• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 67. Enforcement Documents (Sections 538- 547[1])

08.08.2023. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-867/2023

Civilprocesa likums neierobežo termiņu, kādā piedzinējs var īstenot savu tiesību pieteikt lūgumu par izpildu raksta sagatavošanu tiesas lēmuma, ar kuru apstiprināts izlīgums, piespiedu izpildes nodrošināšanai. Jautājums par izpildnoilgumu tiesas nolēmumam, ar kuru apstiprināts izlīgums, tiesas vērtēšanas kompetencē var nonākt, izskatot ieinteresētās personas sūdzību par tiesu izpildītāja rīcību, ar kuru uzsākta vai izbeigta izpildu lietvedība, neievērojot likumā noteiktos priekšrakstus noilguma noteikšanā.

Download

16.04.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-835/2019

Download

16.04.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-835/2019

Download

15.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-61/2019

Līdzīgi kā lietās par saistības, kas nodota bezstrīdus piespiedu izpildei, apstrīdēšanu, arī lietās par zvērinātu advokātu rēķina apstrīdēšanu prasījums faktiski ir vērsts nevis uz izpildu dokumenta spēkā neesamības atzīšanu, bet uz atbrīvošanu no saistībām pēc attiecīgā rēķina pilnīgi vai kādā daļā, jo advokāta rēķina spēkā esamību nodrošina tam piešķirtais izpildu dokumenta spēks. Tāpēc, izskatot prasību, kurā klients lūdzis atzīt par spēkā neesošiem advokāta izrakstītos rēķinus, tiesai jānoskaidro, vai prasītāja ieskatā advokāts vispār nav veicis darbu, vai arī to veicis daļēji.

Download

2019. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]/2019

Download

30.09.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2821/2014

Nodokļu administrācijas lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, kas izpildāms tiesas spriedumu izpildes noteiktajā kārtībā. Tāpat kā Civillikuma 1307. pantā minētais tiesas spriedums, arī nodokļu administrācijas lēmums noder par pamatu hipotēkas iegūšanai, ievedot lēmumu par nodokļu parāda piedziņu zemesgrāmatā (Civillikuma 1307. un 1372.pants, Zemesgrāmatu likuma 44.pants).

Download

27.08.2008. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-49/2008

1. Privātas saistības īstumu un piedziņas pamatotību var izlemt tikai prasības tiesvedības kārtībā, to nevar pakļaut bezstrīdus piespiedu izpildīšanai, piemērojot Civilprocesa likuma 400.pantu. 2. Lietai pievienotais aizdevuma līgums, kurā apliecināts tikai pušu paraksta īstums, saskaņā ar Notariāta likuma 116.pantu atzīstams par privātu dokumentu.

Download

09.01.2008. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-2/2008

1. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 400.panta pirmo daļu, lai saistību varētu nodot bezstrīdus piespiedu izpildīšanai, ir jābūt drošai pārliecībai, ka šāda saistība tiešām pastāv. Šā likuma norma ir noteikusi gadījumu, kad šāda publiska ticamība saistībai ir un kad iespējama saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšana (Civilprocesa likuma 400.pants). 2. Ja zvērināts notārs nav apliecinājis līgumu, bet gan, pārliecinoties par darījuma dalībnieku identitāti, apliecinājis viņu parakstu īstumu uz līguma, tad saskaņā ar Notariāta likuma 116.pantu līgums atzīstams par privātu dokumentu. Šāds privāts dokuments neatbilst Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 2.punktā izvirzītajiem kritērijiem un nevar būt pamats pieteikuma iesniegšanai par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu (Notariāta likuma 116.pants).

Download