• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Piecpadsmitā nodaļa. PRASĪJUMI NO DARBA ATTIECĪBĀM (2178.–2240.pants)

16.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2022 Preces apskates laiks un paziņošana par neatbilstību saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem

Lejupielādēt

12.10.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2021 Būvdarbu kvalitātes garantijas, ja būvniekam pasludināta maksātnespēja

Lejupielādēt

14.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2021 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Netaisnīga tiesību saņemt prasījuma apmierināšanu liegšana kreditoru prasījumu termiņa formāla pārkāpuma dēļ

Lejupielādēt

30.09.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1027/2020 Parādnieka pamatotas šaubas kā pamats atbrīvošanai no neizdevīgām nokavējuma sekām

Lejupielādēt

18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-492/2020 Vienreizēja izpildījuma ar starpmaksājumiem un periodiska izpildījuma nošķīrums

Lejupielādēt

05.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-59/2020 Publiskā iepirkuma procedūrā noslēgta uzņēmuma līguma izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumu piedziņa

Lejupielādēt

20.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-51/2020 Atbildība par zaudējumiem, iznomājot bīstamo iekārtu

Lejupielādēt

11.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2019 Darba algas pārskaitījums uz citu bankas kontu

Lejupielādēt

26.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2019 No uzņēmuma līguma tiesiskajām attiecībām izrietoša strīda izskatīšanas daži aspekti

Lejupielādēt

11.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2018 Līguma neizpildīšanas ieruna pret prasību par divpusēja līguma izpildi

Lejupielādēt

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-239/2017 Atlīdzinājums par pamattiesību aizskārumu

Lejupielādēt

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2017 Parādnieka pamatotas šaubas kā saistības izpildīšanas nokavējuma iemesls

Lejupielādēt

30.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2017 Pasūtījuma izpildes pārbaude

Lejupielādēt

28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2017 Pirkuma un uzņēmuma līguma nošķiršana

Lejupielādēt

31.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2016 Samaksas pienākums, pieņemot uz uzņēmuma līguma pamata veikto pasūtījumu

Lejupielādēt

30.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2015 Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu piemērošanas jautājumi

Lejupielādēt

16.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-112/2015 Līgumsoda par nokavējumu piedziņa, ja izpildījums pieņemts pēc līgumā noteiktā izpildes termiņa

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-227/2012 Uztura līguma personiskā rakstura nošķiršana no līgumā noteikto saistību izpildīšanas

Lejupielādēt

18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-126/2012 Līguma atcelšanas intereses zuduma dēļ pamatojums

Lejupielādēt

22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-966/2010 Lietas izskatīšanas robežas un tiesas kompetence

Lejupielādēt

29.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-127/2000 Par zaudējumiem, kas cēlušies ar vienpusēju atteikšanos no darba līguma. Atlaišanas pabalsts ieskaitāms piedzenamajā summā par darba piespiedu kavējuma laiku

Lejupielādēt

17.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-192/1999 Par administratora darba samaksu un netaisnu iedzīvošanos

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-440/1997 Darba devējs tiek atbrīvots no kaitējuma atlīdzināšanas tikai tad, ja pierāda, ka sakropļojuma cēlonis ir paša darbinieka rupjš darba aizsardzības noteikumu un instrukcijas pārkāpums

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-429/1997 Par vienpusēju atkāpšanos no līguma

Lejupielādēt

12.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-416/1997 Zaudējumu atlīdzība sakarā ar abpusēju vainu atkarīga no vainas pakāpes, kura atbilstoši Civillikuma 1640. pantam ir dažāda, raugoties pēc tā, vai darbība izdarīta ļaunā nolūkā vai tikai aiz neuzmanības

Lejupielādēt

03.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-313/1997 Par zaudējumu atlīdzību sakarā ar pārvedamās kravas nesaglabāšanu

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/1997 Parādnieka nokavējuma gadījumā saistība pati par sevi neizbeidzas un tā paliek spēkā

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/1997 Par tiesas pieļauto prasības pamata grozīšanu

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/1997 Par darba devēja atbildību, ja darbinieks, pildīdams darba pienākumus, nodarījis zaudējumus

Lejupielādēt