• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Citi

07.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-492/2021 Piesardzības principa ievērošanas nepieciešamība lēmuma par nošķiršanu pieņemšanā

Lejupielādēt

02.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-64/2021 Iestādes pienākums kā rūpīgam saimniekam ievērot labas pārvaldības un privātpersonas tiesību ievērošanas principu

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-86/2020 Procesuālās ekonomijas princips un izvērtējamie apstākļi, piemērojot šo principu

Lejupielādēt

16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-555/2012 Pretrunīgu normu spēkā esība

Lejupielādēt

16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-555/2012 Pretrunīgu normu spēkā esība

Lejupielādēt

27.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2012 Pieteikuma par labvēlīga administratīvā akta izpildi pakļautība tiesai; ierobežojums tiesai koriģēt likumdevēja gribas aktu pretēji likuma plānam

Lejupielādēt

24.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2012 Labas pārvaldības principa ievērošana, pieņemot lēmumu par zemesgabala daļas privatizāciju; pamats atteikumam nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu

Lejupielādēt

07.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-238/2007 Iestādes kļūda nedrīkst radīt netaisnīgas privātpersonai nelabvēlīgas sekas; taisnīguma princips, tiesiskās paļāvības princips un labas pārvaldības princips

Lejupielādēt