• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Komerclikums

02.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2021 Uzaicinātam ārzemniekam izmaksājamais atalgojums

Lejupielādēt

08.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-24/2018 Komercdirektora pienākums atskaitīties par savu darbu

Lejupielādēt

07.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-323/2017 Komercsabiedrības nepieaicināšana par lietas dalībnieku, lemjot par pārstāvību valdē

Lejupielādēt

19.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-473/2011 Pašvaldības izpilddirekcija ir darba devējs Darba likuma izpratnē; tiesas kompetence, izvērtējot jautājumus par pašvaldības iestāžu funkciju organizēšanu; par funkciju nodošanu citam subjektam, ja tiek likvidēta pārvaldes iestāde

Lejupielādēt

19.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2011 Par darba ņēmēja jēdziena attiecināšanu uz kapitālsabiedrības valdes locekli; par kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas (padomes, dalībnieku sapulces) tiesībām atsaukt no amata valdes locekli, kas ir grūtniece

Lejupielādēt

03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2009 Valsts akciju sabiedrības akcionāru sapulces lēmuma tiesiskums

Lejupielādēt

13.05.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-88/2009 Par grūtnieces – SIA valdes locekles – atsaukšanu no amata, prejudiciālu jautājumu uzdošana Eiropas Kopienu Tiesai strīda izšķiršanā svarīga nozīme ir šādiemjautājumiem

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-437/2008 Darba tiesisko attiecību noformēšana ar valdes locekļiem

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2008 Prokūrista tiesības slēgt un uzteikt darba līgumus un bezdarbnieka pabalsta atmaksāšana

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-805/2007 Akciju sabiedrības valdes locekļa darbībai valdes locekļa amatā ir izteikts uzticības raksturs

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-218/1997 Par kaitējuma atlīdzību sakarā ar arodslimību, ja mainījies darba devēja statuss vai īpašuma forma

Lejupielādēt