• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Various

22.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1/2019

Download

27.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-178/2018

Download

11.10.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-148/2018

Situācija, kad pārvadātājs atteicis iekāpšanu, kļūdaini uzskatot, ka ceļojuma dokumenti ir nepiemēroti, uzskatāma par iekāpšanas atteikumu Regulas Nr.261/2004 , 2.panta „j” apakšpunkta izpratnē, jo šāds atteikums nav saistīts ar pasažiera, kuram atteikta iekāpšana, vainu.

Download

28.02.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-55/2018

Download

22.01.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-12/2018

Download

26.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-200/2017

Download

02.02.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1406/2016

Elektronisko dokumentu likuma 1.panta 2.punkta b) apakšpunkts noteic, ka elektroniskais paraksts nodrošina tikai parakstītāja identifikāciju. Turpretim Zemesgrāmatu likuma 60.pantā ietvertā prasība parakstus apliecināt pie notāra vai bāriņtiesā nodrošina ne vien personu identifikāciju, bet arī šo personu rīcībspējas, kā arī pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjoma pārbaudi. Šajā pantā iekļautais privātpersonas pienākums apliecināt savu parakstu uz nostiprinājuma lūguma pie notāra vai bāriņtiesā kalpo par pamatu fizisko un juridisko personu civilo tiesību un likumisko interešu aizsardzībai.

Download

01.07.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-124/2016

Tiesības uz mājokļa neaizskaramību pašas par sevi nepamato dzīvesvietas plānojuma atzīšanu par personas datiem. Jebkurā gadījumā ir jākonstatē, ka konkrētā informācija ir attiecināma uz identificētu vai identificējamu fizisko personu. Tā kā šāds konstatējums attiecas uz lietas faktiskajiem apstākļiem, tas kasācijas kārtībā nav pārbaudāms.

Download

21.10.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-26/2016

Download

29.10.2013. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-46/2013

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 3.punktā dotais jēdziena „iestāde” skaidrojums nav attiecināms uz valsts izveidotām (dibinātām) kapitālsabiedrībām, jo tām nepiemīt minētajā normā uzskaitītās iestādes pazīmes. Publiskas personas kapitālsabiedrības darbība ir patstāvīga un pakārtota privātajām tiesībām, pēc sava tiesiskā statusa tā atzīstama par privāto tiesību juridisku personu vai privāttiesību subjektu, tādēļ uz to nav attiecināms Civilprocesa likuma 487.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktais strīdu izšķiršanas šķīrējtiesā aizliegums.

Download

08.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-32/2013

Iestādes prettiesiskas faktiskās rīcības gadījumā privātpersonu tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par mantisko zaudējumu vai personisko kaitējumu, tai skaitā, morālo kaitējumu realizējamas saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu, tādēļ konkrētā prasība nav pakļauta izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas tiesā, bet gan administratīvā procesa kārtībā, un tiesvedība lietā būtu izbeidzama. Atzīstot, ka Satversmes 92.pantā noteikto personas pamattiesību nodrošināšana ir svarīgāka par tiesu kompetences nošķiršanas jautājumiem, jo īpaši situācijā, kad prasītāju prasījuma izšķiršanas iespēja administratīvā procesa kārtībā ir zudusi daļēji arī tiesas rīcības dēļ, savlaicīgi neatsakoties pieņemt prasības pieteikumu vai tiesvedību lietā neizbeidzot, Senāts ierosinātās lietas izskatīšanu nolēma turpināt.

Download

07.03.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-23/2012

Lai arī Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likuma 8.pants paredz tiesas, kas izskata maksātnespējas lietu, tiesības atcelt krimināllietas ietvaros uzlikto arestu, minētā norma piemērojama tikai kopsakarā ar šā likuma 2.pantu (pamats piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildei ir likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums krimināllietā). Tiesa, izskatot administratora pieteikumu par aresta atcelšanu, civilprocesā izlēmusi jautājumu, kas lemjams kriminālprocesa ietvaros. Ar šādu tiesneša lēmumu turklāt tiek aizskartas valsts tiesības uz iespējamo mantas konfiskāciju kriminālprocesā.

Download

26.08.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-878/2009

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, veicot Interešu konflikta novēršanas likuma izpildes kontroli, ir tiesīgs lemt gan par personas saukšanu pie administratīvās, gan kriminālatbildības, gan veikt nepieciešamās darbības, lai valsts atgūtu zaudējumus, kas nodarīti ar valsts amatpersonas rīcību.

Download

25.03.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-83/2009

Gan Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, gan bāriņtiesas, pildot Uzturlīdzekļu Garantijas fonda likumā minētos uzdevumus, pārstāv vienu publisko juridisko personu – Latvijas Republiku. Strīdi, kas radušies valsts pārvaldes iestāžu starpā publiski tiesiskās funkcijas izpildes sakarā, ir risināmi hierarhiskā kārtībā, valsts pārvaldes iestādē, kuras funkcionālajā padotībā atrodas abas strīdā iesaistītās iestādes (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 5.panta trešā daļa, Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 9.pants, Civilprocesa likuma 223.panta 1.punkts).

Download

15.11.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-662/2006

Būvniecības dalībnieka pienākums ir atlīdzināt trešajām personām zaudējumus, kurus viņš nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību. Apakšuzņēmuma līguma noslēgšana pati par sevi neatbrīvo apakšuzņēmēju kā būvniecības dalībnieku no zaudējumu atlīdzības (Būvniecības likuma 33.panta pirmā daļa). Civillikuma 1635.panta nosacījumam par morālā kaitējuma atlīdzību 2006.gada 26.janvāra redakcijā, kas ir spēkā no 2006.gada 1.marta, nav atpakaļejoša spēka (likuma „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 9.pants).

Download

06.09.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-467/2006

Nodibinājuma valdes locekļa atsaukšana ietilpst biedru sapulces vai citas pārvaldes institūcijas kompetencē, kurai šādas tiesības piešķirtas ar nodibinājuma statūtiem (Biedrību un nodibinājumu likuma 35. pants).

Download

17.09.2003. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-303/2003

Download

19.12.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-620/2001

Download

19.12.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-608/2001

Download

19.12.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-606/2001

Download

19.12.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-602/2001

Download

19.12.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-592/2001

Download

19.09.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-590/2001

Download

28.11.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-581/2001

Download

28.11.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-561/2001

Download

24.10.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-510/2001

Download

24.10.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-492/2001

Download

12.09.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-418/2001

Download

15.08.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-375/2001

Download

11.07.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-358/2001

Download

27.06.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-333/2001

Download

06.06.2001. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-332/2001

Download

09.05.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-257/2001

Download

28.02.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-115/2001

Download

14.02.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-54/2001

Download

10.10.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-54/2001

Download

31.01.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-50/2001

Download

31.01.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-42/2001

Download

01.08.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-33/2001

Download

10.01.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-19/2001

Download

11.04.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-14/2001

Download

10.01.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-12/2001

Download

14.03.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-8/2001

Download

18.06.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No S-1/2001

Download

25.10.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-486/2000

Download

31.05.2000. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-249/2000

Download

01.12.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-680/1999

Download

01.09.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-522/1999

Download

01.09.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-511/1999

Download

01.09.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-496/1999

Download

18.08.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-463/1999

Download

04.08.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-459/1999

Download

06.10.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-456/1999

Download

04.08.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-455/1999

Download

30.06.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-393/1999

Download

26.05.1999. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-372/1999

Download

31.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-198/1999

Download

17.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-187/1999

Download

17.02.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-88/1999

Download

03.02.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-76/1999

Download

03.02.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-56/1999

Download

20.01.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-50/1999

Download

21.06.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No S-4/1999

Download

05.05.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No S-3/1999

Download

15.06.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No S-2/1999

Download

20.10.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No S-1/1999

Download

10.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-460/1997

Download

26.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-428/1997

Download

22.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-369/1997

Download

08.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-362/1997

Download

08.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-343/1997

Download

17.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-336/1997

Download

17.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-332/1997

Download

17.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-330/1997

Download

03.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-317/1997

Download

24.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-305/1997

Download

13.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-252/1997

Download

13.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-247/1997

Download

02.07.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-245/1997

Download

04.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-235/1997

Download

04.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-213/1997

Download

18.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-202/1997

Download

18.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-200/1997

Download

04.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-195/1997

Download

26.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-189/1997

Download

04.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-188/1997

Download

26.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-187/1997

Download

21.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-183/1997

Download

21.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-175/1997

Download

05.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-173/1997

Download

07.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-165/1997

Download

24.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-162/1997

Download

24.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-150/1997

Download

23.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-129/1997

Download

06.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-127/1997

Download

04.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-96/1997

Download

07.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-84/1997

Download

07.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-76/1997

Download

23.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-67/1997

Download

12.03.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-49/1997

Download

26.02.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-49/1997

Download

26.02.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-46/1997

Download

12.03.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-35/1997

Download

12.02.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-33/1997

Download

12.02.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-26/1997

Download

08.01.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-14/1997

Download

08.01.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-8/1997

Download

08.01.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-3/1997

Download

04.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No S-3/1997

Download

08.01.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-2/1997

Download

21.08.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-107/1996

Download