• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

II nodaļa. Noziedzīgs nodarījums

07.04.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-124/2022 Valsts amatpersonas uzkūdīšana izpaust neizpaužamas ziņas, kas nav valsts noslēpums

Lejupielādēt

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2022 Atbildību pastiprinošs apstāklis – noziedzīgais nodarījums veido noziedzīgu nodarījumu recidīvu

Lejupielādēt

15.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-139/2021 Izvairīšanās no nodokļu nomaksas vienlaikus vairākos uzņēmumos kā atsevišķs (vienots) noziedzīgs nodarījums

Lejupielādēt

15.09.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-98/2021 Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija, ja iecerētā noziedzīgā nodoma rezultāts atšķiras no reāli sasniegtā rezultāta

Lejupielādēt

17.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-40/2021 Dalība (līdzizdarīšana)

Lejupielādēt

21.09.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-23/2021 Fiziskās personas atbildība juridiskās personas lietā

Lejupielādēt

28.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2021 Noteiktā laika periodā veiktu vairāku vienā un tajā pašā Krimināllikuma Sevišķās daļas normā paredzētu nodarījumu kvalifikācija

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[L]/2021 Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija, ja izdarītas vairākas Krimināllikuma 160.panta (Seksuāla vardarbība) otrās daļas dispozīcijā norādītās noziedzīga nodarījuma objektīvo pusi raksturojošās alternatīvās darbības, ko aptver vainīgās personas vienots nodoms

Lejupielādēt

05.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-372/2019 Izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas

Lejupielādēt

30.08.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/2019 Noziedzīga nodarījuma atbalstītājs

Lejupielādēt

31.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/2018 Mantiska zaudējuma nozīme noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijā

Lejupielādēt

19.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-701/2017 Dalība slepkavības izdarīšanā

Lejupielādēt

10.08.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-282/2017 Noziedzīga nodarījuma atbalstītājs

Lejupielādēt

07.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2017 Nelikumīgas darbības ar psihotropām vielām organizētā grupā

Lejupielādēt

19.08.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-336/2016 Noziedzīgu nodarījumu recidīvs

Lejupielādēt

26.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2015 Noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana saskaņā ar kvalificējošo pazīmi – nodarījumu izdarījusi organizēta grupa; noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana pēc Krimināllikuma 318.panta pirmās vai otrās daļas

Lejupielādēt

24.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2013 Apsūdzības grozīšana līdzdalībniekam

Lejupielādēt

25.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-634/2012 Krimināllikuma 65.panta piektās daļas piemērošana un noziedzīgā nodarījuma recidīvs

Lejupielādēt

27.10.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-153/2011  Līdzdalībnieka darbību kvalifikācija, ja izdarītājs veicis noziedzīgo nodarījumu ar kvalificējošām pazīmēm

Lejupielādēt

27.10.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-153/2011  Līdzdalībnieka darbību kvalifikācija, ja izdarītājs veicis noziedzīgo nodarījumu ar kvalificējošām pazīmēm

Lejupielādēt

08.02.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-71/2011 Noziedzīga nodarījuma recidīvs

Lejupielādēt

24.08.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-394/2010 Noziedzīgu nodarījumu recidīvs

Lejupielādēt

24.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-532/2009 Labprātīga atteikšanās no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas

Lejupielādēt

05.03.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-121/2009 Līdzdalībnieka motīvi, iesaistoties mantkārīgā noziedzīgā nodarījumā

Lejupielādēt

01.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-427/2007 Noziedzīga nodarījuma atbalstītāja kriminālatbildība

Lejupielādēt

05.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-404/2007 Mantiska zaudējuma nozīme noziedzīga nodarījuma kvalifikācijā

Lejupielādēt

18.06.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-333/2007 Organizētas grupas dalībnieki

Lejupielādēt

16.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-680/2006 Uzkūdītāja kā noziedzīga nodarījuma līdzdalībnieka nodoms

Lejupielādēt

04.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-597/2006 Kriminālatbildības noilguma noteikšana

Lejupielādēt

12.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2006 Pienākumu sadale organizētā grupā

Lejupielādēt

21.11.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-331/2000 Krimināllikuma 15. panta pirmās daļas izpratnē zādzība nelielā apmērā atzīstama par pabeigtu, ja satur visas Krimināllikuma 180. panta dispozīcijā aprakstītā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvās un subjektīvās pazīmes

Lejupielādēt

08.08.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-211/2000 Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus var piemērot nepilngadīgajiem vecumā no 11 līdz 18 gadiem par Krimināllikumā paredzēta sabiedriski bīstama nodarījuma izdarīšanu

Lejupielādēt

06.06.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-183/2000 Saskaņā ar Krimināllikuma 1. un 12. pantu juridiska persona nevar būt noziedzīga nodarījuma subjekts, tāpēc krimināllietu pret to nevar ierosināt; Sprieduma vai lēmuma atcelšana pati par sevi nav iemesls tiesneša saukšanai pie disciplināratbildības

Lejupielādēt

28.04.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-126/2000 Saskaņā ar Krimināllikuma 25. panta otrās daļas nosacījumiem lietas nosūtīšana uz tiesu audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai neveido noziedzīgu nodarījumu atkārtotību, ja krimināllieta izbeigta, pamatojoties uz Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 8. pantu.

Lejupielādēt

28.12.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-350/1999 Ilgstoša noziedzīga nodarījuma gadījumā noilguma termiņa tecējums sākas ar dienu, kad ilgstošais noziedzīgais nodarījums pārtraukts pēc vainīgā gribas vai no viņa gribas neatkarīgu apstākļu dēļ

Lejupielādēt

17.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-321/1999 Atkārtoti gada laikā izdarītie likumpārkāpumi izveido noziedzīgu nodarījumu tikai tad, ja pastāv to kopums, t.i., tie izdarīti ne mazāk kā divas reizes un ja iepriekšējā reizē, pārkāpējam zinot, tie fiksēti likumā noteiktā kārtībā

Lejupielādēt