• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

C daļa. Darba līgums (28.-129.pants)

16.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-783/2021 Darbinieka atalgojuma saglabāšana pēc atgriešanās no bērna kkopšanas atvaļinājuma

Lejupielādēt

02.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2021 Uzaicinātam ārzemniekam izmaksājamais atalgojums

Lejupielādēt

17.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/2021 Aizliegums piemērot analoģiju likumā noregulētam jautājumam

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2021 Konkurenci ierobežojošas aizliegtas vienošanās nošķiršana no vienošanās par negodīgas konkurences aizliegumu

Lejupielādēt

10.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1335/2020 Darbinieka sociālās garantijas, ja darba tiesisko attiecību turpināšana nav iespējama sakarā ar darba vietas pārcelšanu

Lejupielādēt

11.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1265/2020 Darbinieka atbildība par darba devējam nodarītajiem zaudējumiem

Lejupielādēt

11.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1265/2020 Vidējās izpeļņas piedziņa prettiesiski atlaistam darbiniekam, kurš pēc atlaišanas veicis mazāk apmaksātu darbu

Lejupielādēt

18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-493/2020 Pārkāpuma atklāšanas diena Darba likuma 101. panta trešās daļas izpratnē

Lejupielādēt

02.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-487/2020 Darba devēja tiesības atsaukt apstrīdētu darba līguma uzteikumu un labprātīgi atjaunot darbinieku darbā

Lejupielādēt

06.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-428/2020 Atlaišanas pabalsta regulējums valsts vai pašvaldības institūcijā

Lejupielādēt

28.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2020 Psiholoģiskā terora darbavietā jeb mobinga kvalifikācija

Lejupielādēt

27.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2020 Pretrunīgu un savstarpēji viens otru izslēdzošu prasījumu nepieļaujamība

Lejupielādēt

28.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1075/2019 Darba devēja pienākums pamatot dīkstāves noteikšanu

Lejupielādēt

20.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/2019 Atšķirīgas attieksmes aizliegums kā daļa no vienlīdzības principa

Lejupielādēt

20.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/2019 Privātās dzīves neaizskaramības pārkāpums darba tiesiskajās attiecībās

Lejupielādēt

01.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-509/2019 Cita veida atlīdzība saistībā ar darbu

Lejupielādēt

01.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-509/2019 Vidējās izpeļņas aprēķināšana

Lejupielādēt

20.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/2019 Dīkstāve kā ārkārtēja situācija darba tiesiskajās attiecībās

Lejupielādēt

20.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/2019 Prasība tiesā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar darbinieku, kuram ir noteikta invaliditāte

Lejupielādēt

11.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2019 Darba algas pārskaitījums uz citu bankas kontu

Lejupielādēt

06.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2019 Likumīga un pamatota sprieduma taisīšana

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2019 Noilguma iesākums regresa prasījumam

Lejupielādēt

18.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-926/2018 Darba piespiedu kavējuma jēdziens un izpratne

Lejupielādēt

11.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-860/2018 Atlaišanas formulējuma grozīšana prasībā par atlaišanas pabalsta atmaksāšanu

Lejupielādēt

28.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-552/2018 Papilddarbs un nolīgtais darbs

Lejupielādēt

14.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-462/2018 Maksimālais atstādināšanas ilgums darbinieku arodbiedrības biedram

Lejupielādēt

25.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-404/2018 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un tiesnešu Andas Briedes, Anitas Čerņavskas, Ināras Gardas un Valērija Maksimova atsevišķās domas Darba likuma 122.pantā noteiktā prekluzīvā termiņa pārkāpuma sekas

Lejupielādēt

24.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-361/2018 Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu darba tiesisko attiecību izbeigšanas kārtība

Lejupielādēt

20.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-213/2018 Darba devēja uzteikumam izvirzāmās prasības, ja uzteikums pamatots ar apstākli, ka darbinieks rīkojies pretēji labiem tikumiem

Lejupielādēt

06.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-149/2018 Sakarā ar sprieduma izpildes pagriezienu no lietas dalībnieka piedzenamā naudas summa

Lejupielādēt

06.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2018 Termiņš prasījumiem, kas celti sakarā ar noteikumu par vienlīdzīgu darba samaksu pārkāpumu

Lejupielādēt

08.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-24/2018 Komercdirektora pienākums atskaitīties par savu darbu

Lejupielādēt

30.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1320/2017 Atbilstoši Darba likuma 100. panta piektajai daļai pieteiktā darbinieka uzteikuma nepārsūdzamība

Lejupielādēt

17.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1295/2017 Noilguma termiņa piemērošana prasījumiem, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām

Lejupielādēt

10.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1271/2017 Darbinieka ar invaliditāti tiesības uz darba vietas saglabāšanu, ja darba līgumu prasīts izbeigt tiesā

Lejupielādēt

17.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1267/2017 Morālā kaitējuma prezumpcija mobinga darbavietā gadījumā

Lejupielādēt

27.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-792/2017 Darba devēja pienākums ievērot atšķirīgas attieksmes aizlieguma un vienlīdzīgu tiesību principus

Lejupielādēt

27.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-792/2017 Uz noteiktu laiku noslēgtā darba līguma tiesiskā pamatotība

Lejupielādēt

14.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-762/2017 Darbinieka atlaišana pārbaudes laikā, ja ar to pārkāpts nelabvēlīgu seku radīšanas aizliegums. „Citi apstākļi” kā diskriminācijas kritērijs Darba likuma 29.panta devītās daļas izpratnē

Lejupielādēt

22.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-678/2017 Darba devēja atprasījuma tiesības

Lejupielādēt

14.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-551/2017 Darbinieku priekšrocību turpināt darba tiesiskās attiecības izvērtējuma pamats

Lejupielādēt

20.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-543/2017 Darba tiesisko attiecību izbeigšana pēc Darba likuma 101.panta piektās daļas

Lejupielādēt

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-503/2017 Darba līgumā vai likumā noteiktās procedūras pārkāpuma izvērtējums kopsakarā ar pieļautā pārkāpuma tiesiskajām sekām

Lejupielādēt

09.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-461/2017 Darbinieka atstādināšanas un darba līguma uzteikuma institūta nošķiršana

Lejupielādēt

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-439/2017 Ar darbnespēju pamatots uzteikums

Lejupielādēt

31.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-342/2017 Saistības maksāt atlīdzību par darba piespiedu kavējumu esība laikā

Lejupielādēt

25.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-311/2017 Maksātnespējīga uzņēmuma dīkstāves ietekme uz darba samaksas un atlaišanas pabalsta izmaksu apmēru

Lejupielādēt

06.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-308/2017 Civilprocesa likuma 203.panta trešās un piektās daļas tvērums

Lejupielādēt

08.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2672/2016 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un tiesnešu Ināras Gardas, Zanes Pētersones un Normunda Salenieka atsevišķās domas Uzteikuma tiesiskā daba

Lejupielādēt

22.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2274/2016 Dāvanas kā jebkura cita veida atlīdzība par darbu

Lejupielādēt

09.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1817/2016 Ar darbinieku skaita samazināšanu saistīta darba devēja uzteikuma pamatojums

Lejupielādēt

22.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1565/2016 Darbinieka pārejošas darbnespējas fakta nozīme, piemērojot Darba likuma 103. panta otro daļu un 109. panta trešo daļu

Lejupielādēt

30.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1425/2016 Priekšrocības turpināt darba tiesiskās attiecības darbinieku skaita samazināšanas gadījumā

Lejupielādēt

27.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1840/2015 Darba līguma uzteikšana darbiniekam, kura darbnespēja beidzas ar invaliditātes noteikšanu

Lejupielādēt

20.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1793/2015 Tiesā izvērtējamie jautājumi sakarā ar darbinieka darba līguma uzteikumu svarīgu iemeslu dēļ; Darba likuma 100.panta piektās daļas un 58. panta trešās daļas tvērums; uzteikuma pamatotības pierādīšanas pienākums

Lejupielādēt

26.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1650/2015 Pedagogu un akadēmiskā personāla darba samaksas nosacījumi

Lejupielādēt

27.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-952/2015 Darbinieka izdevumu segšana darbinieka nosūtīšanas gadījumā

Lejupielādēt

30.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2425/2014 Jēdzienu„darbinieka nosūtīšana” un „komandējums” nošķiršana, izdevumu un dienas naudas aprēķināšana un izmaksa darbinieka nosūtīšanas gadījumā

Lejupielādēt

27.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1818/2014 Atvaļinājuma kompensācijas aprēķināšana nepilna darba laika darbiniekiem

Lejupielādēt

27.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1683/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Darbiniekam uz darba līguma pamata izmaksāto summu atprasīšanas tiesība (Darba likuma 78.pants)

Lejupielādēt

28.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1609/2014 Virsstundu darba samaksa, ja nav ievērota rakstveida vienošanās forma; virsstundu darba tiesiskā regulējuma atšķirības normāla vai nepilna darba laika gadījumos

Lejupielādēt

04.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1106/2014 Pierādīšanas pienākuma sadale prasījumā par darba algas piedziņu sakarā ar darbinieka atrašanos komandējumā

Lejupielādēt

06.12.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2504/2013 Atšķirīgas attieksmes aizlieguma atspēkošanas pienākums

Lejupielādēt

22.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2478/2013 Darba līguma precizēšanas tvērums

Lejupielādēt

22.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2455/2013 Pārkāpums bez attaisnojoša iemesla kā būtiska pārkāpuma pazīme

Lejupielādēt

13.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2412/2013 Darba algas samazinājuma priekšlikums

Lejupielādēt

12.07.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1859/2013 Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, izpildot tiesas nolēmumu par parāda piedziņu

Lejupielādēt

28.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1770/2013 Autoratlīdzība kā darba samaksas sastāvdaļa un Civilprocesa likuma 44.panta trešās daļas tvērums

Lejupielādēt

31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1563/2013 Pierādīšanas pienākums, ja prasītāja (darbinieka) tiesību aizskārums izpaudies no atbildētāja (darba devēja) puses negatīvi

Lejupielādēt

31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1491/2013 Atlaišanas pabalsta juridiskā daba

Lejupielādēt

08.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1482/2013 Pienākums pierādīt, ka darbinieks nav diskriminēts, ir darba devējam

Lejupielādēt

08.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1219/2013 Darba likuma 101.panta piektajā daļā noteiktais apstāklis, kas liedz turpināt darba tiesiskās attiecības

Lejupielādēt

26.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1144/2013 Darba devēja pienākums saņemt arodbiedrības piekrišanu, ja darba līgums tiek uzteikts arodbiedrības biedram

Lejupielādēt

26.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1106/2013 Kolektīvās atlaišanas procedūras neievērošanas sekas

Lejupielādēt

29.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-544/2013 un senatora Valerijana Jonikāna atsevišķās domas Darbinieka atjaunošana darbā, ja darba vieta ir likvidēta

Lejupielādēt

23.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2013 Atstādināšanas termiņa nozīme

Lejupielādēt

28.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2263/2012 un senatoru Valerijana Jonikāna un Alda Laviņa atsevišķās domas Darbinieka darba vietas maiņa

Lejupielādēt

14.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2031/2012 Prasības celšanas termiņa tecējuma sākums, ja darba līgums uzteikts darbinieka darbnespējas laikā

Lejupielādēt

19.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1979/2012 Vidējās izpeļņas aprēķināšana, ja darbiniekam ir bijis attaisnots darba kavējums; darba samaksas jēdziena tvērums

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1618/2012 Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma pagarināšanas sekas

Lejupielādēt

06.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1543/2012 Darba līguma uzteikums uz Darba likuma 101. panta pirmās daļas 11. punkta pamata, ja ir konstatēts Darba likuma 109. panta trešajā daļā noteiktais aizliegums

Lejupielādēt

14.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1402/2012 Civillikuma normu piemērošana darba līguma noteikumu iztulkošanā

Lejupielādēt

26.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1363/2012 Vidējās izpeļņas par visu darba piespiedu kavējuma laiku izmaksa, ja pastāv pamats darbinieku atjaunot iepriekšējā darbā, bet pēc viņa lūguma tiesa izbeidz darba tiesiskās attiecības ar tiesas spriedumu

Lejupielādēt

25.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1325/2012 Darbaspēju apliecinājums un vidējās izpeļņas tvērums

Lejupielādēt

09.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1275/2012 Darba devēja pienākums pirms darba uzteikuma izvērtēt darbinieka pārkāpuma būtiskumu

Lejupielādēt

05.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1226/2012 Uzteikuma atbilstības Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1.punktam izvērtēšana

Lejupielādēt

03.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1074/2012 Darbinieka tiesības prasīt atjaunošanu darbā, ja atlaišanas pamats ir Darba likuma 100. panta pirmā daļa

Lejupielādēt

03.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1057/2012 Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu pēc būtības (Civilprocesa likuma 426.panta pirmā daļa)

Lejupielādēt

14.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-886/2012 Apelācijas instances tiesas kompetence izvērtēt prasības iesniegšanas termiņa kavējumu

Lejupielādēt

23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-766/2012 Darba likuma 58. panta trešās daļas un 74. panta otrās daļas tvērums

Lejupielādēt

06.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-764/2012 Arodbiedrības piekrišanas nepieciešamība darbinieka atlaišanai, ja darbinieks, kurš ir arodbiedrības biedrs, nepiekrīt darba devēja piedāvātajiem darba līguma grozījumiem

Lejupielādēt

06.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-684/2012 „Apgrieztās pierādīšanas princips”, ja darbinieks norāda uz apstākļiem, kas pirmšķietami var liecināt par iespējamo diskrimināciju (Darba likuma 29. panta trešā daļa)

Lejupielādēt

25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-454/2012 Informācijas vākšana par darbinieku

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-436/2012 Darba likuma 122. pantā minētā prasījuma tvērums celtās prasības mērķa kontekstā

Lejupielādēt

04.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-388/2012 Uzteikuma atsaukuma forma un prasītāja aizstāšana viņa nāves gadījumā

Lejupielādēt

21.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-368/2012 Subjektīvā faktora ietekme uz objektīvā vērtējuma kritērijiem, lemjot par uzticības zaudēšanu

Lejupielādēt

22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-980/2011 Darba tiesisko attiecību izbeigšana iestādes likvidācijas gadījumā; sprieduma, kas nav stājies likumīgā spēkā, nekavējošas izpildes priekšnoteikumi

Lejupielādēt

26.10.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-921/2011 Pierādīšanas pienākums strīdos, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām

Lejupielādēt

08.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-879/2011 Arodbiedrības lēmums par darba līguma uzteikšanu tās biedram

Lejupielādēt

22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-849/2011 Termiņa aprēķināšana darba tiesībās; Darba likuma 97.panta piemērošana

Lejupielādēt

09.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-762/2011 Baznīcas tiesības uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz Darba likuma 101. panta pirmās daļas 3. punktu

Lejupielādēt

13.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-300/2011 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU nolēmumā lietā Nr. SKC-2672/2016) Par darbinieka darba līguma uzteikumu atbilstoši Darba likuma 100.panta piektajai daļai

Lejupielādēt

09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-299/2011 Tiesas kompetence jēdziena „būtiski” izvērtējumā Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1. punktā

Lejupielādēt

11.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-291/2011 (Sk. Judikatūras maiņu spriedumā Nr. SKC-2672/2016) Tikumības un taisnprātības apsvērumi Darba likuma 100.panta piektās daļas izpratnē (Sk. JUDIKATŪRAS MAIŅU spriedumā Nr.SKC-2672/2016)

Lejupielādēt

09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-288/2011 Aizliegums uzteikt darba līgumu atvaļinājuma laikā

Lejupielādēt

09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-283/2011 Tiesību normu kolīzija starp Publisko aģentūru likuma [22.03.2001.] 28. panta 2. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu un Darba likuma 45. panta ceturto daļu

Lejupielādēt

09.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-281/2011 Kritērijs Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1. punkta un 90. panta pirmās daļas piemērošanai, kad darbiniekam par tiem pašiem pārkāpumiem jau ir piemēroti disciplinārsodi

Lejupielādēt

19.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2011 Par darba ņēmēja jēdziena attiecināšanu uz kapitālsabiedrības valdes locekli; par kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas (padomes, dalībnieku sapulces) tiesībām atsaukt no amata valdes locekli, kas ir grūtniece

Lejupielādēt

08.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1352/2010 Darba līguma uzteikuma spēkā stāšanās, ja tajā ir ietverts nosacījums

Lejupielādēt

22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1210/2010 Noilguma termiņš darba strīdos (Darba likuma 31., 123. pants); samaksa par dīkstāvi (Darba likuma 74. panta otrā daļa)

Lejupielādēt

08.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1170/2010 Darba uzteikums grūtniecei pārbaudes laikā

Lejupielādēt

08.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1084/2010 Tiesā izvērtējamie jautājumi sakarā ar darba devēja uzteikumu darbinieka prettiesiskas rīcības dēļ

Lejupielādēt

22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-966/2010 Lietas izskatīšanas robežas un tiesas kompetence

Lejupielādēt

03.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-799/2010 Atlaišanas pabalsta izmaksa valsts iestādes darbiniekam

Lejupielādēt

15.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-694/2010 Atlīdzības par darba piespiedu kavējumu aprēķināšana

Lejupielādēt

07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-465/2010 Darba uzteikuma izsniegšanas un saņemšanas tiesiskās sekas

Lejupielādēt

24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-374/2010 Darba līguma uzteikuma saņemšanas diena

Lejupielādēt

10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2010 Darba līguma uzteikums saistībā ar tajā piedāvātajiem grozījumiem

Lejupielādēt

24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-289/2010 Darba līguma uzteikuma termiņš, ja darba līgumā vai koplīgumā paredzēti ilgāki uzteikuma termiņi

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-274/2010 Darbnespēja un darba tiesisko attiecību izbeigšana pusēm savstarpēji vienojoties

Lejupielādēt

13.01.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2010 Par ienākuma nodokļa un sociālās apdrošināšanas maksājumiem, izpildot spriedumu par darba samaksu darbiniekam

Lejupielādēt

15.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-157/2010 un senatoru Mārītes Zāģeres un Andas Briedes atsevišķās domas Darba likuma 59. pantā dotā „cita veida atlīdzība par darbu” tulkojums (komisijas nauda)

Lejupielādēt

07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2010 Prēmijas tiesiskā daba

Lejupielādēt

16.12.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1030/2009 Darba devēja pienākums samaksāt darba samaksu

Lejupielādēt

06.10.2009. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1012/2009 Tikumības un savstarpējas taisnprātības apsvērumi kā darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamats

Lejupielādēt

02.12.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-931/2009 Atlīdzība par darba piespiedu kavējumu

Lejupielādēt

14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-896/2009 Darba devēja tiesības atsaukt darba līguma uzteikumu

Lejupielādēt

14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-891/2009 Darba devēja uzteikuma un atstādināšanas no darba tiesiskums

Lejupielādēt

20.05.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-442/2009 „Labo tikumu” jēdziens, piemērojot Darba likuma 101. panta pirmās daļas 3. punktu

Lejupielādēt

03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-403/2009 Pašvaldības izpilddirektora atbrīvošana no darba

Lejupielādēt

17.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-366/2009 Darba sludinājuma juridiskā daba

Lejupielādēt

12.08.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2009 Komandējumā nosūtīta darbinieka izdevumu atlīdzināšana

Lejupielādēt

03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/2009 Darba devēja uzteikums pārbaudes laikā

Lejupielādēt

11.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/2009 Par darba devēja uzteikuma patiesās dienas noteikšanu; darba ņēmēja uzteikuma tiesiskais raksturs un sekas

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-375/2008 Darba līguma uzteikuma termiņš un sprieduma izpildīšanas pagrieziens darba samaksas piedziņā

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-371/2008 Darba likuma 114. panta piemērošana

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-145/2008 Darba devēja uzteikums un uzteikšanas termiņš

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2008 Par prokūrista tiesībām slēgt un uzteikt darba līgumus un bezdarbnieka pabalsta atmaksāšanu

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2008 Piecpadsmitgadīga bērna nodarbināšana brīvdienās

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-805/2007 Akciju sabiedrības valdes locekļa darbībai valdes locekļa amatā ir izteikts uzticības raksturs

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-187/2007 Civillikuma noteikumu piemērošanu darba tiesiskajās attiecībās

Lejupielādēt

11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-155/2007 Atvaļinājuma kompensācija, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas pārbaudes termiņa laikā

Lejupielādēt

14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-110/2007 Darbinieka civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem ceļu satiksmes negadījumā

Lejupielādēt

28.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2007 Darba līguma uzteikums pārbaudes termiņa laikā

Lejupielādēt

14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-67/2007 Vienlīdzīga darba samaksa vīriešiem un sievietēm

Lejupielādēt

14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2007 Noilgums darba algas un morālā kaitējuma prasījumos

Lejupielādēt

14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2007 Darba samaksas pienākums

Lejupielādēt

17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/2007 Par darba laika uzskaiti

Lejupielādēt

18.10.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-575/2006 Darba līguma forma

Lejupielādēt

20.12.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-571/2006 Sprieduma izpildīšanas pagrieziens darba atlīdzības sakarā

Lejupielādēt

05.04.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-232/2006 Mācību atvaļinājuma apmaksa

Lejupielādēt

08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2006 Individuālā darba veicēja tiesiskais statuss un tā norobežošanu no darba līguma

Lejupielādēt

08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2006 Darba likuma 29. panta astotās un devītās daļas piemērošana

Lejupielādēt

25.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2006 Tiesības celt prasību par atjaunošanu darbā

Lejupielādēt

25.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2006 Darba likuma 122. panta tulkojumu kopsakarībā ar 31. pantu

Lejupielādēt

25.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-31/2006 Par Darba likuma 44. panta piemērošanu

Lejupielādēt

11.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/2006 Darba līguma uzteikums pārbaudes laikā

Lejupielādēt

19.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-654/2005 Par darba līguma uzteikuma apstrīdēšanu

Lejupielādēt

09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-90/2005 Darbinieka mantiskā atbildība, ja viņa vainas dēļ notikusi autoavārija

Lejupielādēt

03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-591/2004 Darba līguma tiesiskuma apstrīdēšanas termiņš

Lejupielādēt

19.05.2004. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2004 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU SPRIEDUMĀ Nr. SKC-404/2018) Prasību par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu var celt tiesā viena mēneša laikā no uzteikuma saņemšanas dienas

Lejupielādēt

17.03.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-192/2004 Darba uzteikuma pamatojuma paplašināšanas nepieļaujamība tiesā

Lejupielādēt

11.02.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2004 Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1. punkta un 102. panta tulkojums

Lejupielādēt

28.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/1999 Par Latvijas darba likumu kodeksa 254.panta 2.punkta piemērošanu

Lejupielādēt

13.10.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/1999 Nepastāv strīds, par darba attiecībām, bet nav bijis noslēgts darba līgums rakstiskā formā

Lejupielādēt

15.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-585/1999 Par darba līguma izbeigšanu

Lejupielādēt

26.05.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-339/1999 Par disciplīnas pārkāpumu atzīstams likuma pārkāpums, ja to izdarījis iekšlietu iestādes darbinieks, ne tikai pildot dienesta pienākumus, bet arī atvaļinajuma laikā, izbraukumā vai ārstniecības iestādē

Lejupielādēt

28.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-282/1999 Ja miesas bojājuma sekas ir sakropļojums vai izķēmojums, tad bez atrautās peļņas un ārstēšanas izdevumu atlīdzināšanas pēc tiesas ieskata va tikt noteikta atlīdzība saskaņā ar Civillikuma 2349.pantu

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-213/1999 Par darba līgumu laušanu pēc Latvijas darba likumu kodeksa 254.panta 2.punkta

Lejupielādēt

03.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-124/1999 Arodbiedrība nav materiāli atbildīga par tās koleģiālās institūcijas balsojot pieņemtajiem lēmumiem

Lejupielādēt

20.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/1999 Par atteikumu piedzīt darba algu, ja darbinieks nav faktiski strādājis

Lejupielādēt

06.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/1999 Par Valsts kontroles tiesībām Latvijas DLK 38.panta kārtībā ierosināt valsts un pašvaldības uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāju (vientieku) atlaišanu no darba

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-483/1997 Par atjaunošanu darbā, Latvijas Darba likumu kodeksa 25. panta piemērošanu

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-468/1997 Par tiesas kompetenci vērtēt soda mēru, kas noteikts par darba disciplīnas pārkāpumu

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-440/1997 Darba devējs tiek atbrīvots no kaitējuma atlīdzināšanas tikai tad, ja pierāda, ka sakropļojuma cēlonis ir paša darbinieka rupjš darba aizsardzības noteikumu un instrukcijas pārkāpums

Lejupielādēt

12.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-419/1997 Par likuma piemērošanu atkarībā no tiesas konstatētiem faktiskajiem apstākļiem

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-402/1997 Par darba līguma izbeigšanu

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-381/1997 Par atlaišanu no darba uzticības zaudējuma dēļ

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-337/1997 Par atlaišanas iemesla formulējuma grozījumu

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-253/1997 Darba grāmatiņas ieraksta formulējuma neatbilstība pavēlei par darba līguma izbeigšanu nevar būt par pamatu prasības apmierināšanai par atjaunošanu darbā, ja pati pavēle ir likumīga un pamatota

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-223/1997 Pēc darba devēja iniciatīvas var lauzt darba līgumu bez aroda organizācijas piekrišanas, ja darba ņēmējs nepaziņo administrācijai par sastāvēšanu aroda organizācijā ārpus darba vietas un administrācijai tas nav zināms

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-218/1997 Par kaitējuma atlīdzību sakarā ar arodslimību, ja mainījies darba devēja statuss vai īpašuma forma

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-217/1997 Par juridisko personu tiesību un pienākumu pārņēmējiem un akcionāru saistībām

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-171/1997 Par sekām, ja nokavēts termiņš prasības iesniegšanai tiesai par atjaunošanu darbā

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-155/1997 Par darba piespiedu kavējuma apmaksu

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-145/1997 Par strīdu izskatīšanas kārtību, ja nav laikā izmaksāta darba alga. Par sekām, kas iestājas, ja nav laikā izmaksāta darba alga

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-140/1997 Par atjaunošanu darbā, ja darbinieks sodīts par pārkāpumiem, kuri neietilpst darba pienākumos

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-135/1997 Par atlaišanu no darba pēc darba devēja iniciatīvas, pārbaudes termiņa robežās

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-122/1997 Par sekām, ja nokavēts termiņš prasības iesniegšanai tiesā par atjaunošanu darbā

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-104/1997 Terminēto darba līgumu noslēgšana pēc darbinieka iniciatīvas nav uzskatāma par darbinieka stāvokļa pasliktināšanu

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-99/1997 Par atzinumu, ka darbinieks atlaists no darba nelikumīgi, ja darbinieks atsakās no atjaunošanas darbā

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/1997 Par termiņa tecējuma apturēšanu, uzliekot disciplinārsodu

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-94/1997 Par pierādīšanas pienākumu civilprocesā

Lejupielādēt

20.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-72/1997 Par darba līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/1997 Darbinieka iestāšanās arodbiedrībā, kuras struktūrvienība nav izveidota darba vietā, atbilstoši Latvijas darba likumu kodeksa 36.pantam nav tulkojuma par attiecīgo aroda organizāciju, no kuras būtu jāprasa iepriekšēja piekrišana darba līguma laušanai pēc darba devēja iniciatīvas

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/1997 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas slēdziens, ar kuru atzīts, ka darbinieks ir darba nespējīgs, ir par pamatu darba līguma laušanai veselības stāvokļa dēļ atbilstoši Latvijas darba likumu kodeksa 33. panta 2. punktam

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/1997 Par darba devēja mantisko atbildību darba ņēmēja arodsaslimšanas gadījumā

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/1997 Par darbinieka atlaišanu no darba pēc darbinieka vēlēšanās atvaļinājuma laikā

Lejupielādēt

19.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.S-1/1997 Piemaksas darbinieku algai noformētas kā apdrošināšanas prēmijas

Lejupielādēt

18.12.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-203/1996 Par atstādināšanu no darba pienākumu pildīšanas pirms darba līguma laušanas

Lejupielādēt

13.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-160/1996 Par citu darbu piedāvāšanu, atlaižot no darba darbinieku skaita samazināšanas dēļ

Lejupielādēt

13.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-159/1996 Par priekšrocības tiesībām palikt darbā, samazinot darbinieku skaitu

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-140/1996 Par prasības celšanas termiņu nokavējumu sekām lietās par atjaunošanu darbā

Lejupielādēt

21.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-106/1996 Par kārtību, kādā darbinieks atlaižams no darba, ja arodkomiteja atlaišanai nav devusi piekrišanu

Lejupielādēt

26.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/1996 Par darba līguma nosacījumu atbilstību Latvijas Republikas darba likumdošanas aktiem

Lejupielādēt

12.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/1996 Par darba pienākumu nepildīšanu, kas dod pamatu lauzt darba līgumu

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/1996 Par termiņu, atlaižot no darba, ja samazina darbinieku skaitu

Lejupielādēt

12.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/1996 Par darba līguma raksturu, pārejot darbā citā patstāvīgā uzņēmumā

Lejupielādēt

22.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/1996 Par priekšrocībām palikt darbā, ja samazina darbinieku skaitu, un par cita darba piedāvājumu

Lejupielādēt