• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

31.nodaļa. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI (251.-258.pants)

07.02.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2019 Tiesas ex officio pilnvaras pierādījumu pārbaudē tiesiskās aizsardzības procesa lietā

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2011 Par termina „parāda akts” skaidrojumu Civilprocesa likuma 298.panta izpratnē

Lejupielādēt

09.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-382/2007 Strīds par mantojuma pieņemšanu

Lejupielādēt

03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-4/2007 Par kreditoru pretenziju strīdu risināšanas kārtību

Lejupielādēt

09.08.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-23/2006 Ieinteresētās personas pieaicināšana lietā

Lejupielādēt

09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-16/2005 Par juridisko personu tiesību un saistību pārmantošanas fakta konstatēšanu

Lejupielādēt

11.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-50/2000 Par nepieciešamību pieaicināt ieinteresētās personas lietās par fakta konstatēšanu, kuram ir juridiska nozīme

Lejupielādēt

29.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-21/2000 Tiesa var konstatēt tikai tādus faktus, no kuriem atkarīgas personu mantiskās tiesības, un tikai tad, ja nav iespējams saņemt dokumentus, kas apstiprina šos faktus

Lejupielādēt

19.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-19/2000 Par mantinieku loku, atjaunojot īpašuma tiesības uz zemi un namīpašumu denacionalizācijas procesā

Lejupielādēt

15.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-17/2000 Lai apstiprinātu pārdzīvojušā laulātā īpašuma tiesības uz kopmantu, pārdzīvojušais laulātais var griezties tiesā ar pieteikumu sevišķās tiesāšanās kārtībā un tiesa var taisīt spriedumu par īpašuma tiesībām uz noteiktu laulības laikā iegūtās kopmantas daļu tad, ja tam ir visu mantojumu pieņēmušo mantinieku piekrišana

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-134/1997 Par juridiska fakta konstatēšanu, ja radies strīds par tiesībām

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-94/1997 Izteikt gribu pieņemt mantojumu var jebkurā formā: rakstiski, mutiski vai klusējot ar tādu darbību, kuru var iztulkot vienīgi tā, ka persona atzīst sevi par mantinieku

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-93/1997 Par mantinieku uzaicināšanu uz tiesas sēdi, lai viņi izteiktu savu attieksmi pret mantošanu

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-81/1997 Par īpašuma tiesību fakta konstatēšanas tiesisko iespēju

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-72/1997 Pieteikuma par personas izsludināšanu par mirušu atstāšana bez izskatīšanas, ja pastāv strīds par tiesībām

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-71/1997 Par prasībām, kādas noteiktas likumā, izskatot pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-64/1997 Par mantinieku uzaicināšanu uz tiesas sēdi neatkarīgi no uzaicinājuma izsludināšanas

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-57/1997 Par prasībām, kādas noteiktas likumā, izskatot pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-44/1997 Par darba ieskaitīšanu tēva saimniecībā, lai to iekļautu darba stāžā

Lejupielādēt

22.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-29/1997 Par dzimšanas reģistrācijas faktu konstatēšanu tiesas kārtībā

Lejupielādēt