• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

TIESĪBAS UZ INFORMĀCIJU UN UZ ATBILDI PĒC BŪTĪBAS

30.11.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1333/2021 Tiesības vērsties iestādē ar informācijas pieprasījumu un šāda prasījuma izskatīšana tiesā

Lejupielādēt

21.10.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1038/2021 Advokāta tiesības saņemt no Valsts ieņēmuma dienesta informāciju par konkrētu nodokļu maksātāju klienta aizstāvības nodrošināšanai kriminālprocesā

Lejupielādēt

21.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-932/2021 Iesniegumu likuma mērķis un piemērošana

Lejupielādēt

18.02.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-690/2021 Jēdziens „iestāde” Informācijas atklātības likumā un publiskas personas kapitālsabiedrības atbilstība šim jēdzienam

Lejupielādēt

24.09.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-669/2021 Informācijas par tiesu darbu pieejamība

Lejupielādēt

30.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-478/2021 Pieļaujamība bez licences vai noslēgta licences līguma klātienē iepazīties ar būvprojektiem pētniecības nolūkā

Lejupielādēt

14.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-443/2021 Iestādes darbinieka darba vajadzībām radītas un apkopotas informācijas nošķiršana no iestādes radītas informācijas

Lejupielādēt

30.11.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-326/2021 Tiesību iegūt informāciju par saviem personas datiem nošķiršana no vispārējām informācijas atklātības tiesībām

Lejupielādēt

29.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2021 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Eiropas Centrālajai bankai sniegtā informācija saistībā ar kredītiestādes uzraudzības procesu kā ierobežotas pieejamības informācija; Informācija iestādes iekšējai lietošanai

Lejupielādēt

09.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-136/2021 Informācijas avoti teritorijas applūšanas draudu izvērtēšanai

Lejupielādēt

15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-669/2020 Informācijas par vārda un uzvārda maiņu pieprasīšanas pamats

Lejupielādēt

15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-669/2020 Politiķa statuss pats par sevi nav pietiekams pamats informācijas par viņa privāto dzīvi atklāšanai

Lejupielādēt

21.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-607/2020 Valsts nodevas apmēra noteikšana par informācijas izsniegšanu, ja tās apmērs strīda izskatīšanas laikā ir mainījies

Lejupielādēt

29.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-405/2020 Informācijas iedalījuma nozīme lietās par informācijas pieprasījumiem

Lejupielādēt

29.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-405/2020 Piemērojamās tiesību normas, vērtējot personas informācijas pieprasījumu par administratīvā pārkāpuma lietvedības rezultātu

Lejupielādēt

02.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-314/2020 Tiesiskā daba vides informācijai

Lejupielādēt

02.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-314/2020 Privātpersonas tiesības uz vides informāciju

Lejupielādēt

26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1164/2019 Kompetentā iestāde personas datu izsniegšanai, ja pieprasījums ir saistīts ar vēlmi vērsties tiesā ar civilprasību

Lejupielādēt

26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1164/2019 Augstākās tiesas rīcībā esošās informācijas izsniegšana

Lejupielādēt

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-921/2019 Datu subjekta tiesības vērsties tiesā par personas datu apstrādes pārkāpumiem

Lejupielādēt

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-921/2019 Datu valsts inspekcijas kompetence fizisko personu datu aizsardzības jomā

Lejupielādēt

18.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-917/2019 Žurnālistu tiesības saņemt informāciju par publiskās pārvaldes budžeta līdzekļu izlietojumu

Lejupielādēt

22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-879/2019 Informācijas pieprasījuma atzīšana par apgrūtinošu

Lejupielādēt

18.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-482/2019 Pārbaudāmie apstākļi, izlemjot personas informācijas pieprasījumu

Lejupielādēt

26.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-476/2019 Informācijas pieprasījuma pamatojums; Personas ar žurnālistisku interesi pienākums precīzāk pamatot savu leģitīmo interesi un informācijas pieprasīšanas mērķi nekā preses pārstāvim; Godprātīga tiesību saņemt informāciju izmantošana

Lejupielādēt

26.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-476/2019 Likuma „Par valsts noslēpumu” 5.panta regulējuma izmantošana, nosakot ierobežotas pieejamības informācijas statusu

Lejupielādēt

31.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-255/2019 Atklātā tiesas sēdē izskatītas krimināllietas sprieduma pieejamība

Lejupielādēt

22.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-232/2019 Ziņotāja par pārkāpumu aizsardzība

Lejupielādēt

31.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2019 Informācijas izsniegšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem

Lejupielādēt

31.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2019 Fiziskās personas datu apstrāde likumā noteikto pienākumu izpildei

Lejupielādēt

26.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2019 Iestādes pienākums izsniegt personai pieprasīto informāciju

Lejupielādēt

26.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2019 Informācijas pieprasītāja pienākums precizēt informācijas pieprasījumu

Lejupielādēt

25.09.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1327/2018 Iesnieguma likuma normu piemērošanas nošķiršana no Informācijas atklātības likuma normu piemērošanas

Lejupielādēt

23.07.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1004/2018 Uz informācijas neizsniegšanu vērsta iestādes rīcība uzskatāma par informācijas pieprasījuma noraidīšanu

Lejupielādēt

03.04.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-858/2018 Piemērojamās tiesību normas, skatot jautājumu par Valsts drošības komitejas dokumentu izmantošanu

Lejupielādēt

31.01.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-606/2018 Vērtējums par informācijas sabiedrisko nozīmīgumu

Lejupielādēt

31.10.2018. Administratīvo departamenta spriedums lietā Nr. SKA-394/2018 Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iekļautās informācijas statuss; Informācijas par nodokļu maksātāju izsniegšanas pieļaujamība

Lejupielādēt

23.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-244/2018 Pārkāpuma pārbaudes ietvaros iegūtā informācija nav uzskatāma par informāciju, kas attiecas uz novērtējuma procesu Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkta izpratnē

Lejupielādēt

23.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-244/2018 Ierobežotas pieejamības statuss informācijai pats par sevi nav uzskatāms par pietiekamu pamatojumu informācijas neizsniegšanai

Lejupielādēt

28.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-208/2018 Vērtējamie aspekti ierobežotas pieejamības informācijas par valsts amatpersonām izsniegšanā

Lejupielādēt

29.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2018 Advokāta tiesības pieprasīt informāciju

Lejupielādēt

31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-20/2018 Iestādes un tiesas pienākums izvērtēt informācijas pieprasījuma pamatotību pirms pieprasījuma pamatotības patiesuma noskaidrošanas

Lejupielādēt

31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-20/2018 Fizisko personu datu izsniegšanas pieļaujamība trešajām personām

Lejupielādēt

06.09.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1225/2017 Pašvaldības domes deputāta rīcība, neapmierinot privātpersonas informācijas pieprasījumu

Lejupielādēt

20.04.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-463/2017 Zvērināta advokāta tiesības uz zaudējumu atlīdzinājumu par saņemto juridisko palīdzību

Lejupielādēt

21.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2017 Tiesības iepazīties ar pabeigtas krimināllietas materiāliem

Lejupielādēt

20.01.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-172/2017 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Procesa dalībnieka tiesības uz iestādes rīcībā esošu informāciju

Lejupielādēt

10.05.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2017 Iestādes rīcības tiesiskā daba informācijas pieprasījuma izskatīšanas gadījumā

Lejupielādēt

12.07.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-29/2017 Tiesības pārbaudīt komercnoslēpuma statusa noteikšanas pamatotību

Lejupielādēt

27.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-1075/2016 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU NOLĒMUMĀ SKA-888/2018) Deputāta tiesības saņemt domes rīcībā esošo informāciju

Lejupielādēt

15.08.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-930/2016 Subjektīvās tiesības prasīt iestādes atzinumu un sūdzēties par vides tiesību pārkāpumiem

Lejupielādēt

18.08.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-817/2016 No amata atstādināta ierēdņa valsts amatpersonas deklarācijas pieejamība

Lejupielādēt

08.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-15/2016 Fiziskas personas (transportlīdzekļa īpašnieka) datu apstrāde uz līgumsaistību pamata

Lejupielādēt

26.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-383/2015 Personas datu izsniegšana zvērinātam advokātam saistībā ar tā pienākumiem aizstāvības īstenošanai kriminālprocesā

Lejupielādēt

28.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-380/2015 Trauksmes cēlāju identitātes aizsardzība

Lejupielādēt

18.06.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-139/2014 Informācijas par amatu konkursa norisi pieejamība

Lejupielādēt

30.05.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-87/2014 Trauksmes cēlāju identitātes aizsardzība

Lejupielādēt

23.05.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-62/2014 Izmeklēšanas darbību metodes kā īpaša rakstura informācija, kuras izsniegšana pamatojama tikai ar būtiskām sabiedrības interesēm

Lejupielādēt

11.04.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2014 Sabiedrības tiesības iegūt informāciju par valstij pilnībā vai daļēji piederošu kapitālsabiedrību

Lejupielādēt

05.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-996/2013 Operatīvās darbības rezultātā iegūto datu apstrādes pārbaude administratīvajā procesā

Lejupielādēt

20.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-933/2013 Tiesību uz informāciju godprātīga izmantošana

Lejupielādēt

26.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-327/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Resoriskās pārbaudes materiālu pieejamība

Lejupielādēt

27.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-312/2013 Elektroniski iesniegta, neparakstīta informācijas pieprasījuma kontroles nepieļaujamība tiesā

Lejupielādēt

10.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-606/2012 Tiesības saņemt informāciju par valsts nodarbinātas personas ienākumiem un valsts komercdarbību

Lejupielādēt

20.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-276/2012 Jautājums par arodbiedrību tiesībām saņemt informāciju no darba devēja nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

15.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-272/2012 Privātpersonas tiesību ierobežojums saņemt informāciju no Satversmes aizsardzības biroja

Lejupielādēt

17.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-135/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Atteikuma sniegt informāciju, kas satur valsts noslēpumu, pārsūdzības kārtība

Lejupielādēt

17.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2012 Personas tiesības iegūt informāciju

Lejupielādēt

10.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2012 Tiesības saņemt atbildi pēc būtības, ja konstatējams, ka persona tādu vēlas; tiesības saņemt atbildi no likumdevēja

Lejupielādēt

22.12.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-976/2011 Indivīda tiesības prasīt amatpersonas viedokli

Lejupielādēt

08.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-444/2011 Pašvaldības tiesības noteikt maksu par informācijas sniegšanu

Lejupielādēt

26.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-421/2011 Sabiedrības tiesības saņemt informāciju par Latvijas Bankas amatpersonu atalgojumu

Lejupielādēt

21.03.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-254/2011 Sabiedrības tiesības piekļūt informācijai

Lejupielādēt

12.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-221/2011 Personas tiesības uz informāciju par valsts komercdarbību; personas tiesības saņemt atbildi pēc būtības par valsts komercdarbību

Lejupielādēt

25.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-166/2011 Valsts noslēpuma statusa piešķiršanas procesa atklātība

Lejupielādēt

31.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2011 Policijas pienākums ievērot personas tiesības uz privātās dzīves aizsardzību

Lejupielādēt

14.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-511/2010 Informācijas izsniegšana no lietas materiāliem

Lejupielādēt

20.04.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-386/2010 Tiesības iepazīties ar Valsts drošības komitejas dokumentiem par personām, kas sadarbojušās ar šo komiteju; informācijas pieejamības ierobežojumi

Lejupielādēt

01.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-347/2010 Privātpersonas tiesības saņemt informāciju no valsts iestādes par iestādes amatpersonu un darbinieku atalgojumu; preses loma demokrātiskā sabiedrībā

Lejupielādēt

09.02.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-214/2010 Zvērināta advokāta tiesības pieprasīt informāciju

Lejupielādēt

06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-193/2010 Personas datu izsniegšana trešajām personām; advokāta tiesības pieprasīt juridiskās palīdzības sniegšanai nepieciešamās ziņas

Lejupielādēt

14.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-916/2009 Valsts Prezidenta rīcības, neatbildot uz iesniegumu, pārsūdzēšana tiesā

Lejupielādēt

20.08.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-573/2009 Maksas par informācijas sniegšanu pārsūdzēšanas kārtība

Lejupielādēt

16.09.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2009 Personas tiesības Informācijas atklātības likuma izpratnē uz informāciju, kas ir iestādes rīcībā vai kura iestādei ir jārada; personas tiesības saņemt atbildi pēc būtības

Lejupielādēt

26.09.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-525/2008 Administratīvo tiesu kontrolei nav pakļauts jautājums par informācijas nesniegšanu, ja informāciju iestādei pieprasījusi valsts amatpersona savu dienesta funkciju ietvaros; prasījums informācijas nesniegšanas kontekstā

Lejupielādēt

08.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-194/2007 Tiesību saņemt informāciju un tiesību saņemt atbildes uz iesniegumiem saturs; cilvēktiesību izmantošanas godprātīgums

Lejupielādēt

17.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-395/2006 Vēršoties iestādē ar informācijas pieprasījumu, tam nav jāpievieno dokumenti, kas apliecina personas pilnvarojumu pārstāvēt pieprasījuma iesniedzēju un informācijas pieprasījuma iesniegšanai nav piemērojami Administratīvā procesa likuma 38.pantā izvirzītie kritēriji

Lejupielādēt

12.04.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-152/2005 Par publiski tiesisko attiecību konstatēšanu un par atbildes nesniegšanu uz iesniegumu juridisko dabu

Lejupielādēt