• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Otrā apakšnodaļa. LĪGUMSODS (1716.-1724.1 pants)

16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2020 Patērētāja statuss sportista attīstības un karjeras atbalsta pakalpojumu saņēmējam

Lejupielādēt

28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-120/2017 Taisnīguma un samērīguma princips līgumsoda samazināšanā

Lejupielādēt

20.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-329/2016 Līguma nosacījumu noteikšana tiesā, pastāvot piespiedu līgumiskajām attiecībām

Lejupielādēt

17.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-127/2015 Līgumsoda samērīgums un taisnīgums zaudējumu atlīdzināšanas līgumā kriminālprocesa izlīguma noslēgšanai

Lejupielādēt

21.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2015 Procentu par kapitāla lietošanu un procentos izteikta līgumsoda nošķiršana un tiesiskais regulējums

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-574/2012 Trata (pārvedu vekselis) un saistību pastiprināšana

Lejupielādēt

18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-126/2012 Līguma atcelšanas intereses zuduma dēļ pamatojums

Lejupielādēt

16.12.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-138/2009 Par šķīrējtiesā nodota civiltiesiska strīda izskatīšanu, ar kuru tiek aizskartas tādas personas tiesības vai ar likumu aizsargātas intereses, kura nav šķīrējtiesas līguma dalībniece

Lejupielādēt

28.10.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-99/2009 Par atteikuma pamatu izdot izpildu rakstu šķīrējtiesas nolēmuma izpildīšanai

Lejupielādēt

14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-212/2008 Par līgumsoda samazināšanas tiesisko pamatu

Lejupielādēt

28.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2007 Judikatūra kā sekundārs tiesību avots

Lejupielādēt

17.05.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-351/2006 Par maksu procentu veidā, kas noteikta par saistības neizpildīšanu vai nepienācīgu tās izpildīšanu

Lejupielādēt

05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/2005 Par pierādījumu novērtēšanu (Civilprocesa likuma 97.pants)

Lejupielādēt

15.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-111/2000 Civillietās lietas dalībniekiem atļauts izmantot visus likumā paredzētos pierādīšanas līdzekļus savu prasījumu un iebildumu pierādīšanai

Lejupielādēt

19.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2000 Par līgumsodu

Lejupielādēt

29.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-598/1999 Par sekām, ja parādnieki iemaksāto summu aizdevuma dzēšanai banka kļudaini ieskaitījusi cita ar šo parādnieku noslēgtā līguma izpildei

Lejupielādēt

18.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-489/1999 Par līgumsodu, izbeidzoties galvenai saistībai

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-375/1997 Par Latvijas Civilprocesa kodeksa 291.1 panta pirmās daļas noteikumu piemērošanu

Lejupielādēt