• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesību jomu nošķiršana

01.02.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-564/2022 Biedrības pieņemto lēmumu privāto un publisko tiesību jomā nošķiršana un pārsūdzība tiesā

Lejupielādēt

12.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-450/2019 Sociālo pabalstu regulējums ietilpst publisko tiesību jomā

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Prasījuma par civiltiesiska līguma vai ierakstu izmaiņām zemesgrāmatā un administratīvā akta atcelšanu/atzīšanu par prettiesisku nošķiršana

Lejupielādēt

16.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-825/2018 Ostas piestātnes nomas līguma tiesiskā daba

Lejupielādēt

11.01.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-727/2018 Publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšana ārpus ekonomiskās reformas procesa notiek privāto tiesību jomā

Lejupielādēt

24.08.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1308/2017 Lietu pakļautība strīdos par piešķirto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma izlietojumu

Lejupielādēt

15.06.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-759/2017 Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas elektroenerģijas tirgū pakļautība privāto tiesību jomai

Lejupielādēt

29.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-315/2017 Vispārējās jurisdikcijas tiesas kompetencē ietilpst pārbaude par Valsts ieņēmumu dienesta kā kreditora tiesību īstenošana maksātnespējas procesa laikā

Lejupielādēt

27.07.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1190/2016 Jautājuma par tirdzniecības atļaujas publiskai personai piederoša parka teritorijā izsniegšanu pakļautība

Lejupielādēt

19.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1002/2016 Drošības policijas rīcības, iekļaujot personu publiskā pārskatā kā valsts konstitucionālās iekārtas drošībai riskantu personu, tiesiskā daba

Lejupielādēt

10.10.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-933/2016 Strīdu par līguma, ar kuru pašvaldība nodod sociālā pakalpojuma sniegšanu citai personai, izpildi pakļautība

Lejupielādēt

11.02.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-607/2016 Līguma par elektroenerģijas obligāto iepirkumu tiesiskā daba; strīdu, kas izriet no līguma par obligāto iepirkumu, izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

20.11.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1427/2015 Līguma par kapavietas nomu tiesiskā daba

Lejupielādēt

12.03.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-156/2014 Darba tiesisko attiecību valsts uzraudzības robežas

Lejupielādēt

05.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-996/2013 Operatīvās darbības rezultātā iegūto datu apstrādes pārbaude administratīvajā procesā

Lejupielādēt

10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-486/2012 Strīdu par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” pakļautība administratīvajai tiesai; personas subjektīvās publiskās tiesības

Lejupielādēt

20.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-276/2012 Jautājums par arodbiedrību tiesībām saņemt informāciju no darba devēja nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

01.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-235/2012 Nomas attiecību par pašvaldībai piederošu zemi nodibināšanas pieskaitāmība darbībai publisko tiesību jomā

Lejupielādēt

31.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-140/2012 Lēmuma par publiskas personas mantas atsavināšanu piederība publisko tiesību jomai

Lejupielādēt

18.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-95/2012 Privāttiesisku attiecību ietekme uz iestādes lēmuma tiesiskumu

Lejupielādēt

07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-957/2011 Ceļu uzturēšana tehniskā kārtībā nav darbība publisko tiesību jomā

Lejupielādēt

26.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-575/2011 Godu un cieņu var aizsargāt civilprocesuālā, nevis administratīvi procesuālā kārtībā

Lejupielādēt

03.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-482/2011 Strīdu izskatīšanas kārtība par komercdarbības veikšanu Rīgas brīvostas teritorijā

Lejupielādēt

06.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-32/2011 Pašvaldības lēmumu par atļauju apbūvēt iznomāto zemi tiesiskā daba

Lejupielādēt

12.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-756/2010 Publisko un privāto tiesību nošķiršana ieslodzīto nodarbinātības jomā

Lejupielādēt

21.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-528/2010 Kriminālprocesuālu darbību (lēmumu) raksturojošie kritēriji

Lejupielādēt

21.01.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-208/2010 Lēmuma par personas ievēlēšanu asociētā profesora amatā tiesiskā daba

Lejupielādēt

13.01.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-95/2010 Lēmuma par pašvaldības deputāta statusa izbeigšanu tiesiskā daba un pārbaude tiesā

Lejupielādēt

27.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-853/2009 Publiskā iepirkuma procedūrā noslēgta līguma tiesiskā daba

Lejupielādēt

16.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2009 Par pašvaldības faktisko rīcību; pienākums nodrošināt siltumapgādes pakalpojumus

Lejupielādēt

26.06.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2008 Tiesiskā daba slimnīcas rīcībai, neziņojot personai par tās asinīs identificētām vīrusa antivielām; valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” pienākumi un rīcība epidemioloģiskās drošības jomā

Lejupielādēt

04.03.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-140/2008 Lēmumi un darbības, kas veikti noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procesa ietvaros, nav pakļauti kontrolei administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

09.07.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-346/2007 Tas, vai, izmantojot personas datus, tiek aizskarts personas gods un cieņa, ir vispārējās jurisdikcijas tiesas, nevis Datu valsts inspekcijas kompetences jautājums; augstākas instances tiesas pievienošanās zemākas instances tiesas nolēmuma motivācijai

Lejupielādēt

26.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-492/2006 Latvijā likumdevējs fondu biržai kā regulētā tirgus organizētājam ir paredzējis komersanta statusu. Regulētā tirgus organizētājs (birža), rīkojoties regulētā tirgus organizēšanas ietvaros, darbojas privāto tiesību jomā; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta trešās daļas interpretācija

Lejupielādēt

22.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-451/2006 Pašvaldība, konkursa kārtībā atlasot un pieņemot darbā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, rīkojas privāto tiesību jomā

Lejupielādēt

17.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-412/2006 Tas vien, ka īres līgums noslēgts starp privātpersonu un iestādi, nepiešķir īres līgumam publiski tiesisku raksturu. Publiski tiesisks raksturs ir tiem ar dzīvokļa jautājumiem saistītajiem pašvaldības lēmumiem, kuriem ir sociālās palīdzības raksturs

Lejupielādēt

11.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-226/2006 Nacionālā radio un televīzijas padome, lemjot par valsts bezpeļņas SIA „Latvijas Radio” ģenerāldirektora iecelšanu, rīkojas privāto tiesību jomā

Lejupielādēt

14.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-196/2006 Par nepārreģistrējušās sabiedriskās organizācijas, kas iesniegusi pieteikumu tiesā kā Administratīvā procesa likuma 29. panta tiesību subjekts, tiesībām iesniegt blakus sūdzību un par administratīvās tiesas kompetenci izskatīt strīdus par pašvaldības noteiktajām īres maksām un apsaimniekošanas maksas tarifiem

Lejupielādēt

31.01.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-119/2006 Tiesu izpildītāju rīcība un lēmumi izpildu lietā, kaut arī tiek vērtēti kā darbība publisko tiesību jomā, pārsūdzami vispārējās jurisdikcijas tiesā

Lejupielādēt

17.01.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2006 Par tiesvedības izbeigšanu, jo lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā; par Administratīvā procesa likuma 29.panta subjektu

Lejupielādēt

19.07.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-321/2005 Par AS “Latvenergo” darbinieku sastādītā akta par elektroenerģijas nelikumīgu lietošanu un uz šā akta pamata izdarītā elektroenerģijas patēriņa pārrēķina pārsūdzēšanu administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

03.08.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-191/2004 Par administratīvā akta pazīmēm

Lejupielādēt

13.07.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-149/2004 Par iespēju pārsūdzēt zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu un rīcību administratīvajā procesā

Lejupielādēt