• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

57.nodaļa. KASĀCIJAS TIESVEDĪBAS IEROSINĀŠANA UN LIETAS IZSKATĪŠANA KASĀCIJAS INSTANCĒ (464.–472.1 pants)

26.01.2022. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-646/2022

Lejupielādēt

21.07.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-925/2021

Civilprocesa likuma tiesību normu sistēma ir vērsta uz to, lai visi prasītāja argumenti un pierādījumi, kā arī atbildētāja iebildumi un tos pamatojošie pierādījumi būtu noskaidroti jau pirmās instances tiesā, tāpēc nav pieļaujama ne tikai apelācijas sūdzības grozīšana vai papildināšana pēc apelācijas sūdzības iesniegšanai paredzētā termiņa notecēšanas, bet arī jaunu pierādījumu iesniegšana apelācijas instances tiesā, nepastāvot objektīviem, attaisnojošiem iemesliem, kuru dēļ šie pierādījumi netika iesniegti pirmās instances tiesā.

Lejupielādēt

28.06.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-764/2021

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-[G]/2021

Lejupielādēt

25.11.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1328/2020

Lejupielādēt

25.08.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1304/2020

Lejupielādēt

13.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-893/2020

Lejupielādēt

04.06.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-765/2019

Lejupielādēt

21.03.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-193/2019

Lejupielādēt

09.02.2015. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-2034/2015

Lietas vešana kasācijas instances tiesā Civilprocesa likuma 82.panta septītās daļas izpratnē nozīmē to procesuālo darbību veikšanu, kas atbilst Civilprocesa likuma desmitās sadaļas „Kasācijas tiesvedība" normām. Atzīstams, ka kasācijas sūdzību iesniegusi persona, kura nav tam pilnvarota un kasācijas tiesvedības ierosināšana ir atsakāma atbilstoši Civilprocesa likuma 464.1 panta pirmajai daļai, ja kasācijas sūdzību juridiskas personas vārdā nav parakstījusi tās amatpersona, kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai zvērināts advokāts.

Lejupielādēt

22.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-538/2011

1. Ja kasācijas sūdzība formāli atbilst Civilprocesa likuma 450.- 454.panta prasībām, senatoru kolēģija var atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību, ja nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā, ja vien nav konstatējams Civilprocesa likuma 452.panta trešās daļas noteikumu pārkāpums. Senāts kasācijas kārtībā vērtē jautājumu par kasācijas sūdzības atbilstību pieņemamības kritērijiem un kasācijas tiesvedības ierosināšanu un lemj par apelācijas instances tiesas sprieduma likumību un pamatotību. Atsakot ierosināt kasācijas tiesvedību apelācijas instances tiesas spriedums stājas spēkā un tiesvedības process lietā beidzas. Tas nozīmē, ka jebkādu ar šo procesu saistīto papildu jautājumu izskatīšana, kas varētu ietekmēt tiesas sprieduma spēku, izņemot lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, vairs nav iespējama. 2. Civilprocesa likuma 164.panta septītajā daļā noteikts: iekams lietas izskatīšana pēc būtības nav pabeigta, ir iespējams (..) noslēgt izlīgumu (..). Minētā likuma norma attiecas gan uz tiesvedību pirmās instances tiesā, gan atbilstoši Civilprocesa likuma 428.panta otrajai daļai – uz apelācijas instances tiesu. To apstiprina arī Civilprocesa likuma 223.panta 5.punkts un 440.pants, kas paredz tiesvedības izbeigšanu gadījumā, ja tiesa izlīgumu ir apstiprinājusi. Lai gan Civilprocesa likuma 226.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka izlīgums pieļaujams jebkurā procesa stadijā, patiesībā tas ir pieļaujams tajās procesa stadijās, kad vēl nav pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības. Izlīgums kasācijas instances tiesā, vadoties pēc kasācijas instances tiesas uzdevumiem un kompetences, nav iespējams.

Lejupielādēt

23.02.2001. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-114/2001

Lejupielādēt

11.11.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-444/1997

Lejupielādēt

03.09.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-319/1997

Lejupielādēt

14.03.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-116/1997

Lejupielādēt

03.12.1996. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-200/1996

Lejupielādēt

26.09.1996. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-148/1996

Lejupielādēt

10.07.1996. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-99/1996

Lejupielādēt

28.06.1996. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-88/1996

Lejupielādēt

04.03.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/1996

Lejupielādēt