• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

1.nodaļa. CIVILPROCESA PRINCIPI (1.-15.pants)

27.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2022 Pušu līdztiesības un sacīkstes principa pārkāpums, tiesai nolēmumu pamatojot ar ex officio izvēlētu argumentu

Lejupielādēt

31.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2022 Kompensācijas par dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpumiem apmēra noteikšana

Lejupielādēt

31.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2022 Nelikumīgi patērētās dabasgāzes daudzuma aprēķināšanas metodes

Lejupielādēt

16.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2022 Nepieļaujamība grozīt vai papildināt apelācijas sūdzību pēc apelācijas sūdzības iesniegšanai paredzētā termiņa izbeigšanās

Lejupielādēt

29.03.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-64/2022 Darījuma dalībnieka prasības tiesības atzīt par spēkā neesošu darījuma noteikumu, kura piemērošana radījusi tiesību aizskārumu

Lejupielādēt

31.03.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2022 Tiesas pienākums pārbaudīt darbinieka tiesību ievērošanu, ja atkārtoti noslēgts darba līgums, kurā noteikts jauns pārbaudes laiks

Lejupielādēt

27.04.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2022 un senatora Kaspara Baloža atsevišķās domas Civillikuma noteikumu par norēķina došanu piemērošana prasībā par zaudējumu atlīdzības piedziņu no darbinieka, kuram uzticēta darba devēja manta

Lejupielādēt

2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[B]/2022 Prasības atstāšana bez izskatīšanas, ja mirusi viena no pusēm lietā

Lejupielādēt

2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2022 Sprieduma izpildes stadijā pušu tiesībām jābūt taisnīgi līdzsvarotām

Lejupielādēt

17.08.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-804/2021 Tiesība celt prasību par zaudējumu piedziņu, kas nodarīti tiesas nolēmuma izpildes procesā

Lejupielādēt

12.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-681/2021 Sankcijas par negodprātīgi iesniegtu pieteikumu

Lejupielādēt

08.06.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-542/2021 Valsts nodeva kopīpašuma izbeigšanas prasībā

Lejupielādēt

17.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/2021 Aizliegums piemērot analoģiju likumā noregulētam jautājumam

Lejupielādēt

12.01.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2021 Ar maksātnespējas procesa pasludināšanas dienu apstājas ne vien līgumisko procentu un līgumsoda, bet arī likumisko nokavējuma procentu pieaugums

Lejupielādēt

28.01.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2021 Interešu svēršana un samērīgums pierādījumu pieprasīšanā

Lejupielādēt

28.01.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2021 Pierādījumu, kas ietver fiziskās personas datus, pieprasīšana

Lejupielādēt

11.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2021 Parādnieka pienākums pašam personīgi izpildīt saistības fiziskās personas maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

22.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2021 un senatoru Intara Bistera un Andas Briedes atsevišķās domas Atbildētājs prasības lietā par zemes piespiedu nomas līguma noslēgšanu un nomas maksas parāda piedziņu gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, taču ar savu lēmumu nav piešķīruši pārvaldniekam pārstāvības varu viņu vārdā risināt ar zemes nomu saistītos jautājumus

Lejupielādēt

04.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-974/2020 Tiesas tiesības samazināt atlīdzināmo izdevumu advokāta palīdzības samaksai apmēru

Lejupielādēt

15.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-693/2020 Ar patērētāju noslēgta līguma teksta salasāmības prasība

Lejupielādēt

02.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-487/2020 Apelācijas sūdzība par tās iesniedzējam iznākuma ziņā labvēlīgu spriedumu

Lejupielādēt

28.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2020 Ārvalstu tiesu nolēmumu izmantošana tiesas nolēmuma pamatošanai

Lejupielādēt

14.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2020 Tiesas pienākums iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā

Lejupielādēt

26.10.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-123/2020 Cietušā tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja kriminālprocess izbeigts nereabilitējošu apstākļu dēļ

Lejupielādēt

17.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/2020 Katras dzīvokļu īpašnieku kopības interešu noskaidrošana, ja pārvaldnieks cēlis prasību par elektronisko sakaru tīklu pārvietošanu vairākās dzīvojamās mājās

Lejupielādēt

05.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-59/2020 Publiskā iepirkuma procedūrā noslēgta uzņēmuma līguma izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumu piedziņa

Lejupielādēt

24.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-50/2020 Likuma atpakaļvērsts spēks

Lejupielādēt

16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2020 Prasības tiesību par hipotēkas ieraksta dzēšanu uz citam kopīpašniekam piederošo domājamo daļu neesība

Lejupielādēt

11.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-1374/2019 Sacīkstes princips prasībā par dalībnieku sapulces lēmuma atcelšanu

Lejupielādēt

25.09.2019. Civillietu departamenta lēmumu lietā Nr. SKC-1181/2019 Tiesas kompetence pārbaudīt šķīrējtiesas līguma spēkā esību

Lejupielādēt

06.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2019 Visa neizmantotā atvaļinājuma kompensācija

Lejupielādēt

01.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2019 Prasība par īpašuma atsvabināšanu no piedziņas un nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2019 Atbilstošas atlīdzības par miesas bojājumu nodarīšanu noteikšana salīdzināšanas ceļā

Lejupielādēt

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2019 Būves statusa noteikšana (zemes daļa vai patstāvīgs īpašuma objekts)

Lejupielādēt

13.11.2019. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SPC-30/2019 Protests par lēmumu par prasības nodrošinājumu

Lejupielādēt

26.09.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2019 Valsts tiesības civilprocesa kārtībā prasīt atlīdzību par kaitējumu, kas nodarīts ar noziedzīgu nodarījumu

Lejupielādēt

21.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-407/2018 Analoģijas izmantošana civilprocesā

Lejupielādēt

06.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2018 Tiesas kompetence pēc savas ierosmes vērtēt, vai pret patērētāju vērstajai prasībai ir iestājies noilgums

Lejupielādēt

13.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2018 Izņēmuma gadījumi, kad persona var tikt pielaista tiesvedības procesā apelācijas instancē līdzatbildētāja statusā

Lejupielādēt

12.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2018 Dzīvokļa īpašuma likuma normas nav piemērojamas strīdā starp individuālās apbūves atsevišķu nekustamo īpašumu īpašniekiem

Lejupielādēt

17.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-84/2018 Tiesvedības valoda un pārstāvja nepielaišana valsts valodas nezināšanas dēļ, ja viņš pats nodrošinājis tulku

Lejupielādēt

28.05.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-82/2018 Kreditoram par ļaunu noslēgta fiktīva darījuma apstrīdēšana

Lejupielādēt

06.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-78/2018 Prasības par atlīdzinājumu pakļautība, ja aizskārumu radījusi iestādes faktiskā rīcība

Lejupielādēt

26.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2018 Publikācijas vērtēšana strīdā par uzņēmuma reputācijas aizskārumu

Lejupielādēt

09.11.2017. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1420/2017 Judikatūras maiņa kā pamats pieteikumam par lietas ierosināšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

Lejupielādēt

30.06.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1213/2017 Atgriešanās pie sprieduma izpildes vispārīgā kārtībā, ja parādnieks, kuram ir atļauts spriedumu izpildīt pa daļām, nerīkojas labā ticībā

Lejupielādēt

14.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-297/2017 Iepriekšējā nekustamā īpašuma īpašnieka parāds kā tiesiski nepieļaujams priekšnoteikums atteikumam noslēgt Dabasgāzes piegādes līgumu ar nākamo nekustamā īpašuma īpašnieku

Lejupielādēt

26.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2017 Līdztiesības un sacīkstes principa ievērošana

Lejupielādēt

13.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-147/2017 Mantinieka iecelšana ar ārvalstīs noslēgtu līgumu

Lejupielādēt

28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-120/2017 Taisnīguma un samērīguma princips līgumsoda samazināšanā

Lejupielādēt

30.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2017 Procesuālo tiesību pārņemšanas juridiskā daba un sekas

Lejupielādēt

23.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2017 Termina „apsūdzība” kriminālprocesā nozīme Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas 6.panta pirmās daļas izpratnē, izvērtējot pirmstiesas izmeklēšanas ilgumu

Lejupielādēt

28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2017 Vecāku uzturēšanas pienākums un prasījuma tiesību par atbrīvošanos no vecāku uzturēšanas pienākuma rašanās

Lejupielādēt

12.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2017 No prasības nodrošinājuma izrietošo zaudējumu atlīdzināšana

Lejupielādēt

15.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2195/2016 Civilprocesuālo tiesību normu intertemporālā piemērojamība

Lejupielādēt

16.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2180/2016 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcības apstrīdēšanas kārtība

Lejupielādēt

16.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1196/2016 Regulas Nr.44/2001 piemērojamība lietās par tādu ārvalsts tiesu nolēmumu izpildi, kas pēc būtības izskatītas šķīrējtiesā

Lejupielādēt

24.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1166/2016 Notiesātā tiesības apstrīdēt brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atteikumu virzīt iesniegumu par soda izciešanas režīma mīkstināšanu izskatīšanai administratīvajā komisijā

Lejupielādēt

22.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-334/2016 Prokurora pieaicināšana vienlīdzīgai personas interešu aizsardzībai

Lejupielādēt

17.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-306/2016 Morālā kaitējuma atlīdzināšana, ja valsts institūcija pret personu darbojusies publisko tiesību jomā

Lejupielādēt

31.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-231/2016 Strīda par pierādījuma viltojumu pakļautība

Lejupielādēt

15.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-200/2016 Citu tiesu judikatūras ietekme uz izskatāmo lietu

Lejupielādēt

26.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2016 Kreditora tiesības saņemt apmierinājumu no parādnieka, ja viņš nav bijis informēts par maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku citā valstī

Lejupielādēt

20.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2016 Konvencijas par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, 4.panta tvērums (Romas konvencija)

Lejupielādēt

22.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2778/2015 Civilprocesa likuma 5.panta sestās daļas piemērošana

Lejupielādēt

13.05.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1427/2015 Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1.punkta (sabiedriskās kārtības klauzula), 31.panta (pagaidu pasākumi) un citu tiesību normu piemērošanas jautājumi, izskatot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

Lejupielādēt

30.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2015 Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu piemērošanas jautājumi

Lejupielādēt

28.08.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-187/2015 Advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojums

Lejupielādēt

17.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2015 Ārvalsts likumu piemērošana, izskatot ārpuslīgumisko attiecību strīdu

Lejupielādēt

29.04.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2113/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Maza apmēra darba strīdu izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1491/2013 Atlaišanas pabalsta juridiskā daba

Lejupielādēt

31.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-452/2013 Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgu vai nepamatotu rīcību

Lejupielādēt

30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-1/2013 Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

Lejupielādēt

28.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1594/2012 Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu apelācijas sūdzības apjomā (Civilprocesa likuma 426.pants)

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-637/2012 Interneta portālu jēdziens likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” izpratnē

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-415/2012 Sprieduma likumība un pamatotība robežu strīda lietā

Lejupielādēt

19.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-357/2012 Finanšu līzinga jēdziens un tā kvalifikācijas jautājumi

Lejupielādēt

27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2012 Morālais kaitējums un tā atlīdzināšanas tiesiskais pamats

Lejupielādēt

18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2012 Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas strīda pakļautība

Lejupielādēt

22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2012 Kravu autopārvadātāju tiesības un pienākumi apstākļos, kas kavē kravas nodošanu saņēmējam

Lejupielādēt

17.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-923/2011 Par tiesvedību civillietā regulējošo tiesību normu spēku laikā

Lejupielādēt

22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2011 Par kritērijiem Latvijas pilsonības atņemšanai

Lejupielādēt

09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2011 Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana saistībā ar radušos sakropļojumu vai izķēmojumu

Lejupielādēt

22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2010 Par īpašumtiesību nostiprināšanu likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanos laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajā kārtībā

Lejupielādēt

24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2010 Par iestādi kā juridisku personu Civillikuma 1407.panta izpratnē; valsts atbildība par tās iestāžu amatpersonu prettiesisko rīcību; morālā kaitējuma atlīdzināšana par sakropļojumu vai izķēmojumu

Lejupielādēt

24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2010 Par dienesta dzīvokļa tiesisko statusu un sekām, kādas šis statuss rada

Lejupielādēt

10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2010 Par Komerclikuma 286.panta pirmās daļas piemērošanu

Lejupielādēt

26.08.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-878/2009 Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tiesībām celt prasību pret valsts amatpersonu par zaudējuma piedziņu valsts ienākumos

Lejupielādēt

16.12.2009. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-346/2009 Kopīpašnieku prasība par viena kopīpašnieka daļas noteikšanu, saglabājot kopīpašuma attiecības savā starpā

Lejupielādēt

25.11.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-306/2009 Par tiesisku darījumu rakstisku formu un to izpildes vai daļējas izpildes sekām

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2009 Par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/2009 Par pierādīšanas līdzekļiem

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-386/2008 Par saistības izpildījuma pierādīšanas līdzekļiem

Lejupielādēt

14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-212/2008 Par līgumsoda samazināšanas tiesisko pamatu

Lejupielādēt

04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2008 Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-722/2007 Par zemes nomas maksas noteikšanu

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-515/2007 Par lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu

Lejupielādēt

14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-134/2007 Par personas tiesībām uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā

Lejupielādēt

28.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2007 Judikatūra kā sekundārs tiesību avots

Lejupielādēt

01.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-613/2006 Par negodīgiem līguma noteikumiem

Lejupielādēt

09.08.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-23/2006 Ieinteresētās personas pieaicināšana lietā

Lejupielādēt

09.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-153/2005 Par likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri

Lejupielādēt

08.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-437/2003 Par kooperatīvās sabiedrības biedra statusa atjaunošanu

Lejupielādēt

13.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/2000 Prasības pamats ir juridiskais fakts. Šā juridiskā fakta sasaiste ar citu tiesību normu, nekā norādīts prasības pieteikumā un pirmās instances tiesas spriedumā, nav prasības pamata grozīšana

Lejupielādēt

29.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/2000 Par zvērinātu notāru atbildību

Lejupielādēt

29.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-617/1999 Darījumu tiesa var atzīt par spēkā neesošo, tikai tad, ja par to celta prasība Civilprocesa noteiktajā kārtībā

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-346/1997 Prasība par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi izskatāma saistībā ar tām materiālo tiesību normām, kuras kā pamatu norāda prasītāji lietā

Lejupielādēt