• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

ATBALSTA MAKSĀJUMI

07.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-165/2022 Atlasot projektus Eiropas Savienības atbalsta pasākumam, punktu skaita piešķiršana projektam atkarībā no īpašumā esošās meža platības atbilst vienlīdzības principam

Lejupielādēt

07.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-163/2022 Precizēto aprēķinu rezultātā noteiktā pārkompensācijas koeficienta piemērošana nav iespējama ar atpakaļejošu datumu

Lejupielādēt

25.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2022 Lauksaimnieka tiesību ierobežojums saņemt vienlaicīgi divus atbalstus lauku saimniecību attīstībai

Lejupielādēt

30.11.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-382/2021 Papuves apstrādāšanas noteikumi kultūraugu audzēšanai

Lejupielādēt

21.09.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-225/2021 Eiropas Savienības atbalsta projekta saņemtā finansējuma vērtēšana kopprojekta gadījumā

Lejupielādēt

27.10.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-107/2021 Subjekta atzīšana par uzņēmumu valsts atbalsta lietās

Lejupielādēt

24.09.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-81/2021 Obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas iepirkuma cenai piemērojamais cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai, ja tikai daļa no elektrostacijā ražotās elektroenerģijas tiek pārdota obligātā publiskā iepirkuma ietvaros

Lejupielādēt

15.09.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2021 Agrovides saistību pārkāpuma kvalificēšana un sankciju piemērošana

Lejupielādēt

18.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-840/2020 Brīdinājuma par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību normatīvo aktu prasībām tiesiskā daba

Lejupielādēt

11.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-638/2020 Atbalsta saņēmēja pienākumi, izvēloties darba veicēju

Lejupielādēt

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-330/2020 Termiņš, kādā Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs pieņemt lēmumu par publiskā finansējuma atprasīšanu

Lejupielādēt

14.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2020 Jēdziena „teritorija” interpretācija Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr. 559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” 8.1.apakšpunktā izpratnē

Lejupielādēt

14.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2020 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta īstenošana; Valsts rīcības brīvība, izlemjot kāda veida projektiem piešķirt klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļus; Aizsargājamas tiesiskās paļāvības elements – iestādes izteikums, kas var radīt pamatotu paļāvību

Lejupielādēt

14.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2020 Uz vides kvalitātes uzlabošanu vērsts papildus mērķis kā priekšnoteikums finansējuma piešķiršanai hidroelektrostacijām

Lejupielādēt

03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2020 Elektrostacijas atrašanās vietas maiņas tiesiskās sekas, piešķirot tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros

Lejupielādēt

29.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-318/2019 Elektroenerģijas ražošanai piemērojamā tiesiskā regulējuma maiņas ierobežojums

Lejupielādēt

05.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-226/2019 Lauku atbalsta dienesta pienākums pieņemt lēmumu par publiskā finansējuma atprasīšanu finansējuma mērķu nesasniegšanas gadījumā

Lejupielādēt

29.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-159/2019 Finansiālās piesardzības princips

Lejupielādēt

08.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-240/2018 Interešu konflikta regulējošās tiesību normas atbalsta maksājumu saņemšanas lietās

Lejupielādēt

11.02.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-607/2016 Līguma par elektroenerģijas obligāto iepirkumu tiesiskā daba; strīdu, kas izriet no līguma par obligāto iepirkumu, izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

15.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-4/2013 Atbalsta maksājumu saņēmēja pienākums atmaksāt saņemtos atbalsta maksājumus saistību neizpildes gadījumā

Lejupielādēt

07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-955/2011 Lauku atbalsta dienesta lēmuma par atbalsta summas atmaksāšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

10.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-419/2010 Valsts atbalsts, no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas obligātais iepirkums un komersanta tiesības iebilst pret konkurentiem piešķirtu labumu

Lejupielādēt