu par īpašnieku zemesgrāmatā, nav atkārtoti jāmaksā nomas maksa par to pašu laika posmu jaunajam īpašniekam.

Download

11.02.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-40/2021

Nekustamā īpašuma jaunais īpašnieks nevar prasības tiesvedības kārtībā apstrīdēt atpakaļpirkuma tiesību, kas zemesgrāmatā ievesta ar tiesas spriedumu lietā, kurā kā prāvnieks piedalījies iepriekšējais īpašnieks.

Download

31.05.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-39/2021

Draudzības pirkuma gadījumā izpirkuma tiesība nedod pamatu izpircējam gūt labumu no šāda draudzības pirkuma un baudīt uz citu personu attiecināmu personisko labvēlību, jo viņa tiesība ir uz izpērkamo nekustamo īpašumu, nevis pirkuma cenu. Lai nodrošinātu, ka gadījumā, kad nekustamais īpašums pārdots lētāk par tā vērtību, ieguvējam (nekustamā īpašuma īpašniekam) tiek samaksāta tā īstā cena, tiesas pienākums ir pārbaudīt īpašuma patieso vērtību darījuma slēgšanas brīdī, un cenas samazinājuma iemeslu noskaidrošanai nav jāpievēršas.

Download

27.05.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-309/2020

Download

16.03.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-95/2020

Strīdā par materiālajām tiesībām nav piemērojams piedziņas vēršanas uz nekustamo īpašumu procesuālais regulējums, un tas nevar ietekmēt Civillikuma 2086. pantā noteiktās vairāksolītāja tiesības.

Download

29.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-105/2019

Download

04.07.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1208/2018

Download

18.12.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1128/2018

Komercķīlas likuma 34.pants nekonkurē ar Civillikuma 2006.pantu, jo tie regulē atšķirīgus priekšmetus. Līdz ar to nav pamata piemērot kolīziju normu.

Download

27.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-363/2017

Download

26.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-273/2017

Download

25.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-176/2017

Civillikuma 2070.pants, ir vērsts uz tā paša mērķa sasniegšanu, kuram paredzēta Civillikuma 2391.panta norma, proti, uz netaisnas iedzīvošanās novēršanu. Pēc likuma sistēmas šo normu savstarpējās attiecībās 2391.pants uzskatāms par vispārīgo, bet 2070.pants – par speciālo normu, kura piemērojama līzinga tiesiskajām attiecībām. Atbilstoši speciālajai normai, kas ir imperatīvā tiesību norma, līzinga līguma atcelšanas gadījumā pārdevēja prasījuma tiesība par pirkuma cenas samaksu transformējas prasījumā par līzinga priekšmetu lietošanas maksas un zaudējumu atlīdzības samaksu, bet tos pārsniedzošā summa atmaksājama atpakaļ.

Download

03.03.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-91/2017

Download

2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-[C]/2016

Download

27.02.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-41/2015

Civillikuma 2108.panta otrās daļas noteikums dod pasūtītājam tiesību vienpusēji atteikties no piegādes līguma, atlīdzinot zaudējumus, nevis prasīt līguma atcelšanu. Turklāt minētā tiesību norma nav piemērojama attiecībā uz izpildītu piegādes līgumu.

Download

28.02.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-812/2013

Ar izsoli, kas minēta Civillikuma 1380.panta otrajā daļā, ir jāsaprot tāda izsole, par kuru ir taisīts tiesas nolēmums (piespiedu izsole, labprātīga izsole tiesas ceļā), nevis lietas īpašnieka privātā kārtībā rīkota izsole, kuras ietvaros tiesu nolēmumi netiek prasīti un nav arī paredzēti.

Download

05.09.2013. Decision of assignment sitting of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-811/2013

Civillikuma 2046.pantā noteiktais termiņš prasības celšanai par līguma atcelšanu pārmērīga zaudējuma dēļ attiecas arī uz nomas līgumu. Civillikuma 2170. pantā lietotais vārds „noteikumi” šeit nav domāts kā jēdziena „pārmērīgs zaudējums” atšifrējums, bet gan kā visi noteikumi, kas attiecas uz līguma atcelšanu pārmērīga zaudējuma dēļ.

Download

26.10.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-710/2012

1. Atbilstoši Civillikuma 702.panta pirmajai daļai pirmpirkuma tiesība un izpirkuma tiesība, kas piederējusi mantojuma atstājējam, pāriet mantojumā mantiniekam, kas apstiprinājies mantojuma tiesībās, kurš tādējādi saskaņā ar Civillikuma 1073. un 2061. pantu ir uzskatāms par pirmpirkuma tiesīgo personu. 2. Atbilstoši Civillikuma 1073.pantam un 2061.panta pirmajai daļai atsavinātājam ir pienākums paziņot pārējiem kopīpašniekiem par attiecīgās domājamās daļas atsavināšanu, darot zināmus pirkuma līguma noteikumus. Tādējādi pirmpirkuma tiesību izmantošana ir iespējama tikai tad, kad pirmpirkuma tiesīgajai personai nosūtīts attiecīgi noformēts darījuma akts, tādēļ likumā noteiktais divu mēnešu termiņš pirmpirkuma tiesību izmantošanai skaitāms no pirkuma līguma noraksta saņemšanas dienas.

Download

18.04.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-176/2012

Neceļot atsevišķu prasību, publiskā aktā norādīto nevar apgāzt ne ar liecinieku liecībām, ne ar privātā kārtā taisītu dokumentu.

Download

21.09.2011. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1089/2011 (CHANGE OF CASE-LAW)

1. Civillikuma 1073. un 2060.pantā paredzētā pirmpirkuma tiesība būtībā ir saistību tiesība, kas, noslēdzot darījumu vai uz cita pamata, rodas konkrētai personai (kopīpašniekam) kā relatīvas tiesiskas attiecības dalībniecei. Civillikuma lietu tiesību daļa regulē tiesiskās attiecības, kas saistītas ar nekustamo īpašumu. Taču tāpēc vien, ka 1073.pants iekļauts Civillikuma Lietu tiesību daļā, kopīpašnieka pirmpirkuma tiesība neiegūst lietu tiesību raksturu. 2. Saistību tiesības nostiprināmas zemesgrāmatā tikai tādos izņēmuma gadījumos, kad tas noteikts likumā (Civillikuma 2057., 2063., 2126.pants). Tā kā zemesgrāmatā nevar ierakstīt uz likuma pamata pastāvošu īpašuma aprobežojumu ar kopīpašnieka saistību piedāvāt pirmpirkuma tiesību, tad zemesgrāmatā nevar ierakstīt arī minētā aprobežojuma pārgrozījumu.

Download

03.06.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-185/2009

1. Tiesa pamatoti piemērojusi Civillikuma 1508.pantu, lai noskaidrotu, kādi priekšmeti kā piederumi ir pirkuma līguma objekts. 2. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana no pircēja puses, neizvirzot iebildumus par atsavināto lietu, var tikt vērtēta kā akcepts tam, ka lietas acīmredzami trūkumi ieguvējam ir zināmi, kas savukārt ir pamats atsavinātāja atbrīvošanai no atbildības atbilstoši Civillikuma 1613.panta otrajai daļai.

Download

03.12.2008. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-318/2008

Ar jēdzienu „rīkojies ļaunprātīgi” Civillikuma 2043.panta kontekstā saprotama pircēja apzināta un prettiesiska rīcība, kas izpaužas pārdevēja maldināšanā par lietas parasto vērtību, kuras ietekmē pārdevējs noslēdzis viņam acīmredzami neizdevīgu līgumu.

Download

11.06.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-250/2008

1. Dzīvokļa īpašums daudzdzīvokļu mājā, kurā dzīvokļi pieder vairākiem īpašniekiem, ir katra īpašnieka atsevišķs īpašums (Likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 1.panta pirmā daļa). 2. Kļūdaini nosakot atsavinātā objekta tiesisko statusu, tiesa nepamatoti piemērojusi Civillikuma 1073.pantā ietverto tiesību normu par nekustamā īpašuma kā kopīpašnieka pirmpirkuma tiesībām, kas strīdus tiesiskās attiecības neregulē. 3. Likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 9.panta otrās daļas normas paredz, ka dzīvokļa īpašuma pārdošanas gadījumā pārējiem dzīvokļu īpašniekiem pieder līgumiskā pirmpirkuma (izpirkuma) tiesība, ja tā paredzēta dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūtos vai savstarpējā līgumā. Izpirkuma tiesība, kas nodibināta ar līgumu (..), saista tikai lietā ieinteresētās personas (..), tomēr tā var kļūt saistoša arī trešajām personām, ja līgumu (..), ar kuru nodibina šo tiesību, ieraksta zemesgrāmatās.

Download

16.04.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-148/2008

Prasījumu par pirkuma līguma atcelšanu pārmērīga zaudējuma dēļ nav apmierināma, ja nav pierādīta atbildētāja ļaunprātīga rīcība. Civillikuma 2043.panta izpratnē pierādījumi, ka zaudējumu nodarītāja puse rīkojusies ļaunprātīgi, ir obligāts priekšnoteikums līguma atcelšanai pārmērīga zaudējuma gadījumā.

Download

02.04.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-139/2008

Vienpusēja atkāpšanās no pirkuma līguma cenas nesamaksāšanas dēļ pārdevējam ir tikai gadījumā, ja viņam tāda tiesība ir pielīgta (Civillikuma 2040.panta 3.daļa, 2047.pants).

Download

23.01.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-36/2008

1. Pirmpirkuma tiesības var pielīgt ne tikai pirkuma līgumā, bet arī nomas līgumā (Civillikuma 2127.pants). 2. Piedalīšanās izsolē neliedz izmantot pielīgtās pirmpirkuma tiesības (Civillikuma 2127.pants).

Download

05.12.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-815/2007

1. Likumā paredzēti divi izsoles veidi – labprātīga izsole, kuru drīkst izdarīt privātā kārtībā vai arī tiesas ceļā, un piespiedu izsole, kuru drīkst izdarīt tikai tiesas ceļā. 2. Civillikuma 2076.pants nosaka, ka kustamas vai nekustamas mantas pārdošana piespiedu izsolē, tāpat arī nekustama īpašuma pārdošana labprātīgā izsolē tiesas ceļā izdarāma pēc Civilprocesa likuma noteikumiem. Nekustama īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā reglamentē Civilprocesa likuma 49.nodaļa, bet piespiedu izsoli Civilprocesa likuma 73.nodaļa. 3. Bankrots ir maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas pēc savas būtības izpaužas kā uzņēmējsabiedrības piespiedu likvidācija parādu dēļ. Šāds maksātnespējas procesa risinājums nav atkarīgs no parādnieka, bet gan no kreditoru gribas izpauduma. Nekustamā īpašuma izsole tiek rīkota, lai pēc iespējas pilnīgāk tiktu apmierināti kreditoru likumīgie prasījumi, nevis aizsargātu izsolē pārdodamās nekustamās mantas īpašnieka intereses. 4. Parādnieka nekustamās mantas izpārdošana izsolē bankrota gadījumā no civiltiesiskā viedokļa uzskatāma par piespiedu izsoli un tā izdarāma saskaņā ar Civilprocesa likuma 73.nodaļas noteikumiem ar izņēmumiem, kas paredzēti speciālajā likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (Maksātnespējas likuma 2007.gada 1.novembra redakcija, spēkā no 2008.gada 1.janvāra).

Download

24.10.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-722/2007

Nomas maksa var tikt noteikta konkrētā naudas summā, jo, tāpat kā pirkuma maksa, arī nomas maksa ir līguma būtiska sastāvdaļa. Norāde Civillikuma 2122.pantā par nepieciešamību paredzēt noteiktu nomas maksu neizslēdz iespēju to izteikt tikai procentuāli no zemes kadastrālās vērtības noteiktā laika periodā (Civillikuma 2122.pants).

Download

22.02.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-96/2006

Gadījumā, ja pēc pušu vienošanās rokasnauda dota ārvalstu valūtā un tā saskaņā ar Civillikuma 1730.panta otro daļu atdodama divkāršā apmērā, piedzenamā summa atbilstoši Civillikuma 1833.pantam nosakāma latos pēc valūtas kursa, kad radās tiesība uz rokasnaudu divkāršā apmērā.

Download

10.08.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-430/2005

Download

18.05.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-314/2005

Download

01.12.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-642/2004

Download

03.11.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-588/2004

Download

06.10.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-483/2004

Download

10.09.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-371/2003

Download

04.06.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-292/2003

Download

21.05.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-281/2003

Download

19.03.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-168/2003

Download

05.03.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-144/2003

Download

05.03.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-133/2003

Download

08.01.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-21/2003

Download

07.11.2001. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-546/2001

Download

07.11.2001. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-545/2001

Download

24.10.2001. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-521/2001

Download

27.06.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-357/2001

Download

11.07.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-351/2001

Download

11.04.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-201/2001

Download

28.02.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-93/2001

Download

28.02.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-61/2001

Download

14.02.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-55/2001

Download

10.01.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-16/2001

Download

31.01.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-41/2001

Download

29.11.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-538/2000

Download

14.06.2000. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-282/2000

Download

10.05.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-218/2000

Download

12.04.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-163/2000

Download

23.02.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-57/2000

Download

16.11.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-636/1999

Download

15.12.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-610/1999

Download

29.09.1999. Judgment of the Department of Criminal Cases, case No SKC-592/1999

Download

01.09.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-560/1999

Download

18.08.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-489/1999

Download

30.06.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-419/1999

Download

12.05.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-301/1999

Download

28.12.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-77/1999

Download

01.12.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-76/1999

Download

20.01.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-44/1999

Download

19.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-491/1997

Download

19.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-481/1997

Download

22.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-371/1997

Download

03.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-302/1997

Download

26.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-183/1997

Download

25.09.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-133/1996

Download