• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Nekustamā īpašuma nodoklis

30.08.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1053/2021 Pašvaldības tiesības saistošajos noteikumos noteikt termiņu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu saņemšanai

Lejupielādēt

28.12.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-267/2021 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta astotā daļa nav attiecināma uz dienesta viesnīcām

Lejupielādēt

09.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-230/2021 Datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz sprieduma civillietā pamata

Lejupielādēt

27.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-86/2021 Nekustamā īpašuma nodokļa likmju piemērošana Rīgā

Lejupielādēt

22.10.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-43/2021 Gadījumi, kad valsts ir atbrīvojama no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma par sev piekrītošu vai piederošu nekustamo īpašumu; Nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšana no dzīvokļu īpašniekiem par valstij vai pašvaldībai piederošas vai piekritīgas zemes lietošanu; Valsts pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli par sev piederošu nekustamā īpašuma objektu

Lejupielādēt

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-26/2021 Pašvaldības tiesības pārrēķināt nekustamā īpašuma nodokli par iepriekšējiem taksācijas periodiem

Lejupielādēt

27.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-733/2020 Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs nekustamā īpašuma mantošanas procesa ietvaros

Lejupielādēt

27.01.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-616/2020 Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīdis atjaunotu īpašuma tiesību gadījumā

Lejupielādēt

26.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-417/2020 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais pilnvarojums pašvaldībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes

Lejupielādēt

13.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2020 Būves klasificēšana kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudoša

Lejupielādēt

13.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-158/2020 Tiesas kontrole pār administratīvo aktu, kura pieņemšanas procedūrā iestāde atsaucas uz citas iestādes lēmumu/faktiskajiem apstākļiem

Lejupielādēt

04.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2020 Jēdziena „vidi degradējoša būve” piepildīšana ar saturu

Lejupielādēt

30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2020 Pienākumu sadalījums starp privātpersonu un Valsts zemes dienestu, aktualizējot kadastra datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

Lejupielādēt

30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2020 Inženierbūves nolietojuma procents

Lejupielādēt

09.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-38/2020 Atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas atbrīvošana no pienākuma maksāt nekustamā īpašuma nodokli par inženierbūvi

Lejupielādēt

22.03.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-673/2019 Būvatļaujas vidi degradējošām ēkām ietekme uz papildu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu

Lejupielādēt

22.03.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-673/2019 Lēmuma par būves atzīšanu par vidi degradējošu spēkā esības ilgums

Lejupielādēt

30.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-405/2019 Deklarētā papildu adrese neveido pamatu zemākas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanai

Lejupielādēt

09.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2019 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņas ietekme uz nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem par iepriekšējiem taksācijas periodiem

Lejupielādēt

22.06.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1195/2018 Paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokļa parādu tiesiskā daba

Lejupielādēt

03.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2018 Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšana par kopīpašumu

Lejupielādēt

04.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-63/2018 Pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli par neeksistējošu objektu izbeidzas ar tā ieraksta dzēšanu no Kadastra informācijas sistēmas

Lejupielādēt

30.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2018 Nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes par neapstrādātu lauksaimniecības zemi maksāšanas pienākums

Lejupielādēt

14.10.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-576/2015 Lēmuma par būves klasificēšanu kā cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu tiesiskā daba

Lejupielādēt

23.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-448/2015 Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma apstrīdēšanas termiņš

Lejupielādēt

02.07.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-123/2015 Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim

Lejupielādēt

07.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-675/2014 Samazinātās nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošana

Lejupielādēt

10.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-295/2014 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa – neapgūta apbūves zeme – noteikšana

Lejupielādēt

16.01.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-276/2014 Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošana tiesiska valdījuma gadījumā

Lejupielādēt

14.06.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-239/2013 Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas uzraudzība

Lejupielādēt

10.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2013 Personas tiesības pieprasīt pārmaksātā nodokļa atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai

Lejupielādēt

05.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-133/2013 Nekustamā īpašuma nodokļa par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu zemi un ēkām maksātājs

Lejupielādēt

28.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2013 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

Lejupielādēt

16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-555/2012 Pretrunīgu normu spēkā esība

Lejupielādēt

26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-490/2012 Nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošana

Lejupielādēt

20.09.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-937/2011 Iestādes lēmuma, ar kuru atteikts nodibināt tiesiskās attiecības, tiesiskā daba

Lejupielādēt

16.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-499/2011 Zemes lietošanas mērķa maiņas iespējamība pēc pašvaldības iniciatīvas

Lejupielādēt

14.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-490/2011 Nekustama īpašuma nodokļa piemērošana kopīpašuma gadījumā

Lejupielādēt

14.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-423/2011 Nekustamā īpašuma nodokļa objekts

Lejupielādēt

10.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-50/2011 Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošana

Lejupielādēt

07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-36/2006 Par lēmuma par nodokļu maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā pārvērtēšanu tiesā

Lejupielādēt

07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-31/2006 Par Administratīvā procesa likuma 315.panta otrās daļas interpretāciju un nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju zemēm, kas atrodas Rīgas Brīvostas teritorijā

Lejupielādēt

14.01.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2005 Par tiesiskajām sekām, ko izsauc ar likumu nodibināts personālservitūts un par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas subjektu

Lejupielādēt

23.11.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-217/2004 Par pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli

Lejupielādēt

24.08.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-107/2004 Par nodokļu administrācijas tiesībām papildus aprēķināt nodokļus

Lejupielādēt

24.02.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-7/2004 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķina tiesiskumu

Lejupielādēt