• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Ceturtā nodaļa. AIZBILDNĪBA UN AIZGĀDNĪBA (216. – 381.pants)

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2021 Rīcībspējas ierobežojumu apjoma noteikšana tiesas spriedumā

Lejupielādēt

16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2020 Patērētāja statuss sportista attīstības un karjeras atbalsta pakalpojumu saņēmējam

Lejupielādēt

31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-272/2019 Fiziskas personas maksātnespējas administrators kā šīs personas likumiskais pārstāvis prāvās, kas ierosinātas pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[I]/2017 Rīcībspējas ierobežojuma noteikšana

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/2007 Par mantinieka tiesībām turpināt prāvu, kas ierosināta mantojuma atstājēja interešu aizstāvēšanai

Lejupielādēt

17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2007 Par bērna tiesību uz mājokli aizsardzību

Lejupielādēt

03.03.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-193/2004 Par piedziņas atzīmi nekustamam īpašumam, kas nostiprināts uz viena laulātā vārda, ja pret otru laulāto vērsta sprieduma izpilde

Lejupielādēt

13.10.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-69/1999 Par personām, kas var pieprasīt paternitātes atzīšanu

Lejupielādēt

06.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/1999 Lemjot par aizbildnības dibināšanu nepilngadīgajai personai, jāvadās no nepilgadīgās personas interesēm; ja tā ir vecāka par septiņiem gadiem, bāriņtiesa jautājumu izšķir, uzklausot nepilngadīgā vēlēšanos

Lejupielādēt

24.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-146/1997 Par tiesiski pieņemamo nāves dienu, izsludinot par mirušu

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-90/1996 Par personas izsludināšanu par mirušu

Lejupielādēt