• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pirmā nodaļa. TIESISKI DARĪJUMI VISPĀR (1403.–1510.pants)

07.04.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/2022 Sprieduma par kopīpašuma izbeigšanu, lietu atdodot vienam no kopīpašniekiem, rezolutīvās daļas atbilstība Civilprocesa likuma 195. panta prasībām

Lejupielādēt

21.06.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2021 Priekšnoteikumi komercsabiedrības kapitāla daļu īpašnieka vai kreditora tiesībām apstrīdēt komercsabiedrības civilajām tiesībām vai ar likumu aizsargātajām interesēm kaitējošu darījumu

Lejupielādēt

18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-492/2020 Vienreizēja izpildījuma ar starpmaksājumiem un periodiska izpildījuma nošķīrums

Lejupielādēt

30.09.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2020 Simulatīva darījuma apstrīdēšanas procesuālā forma

Lejupielādēt

12.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2020 Aiz simulatīvā darījuma apslēptā patiesi gribētā darījuma tiesiskās sekas

Lejupielādēt

09.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2020 Parādnieka vainas prezumpcija, ja tas ar saistītu personu noslēdzis darījumu kreditoram par ļaunu

Lejupielādēt

30.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-28/2020 un senatoru Intara Bistera, Andas Briedes un Ļubovas Kušnires atsevišķās domas No Eiropas Savienības fondiem izmaksātās stipendijas atprasīšana, ja studējošais atskaitīts no mācību iestādes

Lejupielādēt

03.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Tiesiska darījuma un kreditora atgādinājuma kā darījumam līdzīgas darbības nošķiršana (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Lejupielādēt

12.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Komercreģistra publiskās ticamības aizsardzības robežas

Lejupielādēt

04.11.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1003/2019 Sūdzības par zvērināta notāra nepareizu rīcību vai atteikšanos izpildīt amata pienākumus pārbaudes kompetence

Lejupielādēt

04.06.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-765/2019 Fiduciāru un simulatīvu darījumu nošķiršana

Lejupielādēt

09.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2019 Likumiskās prezumpcijas tvērums

Lejupielādēt

22.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-290/2019 Izpirkuma tiesību īstenošana

Lejupielādēt

21.03.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-193/2019 Lietas, kurā apstrīdēts preču zīmes nodošanas darījums uz civiltiesību normām par darījuma trūkumiem, piekritība

Lejupielādēt

30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-178/2019 Klusējot pieņemta mantojuma pieņemšanas sekas

Lejupielādēt

15.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-61/2019 Prasība par advokātam dotā uzdevuma izpildi

Lejupielādēt

28.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-217/2018 Licences maksas metodes izmantošana mantiskā kaitējuma aprēķināšanai kolektīvi pārvaldītu autortiesību vai blakustiesību aizskāruma gadījumā

Lejupielādēt

28.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-217/2018 Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pārstāvības prezumpcija

Lejupielādēt

28.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-207/2018 Līdzpārdošanas tiesības sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku līgumā

Lejupielādēt

29.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-203/2018 Taisnīgs lietas risinājums situācijā, kad pašvaldības rīcība bijusi nekonsekventa, nesamērīga un neatbilstoša tiesiskās paļāvības principam

Lejupielādēt

28.05.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-82/2018 Kreditoram par ļaunu noslēgta fiktīva darījuma apstrīdēšana

Lejupielādēt

15.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2018 Lietas apstākļu vērtēšana, kad kasācijas instances tiesa atcēlusi zemākās instances tiesas spriedumu

Lejupielādēt

19.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2018 Simulatīva un fiktīva darījuma nošķiršana

Lejupielādēt

10.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-658/2017 Atšķirība starp uzņēmuma un darba līgumu

Lejupielādēt

19.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-335/2017 Pušu gribas noskaidrošana, kvalificējot tiesisko darījumu (nomas un sabiedrības līguma nošķiršana)

Lejupielādēt

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-243/2017 Apdrošināšanas līguma noteikumu iztulkojums līguma saistību neizpildes vērtēšanā

Lejupielādēt

24.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-211/2017 Tiesas pilnvaras noteikt līgumu slēgšanas brīvības robežas

Lejupielādēt

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2017 Parādnieka pamatotas šaubas kā saistības izpildīšanas nokavējuma iemesls

Lejupielādēt

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/2017 Publisko ūdeņu statusa noteikšana

Lejupielādēt

26.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2017 Līdztiesības un sacīkstes principa ievērošana

Lejupielādēt

31.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-144/2017 Civillikuma 1508. un 1509.panta piemērošana

Lejupielādēt

28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/2017 Civillikuma 1488.panta 1.punkta piemērošanas priekšnoteikumi

Lejupielādēt

28.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-411/2016 Klusēšanas kā gribas izpausmes regulējums līgumā

Lejupielādēt

16.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-270/2016 Apelācijas instances tiesas pienākums motivēt attieksmi pret pirmās instances tiesas spriedumu

Lejupielādēt

31.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-53/2016 Akta parakstīšanas tiesiskās sekas

Lejupielādēt

29.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2016 Mantinieka īpašuma tiesību atpakaļejošais spēks

Lejupielādēt

16.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-112/2015 Līgumsoda par nokavējumu piedziņa, ja izpildījums pieņemts pēc līgumā noteiktā izpildes termiņa

Lejupielādēt

23.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2376/2014 Paškontrahēšanās darba līgumos un Civillikuma 1415.panta piemērošana

Lejupielādēt

18.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2013 Vekseļa jēdzienam neatbilstošs vekselis

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-574/2012 Trata (pārvedu vekselis) un saistību pastiprināšana

Lejupielādēt

14.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-497/2012 Cesijas ierobežojumi un to neievērošanas tiesiskās sekas cesionāra prasījuma par maiņas līguma atzīšanu par pirkuma līgumu izskatīšanā

Lejupielādēt

25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/2012 Labticīga ķīlas ieguvēja aizsardzība absolūti spēkā neesoša atsavinājuma darījuma gadījumā

Lejupielādēt

18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2012 Notariāla akta patiesīguma apstrīdēšanas kārtība

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2012 Nomas līguma atcelšana, ja nomātā telpa tiek lietota pretēji nomas līgumā noteiktajam mērķim

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-24/2012 Dzīvokļa vai viendzīvokļa mājas privatizācijas secība; uz īres līguma pamata izīrētas vasarnīcas, kas iekļauta neapdzīvojamo telpu fondā, tiesiskais statuss

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2012 Maiņas darījuma kvalifikācija, atzīstot vienošanos par simulatīvu, noslēgtu ar mērķi apiet pirmpirkuma tiesības

Lejupielādēt

01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2012 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU nolēmumā lietā Nr. SKC-5/2020) Atsavinājuma līguma spēkā esamības ietekme uz īpašuma tiesību pāreju ieguvējam

Lejupielādēt

25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Kalvja Torgāna, Mārītes Zāģeres, Ināras Gardas, Skaidrītes Lodziņas, Andas Vītolas atsevišķās domas Prasījums pret VID par pārmaksātā nodokļa atmaksu kā komercķīlas priekšmets

Lejupielādēt

22.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-538/2011 Par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību; par izlīgumu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

14.12.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-427/2011 Piekrišana īres līguma noteikumu grozīšanai ar konkludentām darbībām; tiesas pienākums vērtēt īres līguma noteikumu atbilstību Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām

Lejupielādēt

27.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/2011 Par kolīziju normām

Lejupielādēt

27.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/2011 Par izņēmumu no galvojuma akcesoritātes principa

Lejupielādēt

12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2011 Gribas izteikums tiesiskā darījumā

Lejupielādēt

24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2010 Par iestādi kā juridisku personu Civillikuma 1407.panta izpratnē; valsts atbildība par tās iestāžu amatpersonu prettiesisko rīcību; morālā kaitējuma atlīdzināšana par sakropļojumu vai izķēmojumu

Lejupielādēt

07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2010 Nekustamo īpašumu atsavinājumu līgumu ķēdē nošķirami spēkā neesoši un spēkā esoši līgumi

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2010 Par īres līguma termiņa atjaunošanu un dzīvokļa privatizācijas tiesību atzīšanu

Lejupielādēt

12.05.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2010 un senatora Alda Laviņa atsevišķās domas Par nekustamā īpašuma labticīga ieguvēja aizsardzības priekšnoteikumiem

Lejupielādēt

25.11.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-306/2009 Par tiesisku darījumu rakstisku formu un tā izpildes vai daļējas izpildes sekām

Lejupielādēt

03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2009 Par tiesiska darījuma iztulkošanu un atsavinātāja atbildību

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2009 Par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

11.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2009 Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildes apstrīdēšanas kārtību un prasījumiem no atdošanas līgumiem

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2009 Par kreditoru un trešo personu tiesībām, laulātajiem sadalot mantu

Lejupielādēt

12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-418/2008 Par Civillikuma 1488.panta 1.punkta piemērošanu, izšķirot strīdus par īres līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2008 Par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja nekustamais īpašums pārdots secīgi vairākiem pircējiem

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-256/2008 Par uzņemto saistību izpildi

Lejupielādēt

14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-212/2008 Par līgumsoda samazināšanas tiesisko pamatu

Lejupielādēt

14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-205/2008 Par tiesiskā aizskāruma seku novēršanu

Lejupielādēt

04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2008 Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2008 Par priekšnoteikumiem viltus konstatēšanai

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2008 Par tiesiska darījuma formu

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-806/2007 Tiesiskās sekas, ja darījums atzīts par spēkā neesošu

Lejupielādēt

07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-756/2007 Dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu kvalifikācija dzīvojamās telpas īres līgumā

Lejupielādēt

07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-712/2007 Par pienākuma uzlikšanu noslēgt zemes nomas līgumu

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-705/2007 Ārvalsts juridiskas personas tiesību un rīcības spēja nosakāma pēc viņa valdes atrašanās vietas likuma (Civillikuma 8.panta trešā daļa)

Lejupielādēt

06.06.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-465/2007 Par solidāras saistības nodibināšanu

Lejupielādēt

25.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-311/2007 Par dzīvojamo telpu īres līguma formu

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/2007 Par mantinieka tiesībām turpināt prāvu, kas ierosināta mantojuma atstājēja interešu aizstāvēšanai

Lejupielādēt

01.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-600/2006 Par juridiskas personas izsniegtā pilnvarojuma saistošo spēku

Lejupielādēt

04.10.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-540/2006 Par labas ticības principu

Lejupielādēt

04.10.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-524/2006 Par apņemšanās darījumu

Lejupielādēt

17.05.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-351/2006 Par maksu procentu veidā, kas noteikta par saistības neizpildīšanu vai nepienācīgu tās izpildīšanu

Lejupielādēt

19.04.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-280/2006 Par aizdevuma piedziņu

Lejupielādēt

05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-625/2005 Par Civillikuma 994. panta piemērošanu

Lejupielādēt

05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-607/2005 Aizdevuma līguma attiecības

Lejupielādēt

05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/2005 Par pierādījumu novērtēšanu

Lejupielādēt

07.12.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-542/2005 Par juridiskas personas akceptēta un reāli izpildīta darījuma tiesiskumu

Lejupielādēt

05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-303/2005 Nepastāvot dzīvojamās telpas īres līguma priekšmetam, nevar noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu

Lejupielādēt

20.04.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-246/2005 Par neesoša parāda izpildījuma atprasīšanas tiesiskajiem aspektiem

Lejupielādēt

09.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-153/2005 Par likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri

Lejupielādēt

26.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2005 Par Civillikuma 1041. un 1044. panta piemērošanu labticīgam ieguvējam

Lejupielādēt

01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-642/2004 Par tiesiska darījuma iztulkošanu, dalībnieku gribas izteikuma noskaidrošanu

Lejupielādēt

03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-614/2004 Par Civillikuma 1055. panta piemērošanu

Lejupielādēt

06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-481/2004 Par dāvinājuma līguma formu

Lejupielādēt

20.12.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-551/2000 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi, kuru bijušais īpašnieks ieguvis saskaņā ar 1938.gada 8.decembra likuma „Par dalītu īpašuma tiesību atcelšanu” nosacījumiem, likvidējot uz līguma pamata pastāvošas īpašumtiesīga lietojuma un virsīpašuma tiesības

Lejupielādēt

25.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-483/2000 Par apdrošināšanas līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

27.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-393/2000 Par darījuma dalībnieku paraksta nozīmi vienošanās aktā

Lejupielādēt

27.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-342/2000 Par pierādījumu pieļaujamību, konstatējot samaksu

Lejupielādēt

31.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-241/2000 Par nomas maksas pienākuma rašanās brīdi

Lejupielādēt

26.04.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-183/2000 Ja darījums nav korroborēts, tad tas tādēļ nezaudē savu spēku; ieguvējs līdz koroborācijai nevar izlietot īpašuma tiesību vai kādu citu lietu tiesību, bet var tikai celt personīgu prasību pret atsavinātāju

Lejupielādēt

24.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-180/2000 Notariālā kārtībā apliecinātas vienošanās priekšmets — Civillikuma 1415.panta nozīmē nevar būt pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, vai vērsts uz to, lai apietu likumu

Lejupielādēt

12.04.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-171/2000 Atprasīt izpildījumu no izpildījuma saņēmēja var tikai tad, ja izpildījumam nav tiesiska pamata, tas ir, izpildījuma devējam nav ar tiesisku darījumu vai likumu noteikts pienākums izdarīt izpildījumu

Lejupielādēt

12.04.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-155/2000 Par pirmpirkuma un izpirkuma tiesību realizēšanu. Nomas līguma izbeigšanās nav atkarīga no pirkuma līgumu noslēgšanas brīža, bet no īpašumu tiesību pārejas nomniekam

Lejupielādēt

09.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2000 Lietu tiesības, kas pastāv uz likuma pamata, ir spēkā arī bez ierakstīšanas zemesgrāmatā, kas dod arī pamatu noslēgt nomas līgumu

Lejupielādēt

16.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-16/2000 Nepamatota izstumšana no valdījuma sakarā ar nepamatotu namīpašuma denacionalizāciju un tālāku īpašuma tiesību nodošanu uz dāvinājuma līguma pamata trešai personai pretēji Civillikuma 1. un 1415.pantam nevar būt par pamatu, lai iegūtu īpašuma tiesības uz dāvinājuma līguma pamata

Lejupielādēt

19.01.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2000 Tikai tad, ja no darījuma izriet dažādu tulkojumu iespēja — tajā ietvertās saistības ir neskaidras, priekšroka dodama tādam tulkojumam, kas vismazāk saista parādnieku

Lejupielādēt

19.01.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2000 Uztura līguma par nekustama īpašuma nodošanu uzturdevējam neierakstīšana zemesgrāmatā kā apgrūtinājums nav pamats šāda līguma atzīšanai pārspēkā neesošu

Lejupielādēt

28.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-739/1999 Par zaudējuma atlīdzības priekšnoteikumiem

Lejupielādēt

16.11.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-660/1999 Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 29.panta 1.punkta piemērošana

Lejupielādēt

16.11.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-636/1999 Par Civillikuma 2006.panta izpratni saistību tiesībās

Lejupielādēt

13.11.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-625/1999 Par sekām, ja īpašnieks pārdot nekustamu īpašumu citam, kura īpašuma tiesības vel nav nostiprinātas zemesgrāmatā, bet pēc tam uzdāvina to trešajai personai, kura šo īpašumu korobē

Lejupielādēt

12.05.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-305/1999 Par izlikšanu no dzīvojamām telpām

Lejupielādēt

28.04.1999. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-296/1999 Valsts nodeva par atpakaļpirkuma nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

14.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-244/1999 Ja no darījuma izriet dažādu tulkojumu iespeja, tad likums dod priekšrou tādam tulkojumam, kas vismazāk saista parādnieku

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-224/1999 Par darījumu apstrīdēšanu

Lejupielādēt

03.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-132/1999 Tikai tad ja no darījuma izriet dažādu tulkojumu iespēja – tajā ietvertās saistības ir neskaidras, priekšroka dodama tādam tulkojumam, kas vismazāk saista parādnieku

Lejupielādēt

01.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-76/1999 Par akceptēta un reāli izpildīta darījuma tiesiskumu

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-30/1999 Par tiesībspēju ieķīlāt nekustamu īpašumu

Lejupielādēt

27.05.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-310/1998 Par garantijām nomāt zemi

Lejupielādēt

15.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-207/1998 Par zemes nomas maksas apmēru un par a/s „Latvijas Krājbanka” tiesību subjektivitāti

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-486/1997 Par nekustamā īpašuma piederību aresta uzlikšanas laikā un aresta noņemšanu

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-446/1997 Par aizliegumu iemitināt jaunus īrniekus nedzīvojamās telpās līdz namīpašuma atdošanai likumīgajiem īpašniekiem

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-432/1997 Par dzīvojamās mājas telpas apmaiņu aiz maldības

Lejupielādēt

20.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-280/1997 Par testatora rīcības spēju

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-110/1997 Ja darījums nav koroborēts, tas atbilstoši Civillikuma 1478. pantam nezaudē spēku

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-55/1997 Izpildītu darījumu nevar tulkot kā vienpusēju apsolījumu, kuru nav pieņēmusi otra puse un kurš tādā gadījumā nenodibina saistību atbilstoši Civillikuma 1513. pantam

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-42/1997 Par galvojuma līguma apstrīdēšanas procesuālo kārtību

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-84/1996 Par kravas pārvadājumu tarifiem

Lejupielādēt