• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmit trešā nodaļa. Iztiesāšanas vispārīgie noteikumi

07.11.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-305/2000 Ja valsts apsūdzētājs atsakās no apsūdzības, amatā augstāks prokurors valsts apsūdzību var atjaunot vai paziņot, ka tas netiks darīts, arī pirms 72 stundu termiņa beigām. Cietušā sūdzību par nepamatotu attaisnošanu apelācijas instances tiesa var apmierināt tikai tad, ja prokurors šo sūdzību uztur.

Lejupielādēt

07.08.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-230/2000 Nosūtot lietu, papildu izmeklēšanai smagākas apsūdzības celšanai pēc savas iniciatīvas bez prokurora lūguma, tiesa pārkāpusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 243. panta nosacījumus

Lejupielādēt

04.07.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-209/2000 Iztulkojot Latvijas Kriminālprocesa kodeksa normas, kas paredz vispārējo kārtību un noteikumus par krimināllietu nosūtīšanu papildizmeklēšanai, un kriminālprocesa likuma normu par sacīkstes tiesvedību, prioritāte piešķirama sacīkstes tiesvedības principam, kurš kriminālprocesā ieviests vēlāk

Lejupielādēt

07.12.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-339/1999 Ja prokurors atsakās grozīt tiesājamam apsūdzību uz smagāku, tiesas lēmums par lietas nosūtīšanu papildizmeklēšanai ir nepamatots

Lejupielādēt

23.11.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-316/1999 Prokurora atteikšanās tiesas sēdē no debatēm tiesai bija jānovērtē kā atteikšanās no apsūdzības. Tiesai bija jārīkojas atbilstoši Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 243. panta prasībām

Lejupielādēt

26.10.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/1999 Nepamatoti taisīts attaisnojošs spriedums, vienlaicīgi atzīstot, ka ir nepieciešams izmeklēšanas eksperiments, lai pārbaudītu iegūtos pierādījumus. Šādā gadījumā lietu var nosūtīt papildizmeklēšanai bez prokurora piekrišanas

Lejupielādēt

31.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-265/1999 Lēmums par krimināllietas nosūtīšanu papildizmeklēšanai atcelts, jo neatbilst Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 259. panta prasībām. Lēmumā nav norādīti konkrēti lietas papildizmeklēšanas iemesli

Lejupielādēt

23.03.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-86/1999 Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 242. pants paredz izņēmumus, kad procesa laikā citas lietas izskatīšana neizraisa nepārtrauktības principa pārkāpšanu

Lejupielādēt

02.03.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-42/1999 Sakarā ar apsūdzētāja atteikšanos no apsūdzības tiesājamais ir attaisnojams

Lejupielādēt

08.12.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-380/1998 Par Latvijas kriminālprocesa kodeksa 255.panta pārkāpumu atzīts apstāklis, ka tiesa, salīdzinājumā ar apsūdzību, spriedumā būtiski grozījusi noziegumu izdarīšanas apstākļu aprakstu

Lejupielādēt

24.11.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-366/1998 Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 243. panta ceturtās daļas nosacījumu formālu neievērošanu nevar uzskatīt par būtisku kriminālprocesa likuma pārkāpumu, ja tas nav traucējis tiesai taisīt likumīgu un pamatotu spriedumu

Lejupielādēt

22.09.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-309/1998 Tiesas sēdē puses savas procesuālās tiesības realizē sacīkstes formā, un pierādīšanas pienākums ir apsūdzētajam

Lejupielādēt

29.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/1998 Izskatot lietu pēc apelācijas sūdzības, tiesa nepamatoti lietu nosūtījusi papildizmeklēšanai, lai konstatētu apstākļus, kas pastiprina vainīgās personas kriminālatbildību

Lejupielādēt

08.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-288/1998 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 255. panta trešo daļu tiesa lietas izskatīšanu var turpināt, ja, apsūdzību grozot, tiek izslēgta tās daļā vai nozieguma pazīmes, kuras padara smagāku apsūdzētā atbildību

Lejupielādēt

21.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/1998 Pārsūdzēt var tādu tiesas rīcības sēdes lēmumu, uz kuru pamatojoties, tiesvedība lietā netiek turpināta, izņemot gadījumus, kad lieta saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 258. pantu tiek apturēta vai tiek atlikta iztiesāšana

Lejupielādēt

28.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-139/1998 Lietu tiesas sēdē izskata tikai tajā apsūdzībā, kurā tiesājamais nodots tiesai. Apsūdzības grozīšana tiesā pieļaujama, ja ar to nepasliktinās tiesājamā stāvoklis un netiek pārkāptas viņa tiesības uz aizstāvību

Lejupielādēt

10.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-87/1998 Lietu iztiesāt tiesājamā prombūtnē var tikai tad, ja tiesājamais atrodas ārpus Latvijas Republikas robežām un izvairās no ierašanās tiesā

Lejupielādēt

27.01.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/1998 Tiesa pamato savu spriedumu vienīgi uz tiem pierādījumiem, kas izskatīti tiesas sēdē, bet pierādījumi novērtējami, pamatojoties uz vispusīgu, pilnīgu un objektīvu visu lietas apstākļu izskatīšanu to kopumā. Ekspertīze tiesā izdarāma saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 286. un 263. panta prasībām

Lejupielādēt

31.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-313/1997 Sakarā ar apsūdzības apjoma grozīšanu, kas tiesājamā atbildību padara vieglāku, saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 42. pantu tiesas nosacīti noteiktais pārbaudes laiks samazināts

Lejupielādēt

09.09.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-257/1997 Aizliegums tiesājamam piedalīties tiesas sēdē vēršams tikai pret ļaunprātīgiem tiesas sēdes kārtības pārkāpējiem

Lejupielādēt

17.06.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-186/1997 Tiesa var turpināt lietas izskatīšanu, ja no sākotnējās apsūdzības tiek izslēgta tās daļa vai nozieguma pazīme, kura padara smagāku apsūdzētā atbildību (Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 255. panta 3. daļa)

Lejupielādēt

05.06.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-169/1997 Papildizmeklēšanai lieta nosūtāma ar tiesas lēmumu, nevis ar spriedumu

Lejupielādēt

02.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-154/1997 Tiesājamam sasniedzot pilngadību, likumiskā pārstāvniecība izbeidzas

Lejupielādēt

30.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-145/1997 Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 251.panta izpratnē likumiskie pārstāvji krimināllietā var būt tikai nepilngadīgiem tiesājamiem. Tā kā personai pēc 18 gadu sasniegšanas ir rīcībspēja pilnā apjomā, likumiskā pārstāvniecība ar šo brīdi izbeidzas.

Lejupielādēt

15.01.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-21/1997 Apsūdzētāja atteikšanās no apsūdzības atbrīvo tiesu no pienākuma turpināt lietas iztiesāšanu

Lejupielādēt

15.08.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-213/1996 Par prokurora kasācijas protesta noraidīšanu bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē

Lejupielādēt

30.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-186/1996 Par sacīkstes principu apelācijas tiesā

Lejupielādēt

22.07.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-158/1996 Par tiesībām lietu nosūtīt papildizmeklēšanai

Lejupielādēt

18.06.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-119/1996 Par divu vai vairāku krimināllietu apvienošanu vienā lietvedībā

Lejupielādēt

03.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-111/1996 Par krimināllietas ierosināšanu

Lejupielādēt

18.03.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-50/1996 Par tiesājamā tiesību uz aizstāvību pārkāpšanu

Lejupielādēt

27.03.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-37/1996 Par tiesājamā izraidīšanu no tiesas sēdes

Lejupielādēt