• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

9.nodaļa. CIVILPROCESUĀLĀ TIESĪBSPĒJA UN RĪCĪBSPĒJA (71.-73.1 pants)

14.07.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-187/2017 Administratora tiesību un pilnvaru termiņš

Lejupielādēt

20.11.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2885/2015 Kārtība, kādā strīdus gadījumā realizējama bērna uzturlīdzekļu saņemšanas tiesība; uzturlīdzekļu minimālais apmērs

Lejupielādēt

19.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2414/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un tiesnešu Andas Briedes, Aivara Keiša, Valērija Maksimova, Normunda Salenieka, Aigara Strupiša un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Atbrīvojuma no tiesas izdevumu samaksas piemērošana biedrībai

Lejupielādēt

23.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2011 Par tiesas pavēstes nosūtīšanas kārtību juridiskai personai

Lejupielādēt

14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-106/2007 Pircēja pienākums pieteikt kreditora pretenziju nekustamā īpašuma pārdevēja nāves gadījumā

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-88/1997 Par pārstāvību tiesā

Lejupielādēt