• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Nolēmumi juridiskas personas maksātnespējas lietās

12.05.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-496/2022 Likvidatora atbildība par parādnieka grāmatvedības dokumentu nenodošanu maksātnespējas procesa administratoram

Lejupielādēt

20.12.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1252/2021 Maksātnespējas administratora tiesības slēgt izlīgumu

Lejupielādēt

07.12.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-903/2021 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības saimnieciskās darbības ikdienas praksei atbilstošs darījums ar tās biedru tiesiskās aizsardzības procesa laikā

Lejupielādēt

28.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-593/2021 Maiņas darījumu apstrīdamība maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

28.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-593/2021 Kooperatīvās sabiedrības biedri kā ieinteresētās personas attiecībā pret parādnieku

Lejupielādēt

12.01.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2021 Ar maksātnespējas procesa pasludināšanas dienu apstājas ne vien līgumisko procentu un līgumsoda, bet arī likumisko nokavējuma procentu pieaugums

Lejupielādēt

12.10.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2021 Būvdarbu kvalitātes garantijas, ja būvniekam pasludināta maksātnespēja

Lejupielādēt

25.02.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2021 Zemnieku saimniecības maksātnespējas procesa hronoloģiskā prioritāte

Lejupielādēt

26.04.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-6/2021 Administratora pienākums mantas pārdošanas plānā norādīt visas parādniekam piederošās mantas vienības neatkarīgi no viņa ieskata par attiecīgās mantas bezvērtību; Administratora pienākums patstāvīgi izvērtēt visu savā rīcībā esošo informāciju un pēc savas iniciatīvas vērsties tiesībaizsardzības institūcijās, maksātnespējas procesā atklājot faktus, kuri var būt par pamatu kriminālprocesa uzsākšanai

Lejupielādēt

14.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2021 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Ieturējuma nauda kā maksātnespējas procesā neatgūstams objekts

Lejupielādēt

14.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2021 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Netaisnīga tiesību saņemt prasījuma apmierināšanu liegšana kreditoru prasījumu termiņa formāla pārkāpuma dēļ

Lejupielādēt

18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-519/2020 Komercsabiedrības valdes locekļa rīcības atbilstība labas ticības principam, nepiesakot kreditora prasījumu sabiedrības labā savā fiziskās personas maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

29.01.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-426/2020 Sabiedrības valdes locekļa saistību mantojamība

Lejupielādēt

02.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2020 Komercķīlas realizācija atkarībā no ieķīlāto prasījuma tiesību statusa

Lejupielādēt

17.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2020 Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija kredītiestādes maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

17.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2020 Rīcība ar mantu, kura likumā noteiktā kārtībā atzīta par noziedzīgi iegūtu un konfiscējamu valsts labā

Lejupielādēt

16.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-294/2019 Maksātnespējas procesa administratora prasība par ķīlas līguma atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

03.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2019 Sabiedrības dalībnieku lēmuma par dividenžu izmaksu apstrīdēšana sabiedrības maksātnespējas gadījumā

Lejupielādēt

12.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-154/2019 Zaudējumu piedziņa uz Maksātnespējas likuma 72.1 panta pamata

Lejupielādēt

13.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-11/2019 Tiesas pienākumi, ja attiecībā uz parādnieku īsā laikā atkārtoti ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta

Lejupielādēt

04.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-9/2019 Administratora lēmuma par prasījuma atzīšanu pārsūdzības termiņa sākums

Lejupielādēt

02.04.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2019 Maksātnespējas administratora pilnvarošana

Lejupielādēt

07.02.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2019 Tiesas ex officio pilnvaras pierādījumu pārbaudē tiesiskās aizsardzības procesa lietā

Lejupielādēt

22.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2019 Kredītiestādes noguldījumā esošu naudas līdzekļu statuss

Lejupielādēt

24.05.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-618/2018 Maksātnespējas administratora loma

Lejupielādēt

20.02.2018. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-554/2018 Administratora zaudējumu atlīdzības prasības pret valdes locekļiem par kapitālsabiedrības dokumentu daļēju nenodošanu nosacījumi

Lejupielādēt

23.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-291/2018 Priekšnoteikumi zaudējumu piedziņai no maksātnespējīgās kapitālsabiedrības valdes locekļiem

Lejupielādēt

21.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-193/2018 Maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskā atbildība par viņa profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem kreditoram

Lejupielādēt

28.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2018 Maksātnespējīgas sabiedrības kreditoru interešu aizsardzība situācijā, kad, pastāvot neizpildītām saistībām, veikta sabiedrības reorganizācija mantas nodalīšanas ceļā

Lejupielādēt

02.02.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2018 Maksātnespējas procesa laikā noslēgta prasījuma cesijas tiesiskuma pārbaude

Lejupielādēt

31.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-342/2017 Saistības maksāt atlīdzību par darba piespiedu kavējumu esība laikā

Lejupielādēt

25.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-311/2017 Maksātnespējīga uzņēmuma dīkstāves ietekme uz darba samaksas un atlaišanas pabalsta izmaksu apmēru

Lejupielādēt

03.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2017 Kreditora prasījuma iesniegšana, ja maksātnespējas procesa administrators vienpusēji atkāpies no līguma

Lejupielādēt

05.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-76/2017 Galvojuma un ķīlas kā saistību tiesību pastiprinājuma nošķiršana

Lejupielādēt

18.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2017 Zināmais kreditors Komerclikuma 324.panta izpratnē

Lejupielādēt

26.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2017 Ieinteresētās personas atbildība maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

30.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1931/2016 Prasība par nodrošinātā kreditora statusa atzīšanu maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

30.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-608/2016 Fiktīva darījuma pazīmes

Lejupielādēt

30.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-297/2016 Valdes locekļu pierādīšanas pienākums attiecībā uz norēķinu došanu un lietu nodošanu

Lejupielādēt

20.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2016 Maksātnespējas administratora izvēles tiesību sekas; ieskaita izpratne

Lejupielādēt

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-163/2016 Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kā pilnvarnieka rūpības novērtēšanā; kreditoriem nodarīto zaudējumu apmēra noteikšana maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

30.08.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-111/2016 Ar komercķīlu nodrošināta kreditora prasījuma pieteikšana maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

18.08.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-3/2016 Maksātnespējas administrācijas pilnvaras maksātnespējas procesa likumības nodrošināšanā; tiesas pienākumi, izskatot sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu

Lejupielādēt

20.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/2016 Dažādos periodos amatu ieņēmušo valdes locekļu solidārā atbildība

Lejupielādēt

29.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-18/2015 Maksātnespējas administratora darbības kontroles pienākums

Lejupielādēt

30.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-3/2015 Parādnieka iebildumu pamatotība maksātnespējas procesā tiesā

Lejupielādēt

05.02.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1447/2014 un tiesneses Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Maksātnespējas procesa administratora un tiesu izpildītāja darbību regulējuma atšķirības parādnieka mantas izsoles procesā

Lejupielādēt

08.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2014 Kreditoru prasījumu iesniegšanas kārtība pret maksātnespējīgu parādnieku un tās neievērošanas sekas; strīda par tiesībām starp kreditoru un maksātnespējīgu parādnieku izskatīšanas tiesiskais pamats

Lejupielādēt

19.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2014 Nomas maksa un ieskaits

Lejupielādēt

15.01.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2014 Komerclikuma 169.pantā nostiprinātās valdes locekļa vainojamības prezumpcijas piemērošana

Lejupielādēt

26.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2014 Komercpilnvara kā pamats ieinteresētās personas statusa noteikšanai attiecībā pret parādnieku

Lejupielādēt

30.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-28/2014 Kreditoru vienlīdzības principa ievērošanas nosacījums tiesiskās aizsardzības procesā (TAP)

Lejupielādēt

31.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-27/2014 Tiesību saglabāšanas princips ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā (ĀTAP); kreditora gribas nozīme ķīlas tiesības nodibināšanā un izbeigšanā

Lejupielādēt

21.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2020/2013 Komerclikuma 170.pantā noteiktās kreditora tiesības celt prasību sabiedrības labā maksātnespējas procesa ietvaros

Lejupielādēt

31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2013 Komercsabiedrības dalībniekiem izmaksāto dividenžu piedziņas tiesiskais pamatojums un nosacījumi maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

05.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/2013 Atprasījuma jebkāda pamata trūkuma dēļ priekšnosacījumi

Lejupielādēt

23.10.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-48/2013 Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam pievienojamie materiāli un to pārbaude

Lejupielādēt

11.09.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-38/2013 Kreditoru prasījumu vērtēšanas ierobežojums tiesiskās aizsardzības procesā

Lejupielādēt

28.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-33/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Sūdzību par maksātnespējas administratora lēmumiem un rīcību izskatīšanas kārtība (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Lejupielādēt

08.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-622/2012 Maksātnespējīgas sabiedrības administratora prasījums pret sabiedrības bijušajiem valdes locekļiem par zaudējumiem, kas sabiedrībai radušies Valsts ieņēmumu dienesta uzrēķina par nodokļu un nodevu maksājumiem rezultātā

Lejupielādēt

20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-53/2012 Juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta atmaksas nosacījumi

Lejupielādēt

20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-52/2012 Parādnieka – juridiskas personas – maksātnespējas procesa pieteikumam pievienojamie pierādījumi

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-26/2012 Nekustamā īpašuma nodokļa parāda iekļaušana izsoles izdevumu aprēķinā

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-25/2012 Tiesības uz taisnīgu tiesu nodrošināšana maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/2012 Valdes locekļa atbildība par sabiedrībai nodarīto kaitējumu

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-23/2012 Administratora pieteikuma par kriminālprocesa ietvaros uzlikta aresta atcelšanu juridiskās personas mantai izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Kalvja Torgāna, Mārītes Zāģeres, Ināras Gardas, Skaidrītes Lodziņas, Andas Vītolas atsevišķās domas Prasījums pret VID par pārmaksātā nodokļa atmaksu kā komercķīlas priekšmets

Lejupielādēt

06.04.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-951/2011 Prasības nodrošinājums maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

03.11.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-975/2010 Par maksātnespējas atzīmi (ārpustiesas) tiesiskās aizsardzības procesā

Lejupielādēt

21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-109/2010 Par parādnieka iebildumu tiesiskajām sekām

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-43/2010 Par izņēmumu no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2009 Par zaudējumu piedziņu uzņēmējsabiedrības maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2009 Par ieskaitu maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2008 Par pamatkapitāla palielināšanu

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-815/2007 Labprātīga izsole un izsole tiesas ceļā

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-203/2007 Par neieguldītā pamatkapitāla piedziņu

Lejupielādēt

03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-4/2007 Par kreditoru pretenziju strīdu risināšanas kārtību

Lejupielādēt

06.12.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-669/2006 Akciju sabiedrības reģistrētā pamatkapitāla piedziņa maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

04.10.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-540/2006 Par labas ticības principu

Lejupielādēt

17.05.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-428/2006 Par administratora tiesībām izdot prokūru

Lejupielādēt

05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2005 Par zemnieku saimniecību maksātnespējas tiesiskajām sekām

Lejupielādēt

22.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-45/2003 Par pircēja interešu aizstāvību, ja īpašums iegūts publiskā izsolē

Lejupielādēt

25.10.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-479/2000 Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu visos likumos parādnieka statūtos vai līgumos paredzētās pārvaldes institūciju tiesības un pilnvaras veic administrators. Uzņēmuma īpašniekam nav prasības tiesības

Lejupielādēt

25.10.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-479/2000 Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu visos likumos parādnieka statūtos vai līgumos paredzētās pārvaldes institūciju tiesības un pilnvaras veic administrators. Uzņēmuma īpašniekam nav prasības tiesības

Lejupielādēt

25.10.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-479/2000 Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu visos likumos parādnieka statūtos vai līgumos paredzētās pārvaldes institūciju tiesības un pilnvaras veic administrators. Uzņēmuma īpašniekam nav prasības tiesības

Lejupielādēt

14.06.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-267/2000 Kreditoru prasījumu apmierināšana saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” normām

Lejupielādēt

26.04.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-183/2000 Ja darījums nav korroborēts, tad tas tādēļ nezaudē savu spēku; ieguvējs līdz koroborācijai nevar izlietot īpašuma tiesību vai kādu citu lietu tiesību, bet var tikai celt personīgu prasību pret atsavinātāju

Lejupielādēt

29.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/2000 Par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un mantiskās kompensācijas piedziņu

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-31/2000 Ja kreditors savus prasījumus nav pieteicis likumā paredzētajā termiņā, tad arī cesionārs neiegūst ar cesiju vairāk un lielākas tiesības, nekā bijušas cedentam

Lejupielādēt

16.11.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-70/1999 Kreditori maksātnespējas pieteikumu tiesā var iesniegt, ja divu nedēļu laikā pēc pretenzijas iesniegšanas kreditora prasījums nav apmierināts, ne arī celti iebildumi, un pēc šī termiņa izbeigšanās kreditors ir rakstveidā darījis zināmu, iesniegt maksātnespējas pieteikumu vismaz vienu nedēlu pirms tā iesniegšanas tiesā

Lejupielādēt

09.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-49/1999 Par cesijas līgumu, prettiesiskumu, uzņēmumu maksātnespējas gadījumā

Lejupielādēt

12.11.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-409/1997 Darbinieku prasījumi pret uzņēmumu, kas ar tiesas spriedumu atzīts par maksātnespējīgu, iesniedzami administratoram

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-168/1997 Par administratora iecelšanu maksātnespējas gadījumā

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-136/1997 Par kreditoru pretenzijām un likvidatora izdevumiem

Lejupielādēt

18.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/1996 Par „Bankas Baltija

Lejupielādēt

26.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-65/1996 Par apdrošināšanas summas izmaksu akciju sabiedrības maksātnespējas gadījumā

Lejupielādēt

22.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-53/1996 Par maksātspējīgas akciju sabiedrības administratora iecelšanu

Lejupielādēt

22.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-17/1996 Par kredītiestāžu sanāciju

Lejupielādēt