• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Dažādi

22.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2019 Kredītiestādes noguldījumā esošu naudas līdzekļu statuss

Lejupielādēt

27.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-178/2018 Eiropas Komisijas ekskluzīva kompetence valsts atbalsta uzraudzības jomā

Lejupielādēt

11.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2018 Iekāpšanas atteikums, kas saistīts ar pārvadātāja kļūdu, novērtējot ceļojuma dokumentu atbilstību

Lejupielādēt

28.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-55/2018 Likumā noteiktā izņēmuma no tiesībām uz garantēto atlīdzību piemērojamība

Lejupielādēt

22.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/2018 Prettiesiski gūto ienākumu piedziņa valsts ienākumos

Lejupielādēt

26.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-200/2017 Reliģisko organizāciju darbības brīvība

Lejupielādēt

02.02.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1406/2016 Zemesgrāmatu likuma 60.panta tvērums

Lejupielādēt

01.07.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-124/2016 Dzīvesvietas plāns kā personas dati

Lejupielādēt

21.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2016 Prasības celšanas kārtība pret pārvadātāju gaisa pārvadājuma nokavējuma gadījumā

Lejupielādēt

01.07.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-90/2015 Brīvprātības princips Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.864/2007 par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām („Roma II

Lejupielādēt

29.10.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-46/2013 Valsts kapitālsabiedrības tiesiskais statuss

Lejupielādēt

08.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2013 Jautājuma par iestādes faktiskās rīcības dēļ nodarīta morālā kaitējuma piedziņu pakļautība

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-23/2012 Administratora pieteikuma par kriminālprocesa ietvaros uzlikta aresta atcelšanu juridiskās personas mantai izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

26.08.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-878/2009 Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tiesībām celt prasību pret valsts amatpersonu par zaudējuma piedziņu valsts ienākumos

Lejupielādēt

25.03.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-83/2009 Par civilās tiesvedības nepieļaujamību divu publisko tiesību subjektu starpā par zaudējumiem, kas radušies, pildot publiski tiesiskās funkcijas

Lejupielādēt

15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-662/2006 Par apakšuzņēmēja pienākumu atlīdzināt zaudējumus

Lejupielādēt

06.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-467/2006 Par nodibinājuma valdes locekļa atsaukšanu

Lejupielādēt

17.09.2003. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-303/2003 Par atšķirību starp pārsūdzamu administratīvu aktu un nepārsūdzamu politisku lēmumu

Lejupielādēt

01.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-680/1999 Kārtība zemes īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanai naudā

Lejupielādēt

04.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-459/1999 Par zemes kompensācijas sertifikātu dzēšanu naudā

Lejupielādēt

21.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. S-4/1999 Par ražošanas attīstības veicināšanai ieguldīto investīciju ieskaitīšanas likumību uzņēmuma daļas izpirkšanas maksā

Lejupielādēt

05.05.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. S-3/1999 Par Valsts kontroles noteiktā uzrēķina pamatotību

Lejupielādēt

15.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. S-2/1999 Par Valsts kontroles tiesību apjomu, pārbaudot nevaltiskas uzņēmējdarbības

Lejupielādēt

20.10.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. S-1/1999 Par valsts kontroles institūciju uzrēķinu pamatotību pašvaldībām

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-460/1997 Par pensijas pārrēķināšanu uz atvieglotiem noteikumiem

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-428/1997 Bijušās PSRS pilsones un militārpersonas ģimenes locekles statuss Latvijā nosakāms atbilstoši tās statusam 1992. gada 28.janvārī

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/1997 Par nodokļu parāda piedziņu

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-362/1997 Par Krievijas Federācijas Bruņoto spēku militārpersonas apgādībā esošas ģimenes locekles uzturēšanos Latvijā

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-343/1997 Par tiesībām nepieņemt kravu pārvadāšanai un kravas pārvadātāja atbildību

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-336/1997 Sūdzības izskatīšana par Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta amatpersonas rīcību

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-332/1997 Ar zemes nodokli neapliek zemi, uz kuras ar likumu vai valsts institūcijas lēmumu aizliegta saimnieciskā darbība

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-330/1997 Par atbildību, pārvietojot preces un citus priekšmetus pāri Latvijas Republikas muitas robežai

Lejupielādēt

03.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-317/1997 Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi

Lejupielādēt

24.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-305/1997 LR Arhitektūras un celtniecības ministrijas 1992. gada 11. maija pavēli, ar kuru noteikts, ka galvenajiem speciālistiem valsts valoda jāzin trešajā pakāpē, nevar tulkot paplašināti

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-252/1997 Par izbraukšanas rīkojuma pamatotību no Latvijas Republikas

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-247/1997 Par nodokļu maksājuma izpildījumu īstā vietā, īstā laikā un pienācīgā kārtā

Lejupielādēt

02.07.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-245/1997 Par nodokļu atvieglojumu piemērošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ar ārvalstu kapitāla ieguldījumu statūtu fondā

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-235/1997 Par sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas, ja pastāv strīds par tiesībām, kas izšķirams prasības kārtībā

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-213/1997 Par sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas, ja pastāv strīds par tiesībām, kas izšķirams prasības kārtībā

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-202/1997 Ieceļojot Latvijā pēc 1992. gada 1. jūlija, ziņas par ieceļotāju iekļaujamas Iedzīvotāju reģistrā, izpildot likuma

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-200/1997 Par sūdzības izskatīšanu tiesā Latvijas Republikas Valsts civildienesta pārvaldes lēmumu sakarā

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/1997 Par valsts pilnvarnieka tiesībām atcelt no amata akciju sabiedrības izpilddirektoru

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-189/1997 Par nelikumīgu sūdzības iesniegšanu administratīvā pārkāpuma lietā

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/1997 Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-187/1997 Par kārtību, kā izdarāma tautības ieraksta maiņa civilstāvokļa aktu reģistrā

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-183/1997 Par Latvijas Republikas Saeimas ratificēta starptautiska līguma normu prioritāti pār Latvijas Republikas normām

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/1997 Par reģistrāciju Iedzīvotāju reģistrā

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-173/1997 Par kārtību, kādā piemērojams sods par muitas noteikumu pārkāpumu

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-165/1997 Par iespējām pārsūdzēt valsts pārvaldes institūciju aktus, kuriem ir normatīvs raksturs

Lejupielādēt

24.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-162/1997 Par uzvārdu un vārdu adoptētam

Lejupielādēt

24.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-150/1997 Par tiesas pienākumu, saņemot sūdzību, pieprasīt administratīvā pārkāpuma lietu

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-129/1997 Par nepieciešamību saņemt termiņuzturēšanās atļauju, iebraucot Latvijas Republikā

Lejupielādēt

06.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-127/1997 Par lietu izskatīšanu sevišķās tiesvedības kārtībā

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-96/1997 Par pamatsoda un papildsoda pārsūdzēšanas kārtību administratīvā pārkāpuma lietā

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-84/1997 Par iespēju izskatīt sūdzību par amatpersonas lēmumu, ja pret personu nav ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-76/1997 Nevar pārsūdzēt tiesā valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju vai amatpersonu izdotus aktus, kuriem ir normatīvs raksturs

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-67/1997 Par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas kārtību Latvijas Republikā

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-49/1997 Par kārtību, kādā var pārsūdzēt administratīvo sodu naudas soda veidā

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/1997 Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-46/1997 Par nodokļu lietās pieņemto lēmumu apstrīdēšanu

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-35/1997 Izskatot sūdzību par administratīvā soda uzlikšanu, nevar izlemt civiltiesisku strīdu

Lejupielādēt

12.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/1997 Par nodokļa inspekcijas audita pārskata pārsūdzēšanas iespējamību tiesā

Lejupielādēt

12.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/1997 Par reglamenta ievērošanu, atvaļinot no lekšlietu ministrijas Sardzes pulka, un kompensācijas piedziņu

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-14/1997 Par kārtību, kādā izdarāmi ieraksti Iedzīvotāju reģistrā

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/1997 Par amatpersonas pilnvarojumu

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/1997 Par peļņas nodokļa atvieglojumiem

Lejupielādēt

04.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.S-3/1997 Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” valsts uzņēmuma vadītājs lēmumu par finansu līdzekļu vai mantas dāvināšanu var pieņemt, ja dāvinājums nepārsniedz 500 latu

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/1997 Par kompensācijas piedzinu iekšlietu iestāžu darbiniekiem, kuri nelikumīgi atbrīvoti no dienesta

Lejupielādēt

21.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/1996 Par darba attiecību raksturu personām, kas pakļautas Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas disciplinārajam reglamentam

Lejupielādēt