• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secība

07.09.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1085/2021 Pievienotās vērtības nodokļa atskaitīšana nav iespējama par fiktīvi veiktiem darījumiem

Lejupielādēt

07.09.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1219/2021 Personai nav prasījuma tiesību sabiedrības interesēs vērsties Datu valsts inspekcijā

Lejupielādēt

03.09.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1218/2021 Augstskolas diploma izsniegšanas formāta pārkāpums kā faktiskā rīcība

Lejupielādēt

30.08.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2021 Dabas resursu nodokļa desmitkārtīgā apmērā pielīdzināšana kriminālsodam; Sankciju izvērtējums ūdens resursu izmantošanas jomā

Lejupielādēt

30.08.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1053/2021 Pašvaldības tiesības saistošajos noteikumos noteikt termiņu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu saņemšanai

Lejupielādēt

12.08.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-490/2021 Administratīvais akts ar vairākām daļām; Iestādes pieļautas kļūdas lēmuma pamatojumā kā pieļauts procesuālais pārkāpums

Lejupielādēt

27.07.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1052/2021 Administratīvā akta pārsūdzības termiņš

Lejupielādēt

23.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-447/2021 Pensijas apdrošināšanas stāžā ir ieskaitāms obligātā militārā dienesta periods PSRS Bruņotajos spēkos arī tad, ja obligātais dienests pildīts virsnieka pakāpē.

Lejupielādēt

16.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-1/2021 Advokāta tiesības iepazīties ar valsts noslēpumu saturošiem lietas materiāliem, kā arī šo tiesību ierobežojumi

Lejupielādēt

07.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-2/2021 No ieceļošanas aizlieguma izrietošo pamattiesību uz privāto un ģimenes dzīvi ierobežojuma samērīguma pārbaude nacionālās drošības interešu apdraudējuma situācijā

Lejupielādēt

07.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-492/2021 Piesardzības principa ievērošanas nepieciešamība lēmuma par nošķiršanu pieņemšanā; Policijas pieļauti nebūtiski procesuālie pārkāpumi nav atzīstami par pietiekamu pamatu lēmuma par nošķiršanu atzīšanai par prettiesisku

Lejupielādēt

02.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-64/2021 Iestādes pienākums kā rūpīgam saimniekam ievērot labas pārvaldības un privātpersonas tiesību ievērošanas principu

Lejupielādēt

02.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-362/2021 Ja konkrēta veida būvniecībai saskaņā ar tiesisko regulējumu nav nepieciešams būvniecību uzraugošās iestādes saskaņojums, kopīpašnieku strīds par šādu būvniecību ir privāttiesisks strīds un nav izšķirams administratīvā procesa kārtībā; Prettiesiskas rīcības rezultātā nojauktas būves atjaunošanas saskaņošana ar kopīpašniekiem

Lejupielādēt

01.07.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1040/2021 Trauksmes cēlēja institūta būtība

Lejupielādēt

01.07.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1117/2021 Vispārīgā vienošanās publiskajos iepirkumos; Pagaidu aizsardzības lūguma pieļaujamība noslēgtas vispārīgās vienošanās gadījumā

Lejupielādēt

30.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-549/2021 Pašvaldības domes deputātu vienlīdzīgas pieejas tiesības pašvaldības portālam

Lejupielādēt

29.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-247/2021 Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumi pēc maksātnespējas pasludināšanas atzīstami par kārtējiem nodokļu maksājumiem, par kuriem kreditora prasījums nav jāpiesaka

Lejupielādēt

29.06.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-905/2021 Tiesas atteikums izsniegt žurnālistam tiesas sēdes audioierakstu ir rīcība tiesas spriešanas funkcijas ietvaros un nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

22.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-360/2021 Neiegūtās peļņas noteikšana mantiskā zaudējuma aprēķinā; Pasūtītāja rīcība nepamatoti lēta piedāvājuma gadījumā un kaitējuma atlīdzinājuma prasījums

Lejupielādēt

22.06.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-692/2021 Patērētājam nav tiesības pieprasīt Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieņemt noteikta satura saistošus lēmumus attiecībā uz pakalpojuma sniedzējiem

Lejupielādēt

18.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-176/2021 Pretendenta tiesības precizēt un papildināt konkursa pieteikumā norādīto informāciju un precizēšanas robežu noteikšana; Pretendenta izslēgšana no publiskās iepirkuma procedūras prasītās informācijas nesniegšanas gadījumā

Lejupielādēt

18.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-471/2021 Tiesības saņemt atlīdzinājumu, ja rēķinu par juridiskās palīdzības sniegšanu ir apmaksājusi cita persona

Lejupielādēt

18.06.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1018/2021 Iepērkamā pakalpojuma veida nozīme pieteikuma pieņemšanai, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos

Lejupielādēt

11.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-532/2021 Pienācīga apstākļu noskaidrošana, ja nodokļu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas vai krāpšanas pazīmes nav viennozīmīgas

Lejupielādēt

10.06.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-953/2021 Administratīvā akta apstrīdēšanas termiņa tiesiskās drošības aspekts un administratīvā akta adresāta paļāvības aspekts; Subjektīvās tiesības atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem iesniegt pieteikumu tiesā dzīvokļu kopīpašnieku lēmuma neesamības gadījumā

Lejupielādēt

09.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-202/2021 Dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišanas nepieciešamība atsevišķa dzīvokļa īpašuma pārbūvei

Lejupielādēt

09.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-230/2021 Sprieduma civillietā izmatošanas pieļaujamība administratīvajā procesā; Datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz sprieduma civillietā pamata

Lejupielādēt

08.06.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1017/2021 Bāriņtiesas rīcība, iesniedzot pieteikumu civillietā par sprieduma izpildes atlikšanu bērna interesēs, nav atzīstama par faktisko rīcību administratīvā procesa izpratnē

Lejupielādēt

01.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-341/2021 un senatores Jautrītes Briedes atsevišķās domas Termiņš sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumam par likvidatora iecelšanu

Lejupielādēt

31.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-350/2021 Atbilstīga atlīdzinājuma apmēra noteikšana vairāku pamattiesību nepamatotu ierobežojumu gadījumā

Lejupielādēt

31.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-455/2021 Proporcionālas pārstāvības principa ievērošana pašvaldības domes darbā; Tiesas pienākumi pieteicēja norādīto apstākļu izvērtējumā

Lejupielādēt

27.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-86/2021 Nekustamā īpašuma nodokļa likmju piemērošana Rīgā

Lejupielādēt

27.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2021 Sprieduma izpildes termiņa pagarināšana

Lejupielādēt

27.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-989/2021 Kontrole pār administratīvo aktu (lēmumu) soda administratīvā pārkāpuma lietā izpildē pakļautība vispārējās jurisdikcijas tiesai

Lejupielādēt

21.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-932/2021 Strīdu par būvniecības procesā izmantotajiem būvizstrādājumiem izskatīšana; Iesniegumu likuma mērķis un piemērošana

Lejupielādēt

21.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-974/2021 Slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptieku darbība; Normas konstitucionalitātes pārbaudes robežas

Lejupielādēt

20.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-98/2021 Par kriminālatbildību nebrīdināta liecinieka liecību pieļaujamība

Lejupielādēt

20.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-219/2021 Tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu gadījumā, kad tiesību aizskārums nodarīts ar tiesiska labvēlīga administratīvā akta atcelšanu

Lejupielādēt

20.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-994/2021 Pagaidu noregulējuma atbilstība sagaidāmajam spriedumam

Lejupielādēt

19.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-984/2021 Pieteikuma mērķa noskaidrošana; Pieteikuma nepieļaujamība par pienākuma uzlikšanu Valsts ieņēmumu dienestam slēgt administratīvo līgumu ar nodokļu maksātāju; Tiesību pārņēmēja aizsardzība iepriekš nodibinātas nodokļu saistības piedziņas gadījumā

Lejupielādēt

17.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-174/2021 Pašvaldības un Ministru kabineta kompetences nošķiršana ietekmes uz vidi novērtējumā; Aizliegums paredzēto darbību sadalīt vairākās darbībās; Īpašumtiesību aizskāruma paredzētās darbības ietekmes zonā izvērtējums

Lejupielādēt

14.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-438/2021 Personas tiesības paļauties uz Uzņēmuma reģistra tīmekļvietnē publicēto informāciju kā patiesu un ticamu

Lejupielādēt

14.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-443/2021 Iestādes darbinieka darba vajadzībām radītas un apkopotas informācijas nošķiršana no iestādes radītas informācijas

Lejupielādēt

11.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-367/2021 Tiesiskā strīda atrisinājuma aktualitāte kā priekšnoteikums pieteikuma pieņemšanai par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku līdzīgu gadījumu atkārtošanās novēršanai publisko iepirkumu jomā; Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijas kā metodisks atbalsts iepirkuma procedūru organizēšanā; „Mazā” iepirkuma procedūras kontrole; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tiesības iepirkuma nolikumā nenoteikt konkrētas prasības apakšuzņēmēju piesaistīšanai; Piesaistītā apakšuzņēmuma nomaiņa publiskā iepirkuma procedūrā

Lejupielādēt

11.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-907/2021 Pamattiesību aspekts lūguma valsts drošības iestādei sniegt atļauju izpaust informāciju izskatīšanā; Apsvērumu un procesuālo lūgumu izteikšana krimināllietu izskatošajai tiesai par Satversmes aizsardzības biroja direktora atteikumu atļaut izpaust informāciju

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-31/2021 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa no autoratlīdzības aprēķināšana, ieturēšana un iemaksāšana valsts budžetā

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-252/2021 Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude un pārbaudes kontrole tiesā; Nepamatoti lēta piedāvājuma novērtēšana “mazajos” iepirkumos

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-424/2021 “Humānie apsvērumi” kā pamats izņēmuma gadījumā piešķirt uzturēšanās atļauju

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-430/2021 Personas atbrīvošana no ieslodzījuma vietas sakarā ar apcietinājuma atcelšanu kā administratīvā procesa kārtībā pārbaudāma valsts pārvaldes darbība

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-902/2021 Ieinteresētās personas jēdziens Komerclikuma 318.1 panta trešās daļas izpratnē

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-983/2021 Pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanas pamats

Lejupielādēt

27.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-516/2021 Pieļaujamās zemes platības atšķirības raksturojums un pašvaldības pienākums pieņemt lēmumu par zemes platības precizēšanu; Zemes platības precizēšana zemes reformas lauku apvidos ietvarā

Lejupielādēt

27.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-724/2021 Ēkas īpašnieka tiesības piespiedu dalītajā īpašumā veikt jaunu būvniecību

Lejupielādēt

23.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-13/2021 Administratīvās tiesas kompetence pārbaudīt, vai iestādes izdotais lēmums ir pieņemts ultra vires; Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kā ārpustiesas instances lēmuma tiesiskuma pārbaude

Lejupielādēt

23.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-933/2021 Nodokļu maksātāja pienākums grāmatvedības reģistros ievērot ierakstu materiāltiesiskās un formālās prasības

Lejupielādēt

15.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-773/2021 Bāriņtiesas faktiskā rīcība saskarsmes tiesību īstenošanas procesa nodrošināšanā

Lejupielādēt

14.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-93/2021 Pievienotās vērtības nodokļa 0% likmes piemērošana preču piegādei Eiropas Savienībā

Lejupielādēt

14.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-689/2021 Izziņas izsniegšana kā iestādes faktiskā rīcība

Lejupielādēt

12.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2021 Lēmums par kaitējuma atlīdzināšanu no Ārstniecības riska fonda kā obligāts administratīvais akts

Lejupielādēt

08.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-586/2021 Ilgtspējības principa nozīme teritorijas attīstības plānošanā; Savstarpējās saskaņotības principa ievērošana un atbilstība teritorijas plānojuma mērķim nodrošināšana būvatļaujas izdošanā

Lejupielādēt

31.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2021 Administratīvā procesa likuma 153.panta trešās daļas piemērošana spriedumā obiter dictum izteikta konstatējuma gadījumā; Kompensācijas vērtības noteikšana padomju laikos nacionalizētu namīpašumu bijušajiem īpašniekiem, ja namīpašums sabiedrības interešu nodrošināšanai netiek atdots natūrā

Lejupielādēt

31.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-322/2021 Mobilo sakaru pakalpojumu kvalitātes raksturojošais kopums un pakalpojumu pieejamības objektīvie rādītāji; Godīgas konkurences un vienlīdzīgas attieksmes principu ievērošana iepirkuma priekšmetu kvalitātes kritēriju noteikšanā

Lejupielādēt

31.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-402/2021 Potenciāli nedrošas būves ekspluatācijas aizlieguma noteikšana

Lejupielādēt

30.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-435/2021 Personas tiesības tikt noņemtam no militārā dienesta uzskaites savas pārliecības dēļ

Lejupielādēt

30.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-478/2021 Pieļaujamība bez licences vai noslēgta licences līguma klātienē iepazīties ar būvprojektiem pētniecības nolūkā

Lejupielādēt

30.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-709/2021 Privātpersonas tiesību ievērošanas princips

Lejupielādēt

25.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-76/2021 Mutvārdu procesā izskatītas lietas izskatīšanas atsākšana; Procesuālā taisnīguma ievērošana, pievienojot lietas materiāliem jaunus pierādījumus

Lejupielādēt

23.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-381/2021 Sabiedrības iesaiste ietekmes uz vidi novērtēšanas procesā un publicētā paziņojuma par paredzēto darbību saturs; Pārsūdzētā lēmuma atcelšanas izvērtēšana, ja ietekme uz vidi ir pienācīgi pārbaudīta un izvērtēta; Sabiedrības pienākums izrādīt ieinteresētību par līdzdarbošanos ietekmes uz vidi novērtēšanas procesā

Lejupielādēt

23.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-741/2021 Pieteikuma izskatīšanas nepieļaujamība administratīvajā tiesā par iestādes atteikumu izsniegt advokātam klienta administratīvo pārkāpumu lietas materiālus

Lejupielādēt

22.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2021 Individuālo apstākļu novērtējums korespondences kontrolei ieslodzījuma vietā; Ieslodzītā individuāla novērtējuma obligātums konkrētu drošības risku atzīšanai

Lejupielādēt

22.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-123/2021 Samazinātās nodokļu likmes piemērošanas pieļaujamība attiecībā uz konkrētas kategorijas medicīnas precēm

Lejupielādēt

16.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-259/2021 Minimālās vecuma pensijas apmēra aprēķināšana cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanai

Lejupielādēt

12.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums ietā Nr. SKA-49/2021 Objektīvās izmeklēšanas princips administratīvajā procesā; Netiešo pierādījumu izmatošanas pieļaujamība priekšnodokļa atskaitīšanas lietās

Lejupielādēt

10.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-70/2021 Priekšnoteikumi dubultās sodīšanas aizlieguma pārkāpuma konstatēšanai; Pienākuma uzlikšana atsaukt no kredītiestādes valdes locekļa amata kā krimināltiesiska sankcija; Soda naudas piemērošana kā krimināltiesiska sankcija; Sankciju piemērošana par pārkāpumiem kredītiestāžu darbības jomā

Lejupielādēt

04.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-32/2021 Tiesības atskaitīt priekšnodokli par starpniecības pakalpojumiem

Lejupielādēt

01.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-645/2021 Sabiedrības līdzdalības tiesības un tiesības iesniegt pieteikumu tiesā saistībā ar teritorijas attīstības plānošanu; Detālplānojuma izstrādes nepieciešamība būvniecības ieceres piegulošās teritorijas infrastruktūras pārkārtošanai; Secinājuma izdarīšana par publiskās apspriešanas un detālplānojuma nepieciešamību pieteikuma pieļaujamības stadijā

Lejupielādēt

25.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-510/2021 Pašvaldības kompetence un tās robežas, ierobežojot azartspēļu organizēšanu tās administratīvajā teritorijā; Pašvaldības tiesības noteikt azartspēļu ierobežojumus teritorijas plānojumā un ierobežojums atsaukties uz teritorijas plānojumu, kurš ir izstrādes stadijā

Lejupielādēt

22.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-407/2021 Citu izmaksu iekļaušana izdevumos par administratīvā pārkāpuma lietvedībā izņemtās mantas glabāšanu; Nodrošinājuma valsts aģentūras pienākums nekavējoties paziņot izņemtās mantas vai dokumenta īpašniekam par lēmumu par mantas vai dokumenta atdošanu

Lejupielādēt

22.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-522/2021 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28.panta 3.2 daļā noteiktā termiņa piemērošana

Lejupielādēt

22.02.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-771/2021 Inženierbūves būvniecībai izsniegtās būvatļaujas pārsūdzēšana

Lejupielādēt

18.02.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-690/2021 Jēdziens „iestāde” Informācijas atklātības likumā un publiskas personas kapitālsabiedrības atbilstība šim jēdzienam

Lejupielādēt

15.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2021 Informācijas apmaiņa starp konkurentiem par dalību publiskā iepirkuma konkursos kā aizliegtās vienošanās pārkāpums; Netiešo pierādījumu izmantošana tirgus dalībnieka neatkarīgas rīcības izvērtējumā; Publiskas nenorobežošanās no iespējamā pārkāpuma sekas

Lejupielādēt

11.02.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-770/2021 Personas subjektīvās tiesības prasīt publiskas lietas sevišķu lietošanu

Lejupielādēt

08.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-352/2021 Administratīvā aizturēšana un aizturēšanas termiņa pārkāpuma sekas

Lejupielādēt

08.02.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-693/2021 Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetences robežas strīdu risināšanā starp patērētāju un ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju

Lejupielādēt

05.02.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-99/2021 Kasācijas sūdzības argumentācijas veidošanas prasības

Lejupielādēt

01.02.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-803/2021 Kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņa pēdējā diena

Lejupielādēt

29.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2021 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Eiropas Centrālajai bankai sniegtā informācija saistībā ar kredītiestādes uzraudzības procesu kā ierobežotas pieejamības informācija; Informācija iestādes iekšējai lietošanai

Lejupielādēt

29.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-159/2021 Prasījuma par iepazīšanos ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem pakļautība vispārējai jurisdikcijas tiesai

Lejupielādēt

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2021 Administratīvā procesa likuma 85. un 86.panta piemērošana, ja administratīvais akts tiek atcelts daļā; Pārmaksātā vecāku pabalsta atprasīšana

Lejupielādēt

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-26/2021 Iestādes sākotnējā lēmuma atcelšana; Pašvaldības tiesības pārrēķināt nekustamā īpašuma nodokli par iepriekšējiem taksācijas periodiem

Lejupielādēt

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-68/2021 Patēriņu kredīta devēju tiesību cedēšanas ierobežošanas pieļaujamība

Lejupielādēt

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-222/2021 Personas tiesības saņemt īpašumā pašvaldības dzīvokli bez atlīdzības, ja bijusī māja nojaukta sakarā ar zemesgabala atņemšanu valsts vajadzībām

Lejupielādēt

27.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-36/2021 Novērtējamie apstākļi, izskatot jautājumu par krāpniecību, ko soda ar administratīvā rakstura sankcijām; Nodokļu maksātāja ļaunprātīgas rīcības pierādīšana

Lejupielādēt

26.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-178/2021 Ēkas (būves) atsavināšanas ietekme uz zemes pirkšanas tiesībām

Lejupielādēt

22.01.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-626/2021 Lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtība, ja iestāde nav saņēmusi personas iesniegumu; Tiesneša tiesības sazināties ar iestādi laikā, kad tiek izlemts jautājums par pieteikuma pieņemšanu

Lejupielādēt

15.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2021 Publiskas personas pienākums, piemērojot Civillikuma noteikumus publisko tiesību līgumam, ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus; Līgumsoda noteikšanas pieļaujamība administratīvajā līgumā

Lejupielādēt

2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-[B]/2021 Viena dzimuma pāra ģimenes juridiskā aizsardzība

Lejupielādēt

2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-[A]/2021 Kriminālprocesa vajadzībām veikta tiesu psihiatriskā ekspertīze nav ārstniecība Ārstniecības likuma izpratnē; Subjektīvās tiesības prasīt atlīdzinājumu no Ārstniecības riska fonda par iespējamu kaitējumu, kas nodarīts ar tiesu psihiatriskās ekspertīzes ietvaros noteiktu diagnozi

Lejupielādēt

2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-[C]/2021 Nacionālo bruņoto spēku Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas slēdziens ir konstatējošs administratīvais akts; Akts par nelaimes gadījumu militārajā dienestā ir konstatējošs administratīvais akts

Lejupielādēt