• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

MEDICĪNAS UN ĀRSTNIECĪBAS TIESĪBAS

08.02.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-605/2022 Personas subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu tiesā par pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāta nepieciešamību

Lejupielādēt

17.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2022 Sociāli neaktīva Eiropas Savienības pilsoņa tiesības piekļūt Latvijas kā uzņemošās dalībvalsts publiskajai veselības apdrošināšana sistēmai

Lejupielādēt

21.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-974/2021 Slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptieku darbība

Lejupielādēt

22.12.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-760/2021 Objektīvās izmeklēšanas princips un pierādīšanas pienākuma sadalījums prasībā par atlīdzības izmaksu par personas veselībai nodarīto kaitējumu; Vienlīdzības principa ievērošana lietās par atlīdzību no Ārstniecības riska fonda.

Lejupielādēt

12.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2021 Lēmums par kaitējuma atlīdzināšanu no Ārstniecības riska fonda kā obligāts administratīvais akts

Lejupielādēt

28.09.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-85/2021 Asins paraugu iegūšanas nepareiza noformēšana personas medicīniskajā dokumentācijā kā formāla kļūda; Ārstniecības iestādes tiesības noteikt ārstniecības personas, kuras var veikt alkohola ietekmes pārbaudi nelaimes gadījumā cietušai personai

Lejupielādēt

2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-[C]/2021 Nacionālo bruņoto spēku Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas slēdziens ir konstatējošs administratīvais akts

Lejupielādēt

2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-[A]/2021 Kriminālprocesa vajadzībām veikta tiesu psihiatriskā ekspertīze nav ārstniecība Ārstniecības likuma izpratnē; Subjektīvās tiesības prasīt atlīdzinājumu no Ārstniecības riska fonda par iespējamu kaitējumu, kas nodarīts ar tiesu psihiatriskās ekspertīzes ietvaros noteiktu diagnozi

Lejupielādēt

28.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1102/2020 Proporcionāli nostrādātā laika ņemšana vērā, aprēķinot atmaksājamo valsts budžeta līdzekļu par rezidentūras mācībām apmēru, ja persona nav nostrādājusi Latvijas ārstniecības iestādē trīs gadus pēc rezidentūras beigām

Lejupielādēt

28.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1102/2020 Valsts budžetā atmaksājamo summu par rezidentūru aprēķināšana

Lejupielādēt

28.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1059/2020 Rezidenta (ārsta) apmācībai izlietoto līdzekļu atprasīšana

Lejupielādēt

20.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1002/2020 Ārsta rīcības vērtējumam izmantojamie palīglīdzekļi

Lejupielādēt

24.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-790/2020 Personai nodarītā kaitējuma smaguma noteikšana

Lejupielādēt

24.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-790/2020 Ārstniecības personas neprofesionāla rīcība vai neatbilstoši apstākļi ārstniecības laikā kā priekšnoteikums atlīdzinājuma izmaksāšanai no Ārstniecības riska fonda; Iespējamu un sagaidāmu operācijas seku pierēķināšana ārsta neprofesionālajai rīcībai

Lejupielādēt

24.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-790/2020 Ārsta atbildība pacientam sniegt informāciju, kas nodrošina informētas piekrišanas saņemšanu

Lejupielādēt

23.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-421/2020 Administratīvo tiesu kompetences robežas izmaksājamo atlīdzību apmēra no Ārstniecības riska fonda noteikšanā

Lejupielādēt

23.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-421/2020 Tiesas pienākums iegūt visus iespējamos pierādījumus cēloņsakarības esības konstatēšanā atlīdzības prasījuma gadījumā no Ārstniecības riska fonda

Lejupielādēt

03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2020 Aptiekas speciālās atļaujas (licences) anulēšana par medikamentu izplatīšanu bez licences

Lejupielādēt

03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2020 Nosacījuma „citas valsts iestādes pamatots rakstisks priekšlikums par licences apturēšanu” interpretācija

Lejupielādēt

03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2020 Kritērija „aptieka darbojas ekspluatācijā nodotās telpās” interpretācija

Lejupielādēt

06.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2020 Ārstniecības personu konfidencialitātes pienākums; Normas, kas piešķir ārstniecības personām tiesības sniegt informāciju par pacientu citiem subjektiem ar ārstniecību nesaistītiem mērķiem, skaidrības un paredzamības būtiskums

Lejupielādēt

06.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2020 Ārstniecības personas vai iestādes tiesību sniegt Valsts policijai pacienta personas datus robežas

Lejupielādēt

27.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-18/2020 Izdevumu par ES, EEZ dalībvalstī un Šveicē saņemtu veselības aprūpes pakalpojumu atlīdzināšana un iepriekšējās atļaujas sistēma gadījumos, kad Latvijā pakalpojums ir pieejams, bet neatbilst personas reliģiskajai pārliecībai

Lejupielādēt

23.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-534/2019 Izvērtējamie apstākļi un atlīdzinājuma apmēra noteikšana no Ārstniecības riska fonda

Lejupielādēt

26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2019 Pierādīšanas standarts cēloņsakarības konstatēšanai lietās par pacienta tiesībām uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda

Lejupielādēt

26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2019 Veselības inspekcijas un fiziskās personas pierādīšanas pienākuma sadalījums strīdā par izmaksām no Ārstniecības riska fonda

Lejupielādēt

26.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-294/2019 Ģimenes ārsta tiesības deleģēt veikt konkrētu manipulāciju veidu ārsta palīgam vai medicīnas māsai

Lejupielādēt

07.12.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-859/2018 Mantojuma pieņemšana kā priekšnoteikums atlīdzinājuma piešķiršanai no Ārstniecības riska fonda par mirušā pacienta veselībai nodarītu kaitējumu

Lejupielādēt

21.09.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-151/2018 Veselības inspekcijas atzinuma tiesiskā daba

Lejupielādēt

30.11.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1568/2017 Atteikums izsniegt informāciju par pacienta veselības stāvokli nav pārbaudāms administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

03.11.2017. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1395/2017 Tiesas izvērtējums piešķirtās invaliditātes grupas pārbaudes procesā

Lejupielādēt

28.06.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-819/2017 Veselības inspekcijas veiktas pārbaudes rezultātā pieņemtā lēmuma par maksājumu ieturēšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

05.07.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-48/2017 Soda noteikšana valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā

Lejupielādēt

13.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-889/2016 Sūdzību par ārstniecības procesu izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

31.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-25/2016 Iepriekšējas atļaujas saņemšanas nepieciešamība plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī

Lejupielādēt

08.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-635/2010 Piekļuves nodrošināšana personai ratiņkrēslā pašvaldībai piederošā ārstniecības iestādē; ārstniecības iestādes faktiskā rīcība

Lejupielādēt

26.06.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2008 Tiesiskā daba slimnīcas rīcībai, neziņojot personai par tās asinīs identificētām vīrusa antivielām; valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” pienākumi un rīcība epidemioloģiskās drošības jomā

Lejupielādēt

14.01.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2008 Valstij ir pienākums atzīt personas dzimuma maiņu atbilstoši dzimumu raksturojošo pazīmju (bioloģisko kritēriju, izskata, ārējās ķermeņa uzbūves, psiholoģijas un sociālās uzvedības) kopumam, lai tiktu novērstas situācijas, kad personai rodas atšķirība starp tās faktisko dzimumu (tostarp tā uztveri sabiedrībā) un juridisko statusu

Lejupielādēt