• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

TIESĪBAS UZ INFORMĀCIJU UN UZ ATBILDI PĒC BŪTĪBAS

18.02.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-690/2021 Jēdziens „iestāde” Informācijas atklātības likumā un publiskas personas kapitālsabiedrības atbilstība šim jēdzienam

Lejupielādēt

30.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-478/2021 Pieļaujamība bez licences vai noslēgta licences līguma klātienē iepazīties ar būvprojektiem pētniecības nolūkā

Lejupielādēt

29.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2021 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Eiropas Centrālajai bankai sniegtā informācija saistībā ar kredītiestādes uzraudzības procesu kā ierobežotas pieejamības informācija; Informācija iestādes iekšējai lietošanai

Lejupielādēt