• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vārda brīvība

30.11.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1333/2021 Tiesības vērsties iestādē ar informācijas pieprasījumu un šāda prasījuma izskatīšana tiesā

Lejupielādēt

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-989/2020 Zvērināta advokāta tiesības uz vārda brīvību un šo tiesību ierobežošana; „Ziņu” un „viedokļa” nošķiršana un nošķiršanas nozīme

Lejupielādēt

13.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2020 Plānotās darbības neatbilstība normatīvo tiesību aktu prasībām kā pamats atteikumam reģistrēt masu informācijas līdzekli

Lejupielādēt

22.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-276/2017 Personas datu dzēšana no laikraksta mājaslapā pieejamās intervijas, pamatojoties uz fizisko personu datu aizsardzības regulējumu

Lejupielādēt

05.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-423/2013 Korespondences nosūtītāja subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumu

Lejupielādēt

30.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-172/2013 Biedrošanās brīvības ierobežojumu piemērošana

Lejupielādēt

16.09.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2009 Personas tiesības Informācijas atklātības likuma izpratnē uz informāciju, kas ir iestādes rīcībā vai kura iestādei ir jārada; personas tiesības saņemt atbildi pēc būtības

Lejupielādēt

23.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-181/2009 Lēmums, kas būtiski neskar īpaši pakļautas personas cilvēktiesības

Lejupielādēt

26.09.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-525/2008 Administratīvo tiesu kontrolei nav pakļauts jautājums par informācijas nesniegšanu, ja informāciju iestādei pieprasījusi valsts amatpersona savu dienesta funkciju ietvaros; prasījums informācijas nesniegšanas kontekstā

Lejupielādēt

12.12.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-457/2006 Iztrūkstot klātesamības momentam, uzskatu paušanu nevar uzskatīt par īstenotu pulcēšanās brīvības ietvaros; likums „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” attiecināms uz vārda brīvības īstenošanas formām vienīgi tad, ja tas likumā ir nepārprotami atrunāts

Lejupielādēt