• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

9.nodaļa. Pierādīšana un pierādījumi (123.-137.pants)

30.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-30/2022 Policijas darbinieka liecību ticamības pārbaude; Tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana

Lejupielādēt

20.01.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2022 Eksperta atzinuma ticamība

Lejupielādēt

10.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-92/2021 Policijas darbinieka slepeni veikta sarunas ieraksta pieļaujamības izvērtēšana kopsakarā ar personas tiesībām neliecināt un nesniegt sevi inkriminējošu (apsūdzošu) informāciju

Lejupielādēt

13.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-89/2021 Netiešo pierādījumu izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

28.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-86/2021 Personas vaļsirdīgas atzīšanās pieļaujamības un izmantošanas pierādīšanā izvērtēšana kopsakarā ar tiesībām neliecināt pret sevi

Lejupielādēt

24.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-26/2021 Sarunu ieraksts operatīvā eksperimenta ietvaros kā operatīvās darbības fiksācijas veids

Lejupielādēt

30.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-18/2021 Kratīšanā klātesošai personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, nav procesuāla pienākuma izteikt viedokli par kratīšanā izņemtajiem priekšmetiem

Lejupielādēt

02.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2021 Tiesas pienākums izvērtēt kriminālprocesā par kriminālpārkāpumu operatīvās darbības pasākumā iegūto ziņu par faktiem izmantošanas pieļaujamību

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[O]/2021 Procesuālās tiesību normas intertemporālā piemērošana pierādījumu pieļaujamības izvērtēšanā

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[H]/2021 Liecību pieļaujamība, ja nepilngadīgais cietušais nopratināts, pārkāpjot Kriminālprocesa likuma 152.panta ceturtās daļas nosacījumus

Lejupielādēt

14.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-256/2020 Liecību ticamības izvērtēšana

Lejupielādēt

14.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-256/2020 Nevainīguma prezumpcijas piemērošana pierādījumu vērtēšanā

Lejupielādēt

10.11.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/2020 Atteikšanās no aizstāvja, ja pirms tam persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, izteikusi lūgumu par aizstāvja piedalīšanos

Lejupielādēt

10.11.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/2020 Nepieļaujams pierādījums, ja ziņas iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus par tiesībām lietot valodu, kuru persona prot, tiesībām uz aizstāvību un tiesībām uz taisnīgu tiesu

Lejupielādēt

29.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2020 Advokāta, kurš sniedzis juridisko palīdzību cietušajam, liecību pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

08.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/2020 Pārkāpums, kas atzīstams par ziņu absolūtās nepieļaujamības pamatu Kriminālprocesa likuma 130.panta otrās daļas 3.punkta izpratnē

Lejupielādēt

07.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-80/2020 Ziņu, kuras iegūtas vienas personas operatīvās izstrādes lietas ietvaros, izmantošana citas personas vainīguma pierādīšanā

Lejupielādēt

28.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-55/2020 Liecību, ko liecinieks sniedzis pret saviem tuviniekiem pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2020 Nepilngadīgā, kurš atzīts par cietušo noziedzīgā nodarījumā pret tikumību un dzimumneaizskaramību un kuru apsūdzētajam nav bijis iespējams iztaujāt, liecību izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[M]/2020 Īpaši aizsargājama cietušā nopratināšanas iespējamība tiesas sēdē

Lejupielādēt

07.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-325/2019 Uzrādīšanā atpazīšanai pēc fotogrāfijām iegūto ziņu pieļaujamības pierādīšanā izvērtēšana

Lejupielādēt

07.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-325/2019 Pierādījumu pieļaujamības izvērtēšana

Lejupielādēt

18.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2019 Cietušā rakstveida (pašrocīgi rakstīto) liecību iesniegšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

30.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-36/2019 Speciālā izmeklēšanas eksperimenta tiesiskuma izvērtējums un tā rezultātā iegūto pierādījumu pieļaujamība pierādīšanā

Lejupielādēt

29.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-10/2019 Izmeklēšanas darbību rezultātā iegūto ziņu fiksēšana un to ticamības pārbaude

Lejupielādēt

04.10.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-540/2018 Pierādījumu vērtēšanas prasības

Lejupielādēt

26.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-465/2018 Operatīvās detektīvdarbības nošķiršana no operatīvā eksperimenta

Lejupielādēt

30.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-439/2018 Pierādījumu vērtēšana

Lejupielādēt

25.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-333/2018 Ziņu, kuras apsūdzētais sniedzis liecinieka statusā citā kriminālprocesā, pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

22.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-297/2018 Pierādījumu vērtēšana ir tiesas, nevis liecinieku kompetence

Lejupielādēt

24.04.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-69/2018 Apsūdzētā tiesā sniegto liecību ticamība, ja pirmstiesas procesā šī persona ir atteikusies liecināt

Lejupielādēt

29.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2018 Pierādījumi, ko procesuālo uzdevumu izpildītājs ieguvis pēc viņa nopratināšanas liecinieka statusā

Lejupielādēt

19.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-578/2017 Operatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu izmantošana pierādīšanā, ja tiek pārņemts ārvalstī uzsākts kriminālprocess

Lejupielādēt

14.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-558/2017 Fakta legālās prezumpcijas apšaubīšanas kritēriji

Lejupielādēt

22.06.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-397/2017 Tiesas nolēmumā civillietā nodibināto faktu izmantošana pierādīšanā krimināllietā

Lejupielādēt

20.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-336/2017 Nepieļaujams pierādījums, ja ziņas iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus

Lejupielādēt

02.06.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-237/2017 Krimināllietas materiāliem pievienoto neapliecināto dokumentu kopiju pieļaujamība

Lejupielādēt

30.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-60/2017 Ziņu, kuras iegūtas pratinot liecinieka statusā personu, kurai faktiski ir tiesības uz aizstāvību, pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

28.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-348/2016 Liecību pieļaujamības nosacījumi

Lejupielādēt

09.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-92/2016 Tiesai, izvērtējot apsūdzētā apgalvojumus par vardarbīgu liecību iegūšanu pirmstiesas kriminālprocesā, jāvērtē, vai nav pārkāpts spīdzināšanas un pazemošanas aizliegums

Lejupielādēt

20.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-40/2016 Pierādījumu pieļaujamība starptautiskās sadarbības krimināltiesiskajā jomā ietvaros

Lejupielādēt

28.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-549/2015 Pierādījumu nepieļaujamība, ja ziņas par faktiem iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus

Lejupielādēt

27.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-325/2015 Operatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu par faktiem izmantošanas pierādīšanā nosacījumi

Lejupielādēt

02.07.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-320/2015 Poligrāfa ekspertīze

Lejupielādēt

07.08.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-303/2015 Operatīvā eksperimentā iegūto pierādījumu izmantošanas pieļaujamība vainas pierādīšanā

Lejupielādēt

20.08.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-279/2015 Neiespējamība noteikt ekspertīzi personas nāves cēloņa noteikšanai un kriminālprocesā iegūto pierādījumu pārbaude un izvērtēšana

Lejupielādēt

11.06.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-133/2015 Tiesai ir jāizvērtē, vai apsūdzētais operatīvajā eksperimentā iesaistīts likumīgi un vai operatīvā eksperimenta laikā iegūtās ziņas ir izmantojamas viņa vainīguma pierādīšanā

Lejupielādēt

28.04.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-46/2015 Tiesai ir jāizvērtē, vai apsūdzētais operatīvajā eksperimentā iesaistīts likumīgi un vai operatīvā eksperimenta laikā iegūtās ziņas ir izmantojamas viņa vainīguma pierādīšanā

Lejupielādēt

10.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2015 Personas pašas uzrakstīts un parakstīts paskaidrojums par konkrētiem faktiem vai apstākļiem ir atzīstams par liecību

Lejupielādēt

27.11.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-691/2014 Uzziņa par to, kura iestāde, kad un uz kādu laika periodu akceptējusi operatīvās darbības pasākumu veikšanu

Lejupielādēt

26.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-165/2014 Pierādījumu pieļaujamība

Lejupielādēt

07.04.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-78/2014 Cilvēktiesību garantēšanas un tiesību uz taisnīgu tiesu pamatprincipi kā nosacījums pierādījumu pieļaujamībai

Lejupielādēt

10.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-463/2013 Personas paskaidrojums atzīstams par liecību

Lejupielādēt

11.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-375/2013 Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu pieļaujamības vērtēšana kriminālprocesā par kriminālpārkāpumu

Lejupielādēt

11.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-289/2013 Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu pieļaujamības vērtēšana

Lejupielādēt

19.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-507/2010 Citā kriminālprocesā konstatēti fakti, kas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 125.pantu uzskatāmi par pierādītiem bez papildu procesuālo darbību veikšanas

Lejupielādēt

24.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-620/2009 Procesuālie izdevumi kā Kriminālprocesa likumā paredzētie apstākļi, kuriem ir nozīme konkrēto krimināltiesisko attiecību taisnīgā noregulēšanā

Lejupielādēt

29.10.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-514/2009 Pierādījumu ticamības izvērtēšana

Lejupielādēt

12.08.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-454/2008 Personas rakstveida iesniegums kā dokuments, kuru var izmantot pierādīšanā

Lejupielādēt

19.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-258/2008 Eksperta atzinums kā viens no pierādījumu veidiem

Lejupielādēt

20.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-618/2007 Pierādījumi un to pieļaujamība

Lejupielādēt

11.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-526/2007 Administratīvo tiesu nolēmumi kā pierādījumi krimināllietā

Lejupielādēt

30.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-495/2007 Fakta legālā prezumpcija

Lejupielādēt

08.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-106/2007 Personas pašas uzrakstīts un parakstīts paskaidrojums kā liecība

Lejupielādēt

25.01.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/2007 Lietas nosūtīšana prokuroram trūkumu novēršanai Kriminālprocesa likuma 486. panta kārtībā

Lejupielādēt

28.12.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-770/2006 Notikuma patiesības noskaidrošanas kritēriji

Lejupielādēt

09.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-670/2006 Fakta legālās prezumpcijas apšaubīšana

Lejupielādēt

12.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-579/2006 Pierādījumu vērtēšanas nepieciešamība, iztiesājot lietu

Lejupielādēt

30.05.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-345/2006 Dokuments kā pierādījums kriminālprocesā

Lejupielādēt

16.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/2006 Fakta legālās prezumpcijas piemērošana

Lejupielādēt

01.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2006 Vispārzināmi fakti Kriminālprocesa likuma izpratnē

Lejupielādēt

09.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2006 Lietā esošo pierādījumu pārbaude un novērtējums

Lejupielādēt