• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vienpadsmitā sadaļa. Lietas, kurā spriedums vai lēmums stājies likumīgā spēkā, jauna izskatīšana (478. – 485.3 pants)

31.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-443/2021 Zemākas instances tiesas kompetence izskatīt pieteikumu par Senāta rīcības sēdes lēmuma atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

Lejupielādēt

22.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-30/2021 Aizmuguriska sprieduma taisīšanas nepieļaujamība, ja atbildētājam nav dzīvesvietas Latvijā

Lejupielādēt

26.04.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-6/2021 Administratora pienākums mantas pārdošanas plānā norādīt visas parādniekam piederošās mantas vienības neatkarīgi no viņa ieskata par attiecīgās mantas bezvērtību; Administratora pienākums patstāvīgi izvērtēt visu savā rīcībā esošo informāciju un pēc savas iniciatīvas vērsties tiesībaizsardzības institūcijās, maksātnespējas procesā atklājot faktus, kuri var būt par pamatu kriminālprocesa uzsākšanai

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-[E]/2021 Paternitātes testa nozīme, ja stājies spēkā spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu

Lejupielādēt

17.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2020 Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija kredītiestādes maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

17.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2020 Rīcība ar mantu, kura likumā noteiktā kārtībā atzīta par noziedzīgi iegūtu un konfiscējamu valsts labā

Lejupielādēt

15.05.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-12/2020 Šķīrējtiesas līguma spēkā neesamība kā atteikuma pamats izdot izpildu rakstu par šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildi

Lejupielādēt

13.11.2019. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SPC-30/2019 Protests par lēmumu par prasības nodrošinājumu

Lejupielādēt

26.01.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2018 Pieteikuma atkārtota iesniegšana par maksātnespējas procesa pasludināšanu

Lejupielādēt

09.11.2017. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1420/2017 Judikatūras maiņa kā pamats pieteikumam par lietas ierosināšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

Lejupielādēt

30.05.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1287/2017 Vērtēšanas kritēriji, pieņemot pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu šajā lietā

Lejupielādēt

15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-20/2017 Motivēta sprieduma iztrūkums kā pamats izpildraksta izsniegšanas atteikumam šķīrējtiesas sprieduma izpildei

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[D]/2017 Pienākums izvērtēt izņēmuma faktorus, kas nepieļauj bērna atgriešanu pastāvīgās dzīvesvietas valstī

Lejupielādēt

16.09.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-54/2016 Civilprocesa likuma 479.panta 4.punkta normas sastāva pazīmes

Lejupielādēt

27.07.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-35/2016 Uz vairākiem patstāvīgiem prasības noraidījuma pamatiem balstīta sprieduma atcelšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

Lejupielādēt

31.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-13/2016 Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums kā jaunatklāts apstāklis

Lejupielādēt

26.11.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-20/2015 Lietas izspriešanā piemērotās tiesību normas atzīšana par neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normai kā jaunatklāts apstāklis darba samaksas piedziņas lietā pieņemta sprieduma izpildīšanas pagriezienā

Lejupielādēt

21.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-3/2013 Starptautiskas vai pārnacionālas tiesas nolēmuma jēdziens pieteikumā par jaunatklātiem apstākļiem pilsonības atņemšanas lietā

Lejupielādēt

30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-1/2013 Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

Lejupielādēt

27.06.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-8/2012 Jaunatklātu apstākļu jēdziens

Lejupielādēt

08.06.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1174/2011 Civilprocesa likuma 479.panta sestās daļas skaidrojums

Lejupielādēt

02.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-4/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas Par juridisku faktu, kas nepieciešami politiski represētās personas statusa noteikšanai, konstatēšanu Civilprocesa likuma 37. nodaļā noteiktajā kārtībā

Lejupielādēt

07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-824/2007 Par Civilprocesa likuma 478.panta trešās daļas piemērošanu

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-7/2007 Par jaunatklātiem apstākļiem

Lejupielādēt

16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2005 Lēmuma par naudas soda uzlikšanu pārsūdzēšana

Lejupielādēt

28.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-77/1999 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi atbilstoši LR likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 9.panta trešās daļas prasībām

Lejupielādēt

26.05.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-47/1999 Tiesa var konstatēt juridisko faktus tikai tad, ja iesniedzējam nav iespējams citādā kārtīā saņemt attiecīgos dokumentus

Lejupielādēt

10.10.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-459/1997 Par pieteikuma izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-447/1997 Par jaunatklātiem apstākļiem

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-365/1997 Par lietu jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

Lejupielādēt

02.07.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-240/1997 Par jaunatklātajiem apstākļiem un to izpratni

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-195/1997 Par jaunatklājušos apstākļu izpratni

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-184/1997 Par juridiska fakta konstatēšanu

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-177/1997 Par termiņiem lietas ierosināšanai sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-176/1997 Par fakta konstatēšanu, ja tas rada juridiskas sekas

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-134/1997 Par juridiska fakta konstatēšanu, ja radies strīds par tiesībām

Lejupielādēt

06.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-127/1997 Par lietu izskatīšanu sevišķās tiesvedības kārtībā

Lejupielādēt

27.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-126/1997 Par nepareizību konstatēšanu civilstāvokļa aktu reģistrācijas grāmatās

Lejupielādēt

27.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-124/1997 Par lietu atkārtotu izskatīšanu, pamatojoties uz Latvijas Civilprocesa kodeksa 343.1 pantu

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-112/1997 Par tiesas sprieduma atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-108/1997 Par ieraksta labošanu civilstāvokļa aktu reģistrācijas grāmatās, kad ārpustiesas kārtībā atteikts izlabot esošo ierakstu

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-98/1997 Par nāves fakta atzīšanu noteiktā laikā un noteiktos apstākļos

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-92/1997 Par valsts mantas tiesisko statusu, kura atrodas juridiskas personas bilancē

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-88/1997 Ar tiesas spriedumu nevar noteikt to personu tiesības un pienākumus, kuras nav pieaicinātas lietā kā lietas dalībnieces

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-83/1997 Par sprieduma atcelšanu jaunatklājušos apstākļu dēļ, ja procesa dalībnieks nav iesniedzis viņa rīcībā esošos pierādījumus

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-82/1997 Par laulāto kopmantas daļas noteikšanas kārtību, ja uz viena laulātā daļu atklājas mantojums

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-81/1997 Par īpašuma tiesību fakta konstatēšanas tiesisko iespēju

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-71/1997 Par prasībām, kādas noteiktas likumā, izskatot pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-47/1997 Par izsoles akta apstiprināšanu izpildu lietvedībā

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-4/1997 Pamats to lietu jaunai izskatīšanai, kurās spriedumi stājušies spēkā

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/1996 Jaunatklājušies apstākļi un to izpratne

Lejupielādēt