• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesībsargs

14.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-679/2007 Tiesībsarga rīcība, kas veikta pārbaudes lietas ietvaros, nav pakļauta administratīvo tiesu kontrolei; tiesībsarga kā valsts varas īstenošanas uzrauga funkcijas un to būtība

Lejupielādēt