• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Valdes locekļa statuss

11.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-503/2021 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulces lēmuma par valdes atsaukšanu pieņemšana, ja šis jautājums nav iepriekš iekļauts dalībnieku sapulces darba kārtībā

Lejupielādēt

14.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-422/2018 Atlaišanas kompensācija valdes loceklim bankā, kura ir likvidācijas procesā

Lejupielādēt

11.04.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1314/2016 un tiesneša Valerijana Jonikāna atsevišķās domas Tiesiskuma princips bezstrīdus procesā; kapitālsabiedrības un tās valdes locekļa noslēgta darījuma nostiprināšana zemesgrāmatā

Lejupielādēt

30.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-297/2016 Valdes locekļu pierādīšanas pienākums attiecībā uz norēķinu došanu un lietu nodošanu

Lejupielādēt

22.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2778/2015 Komerclikuma 217.panta dispozitīvais raksturs un sapulces sasaukšanas kārtības pārkāpuma tiesiskās sekas viena dalībnieka kapitālsabiedrībā, sapulces sasaukšanas kārtības pārkāpuma būtiskums; valdes locekļa amata uzticības raksturs

Lejupielādēt

23.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2376/2014 Paškontrahēšanās darba līgumos un Civillikuma 1415.panta piemērošana

Lejupielādēt

15.01.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2014 Komerclikuma 169.pantā nostiprinātās valdes locekļa vainojamības prezumpcijas piemērošana

Lejupielādēt

21.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2020/2013 Komerclikuma 170.pantā noteiktās kreditora tiesības celt prasību sabiedrības labā maksātnespējas procesa ietvaros

Lejupielādēt

23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-766/2012 Kapitālsabiedrības locekļu saistība ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8.punkta 5.apakšpunktu

Lejupielādēt

13.05.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-88/2009 Par grūtnieces – SIA valdes locekles – atsaukšanu no amata, prejudiciālu jautājumu uzdošana Eiropas Kopienu Tiesai

Lejupielādēt

14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-205/2008 Par tiesiskā aizskāruma seku novēršanu

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-805/2007 Akciju sabiedrības valdes locekļa darbībai valdes locekļa amatā ir izteikts uzticības raksturs

Lejupielādēt

11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-239/2007 Par valdes priekšsēdētāja atcelšanu

Lejupielādēt

13.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-162/1996 SIA izpildinstitūcijas loceklis (direktors) nevar būt par dalībnieka un dibinātāja pārstāvi — neatkarīgi no pilnvarojuma esamības

Lejupielādēt