• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secība

19.09.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-145/2023 Administratīvā akta pamatojuma maiņa; Priekšnoteikumi pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmes piemērošanai

Lejupielādēt

30.08.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-60/2023 Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora pienākums ievērot tiesību normās noteiktās neatkarības prasības

Lejupielādēt

25.07.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-93/2023 Veselības inspekcijas kompetence trokšņa kontrolē; Sporta bāzes nereģistrēšana Sporta bāzu reģistrā neietekmē Veselības inspekcijas kompetenci trokšņa robežlielumu kontrolē

Lejupielādēt

25.07.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-351/2023 No komercreģistra izslēgta sabiedrība zaudē savu procesuālo tiesībspēju un nevar būt dalībnieks tiesas procesā; Pienākuma atklāt patiesos labuma guvējus pārkāpuma netipiska gadījuma izvērtējums saistībā ar sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra

Lejupielādēt

19.07.2023. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-662/2023 Juridiskās personas nodokļu parāda piedziņa no valdes locekļa

Lejupielādēt

14.07.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-1/2023 Aizliegums personai izceļot no valsts kā individuāls un preventīvs mehānisms nacionālās drošības interešu aizsardzībai

Lejupielādēt

14.07.2023. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-786/2023 Nepieciešamība iepazīties ar iesniegumu saturu, lai objektīvi novērtētu tā atbilstību Iesniegumu likumam; Personas tiesības saņemt atbildi pēc būtības uz iesniegumu, kurā ietverta sūdzība

Lejupielādēt

11.07.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-218/2023 Pašvaldības ceļš

Lejupielādēt

07.07.2023. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-778/2023 Nepamatota vilcināšanās apglabāt mirušu personu kā tiesību uz cieņpilnu izturēšanos pret tās ķermeni aizskārums

Lejupielādēt

14.06.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-158/2023 Samaksāto nodokļu kopsummas aprēķināšanas kārtība ārzemniekam termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanas vērtējumā

Lejupielādēt

14.06.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-478/2023 Pienākums vērtēt procesa dalībnieku iesniegtos pierādījumus par medicīniskajos dokumentos fiksētajiem faktiem

Lejupielādēt

08.06.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-75/2023 Konkrētās telpas lietošanas tiesību nozīme atļaujas organizēt azartspēles saņemšanā

Lejupielādēt

07.06.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2023 Mākslīgi radītu apstākļu publiskā finansējuma saņemšanai pārbaude; Jēdziena „mākslīgi radīti apstākļi” interpretācija

Lejupielādēt

06.06.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-133/2023 Atlaišanas pabalsts un kompensācija par neizmantotajām atvaļinājuma dienām nav maternitātes pabalsta aprēķinā iekļaujami ienākumi

Lejupielādēt

02.05.2023. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-640/2023 Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atteikums zvērinātam advokātam iepazīties ar akciju sabiedrības reģistrācijas lietas materiāliem ir pakļauts administratīvo tiesu kontrolei

Lejupielādēt

28.04.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-68/2023 Darba devēja nesamaksāto obligāto iemaksu aprēķināšana un piedziņa

Lejupielādēt

28.04.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-92/2023 Iekšpagalma izmantošana autostāvvietas funkcijai un iekšpagalma izmantošanas kontrole; Patvaļīga būvniecība

Lejupielādēt

28.04.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-164/2023 Informācijas pieprasījums pašvaldībai kā nekustamā īpašuma kopīpašniecei

Lejupielādēt

28.04.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-166/2023 Pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus attiecībā uz koku ciršanu privātīpašumā, kas atrodas pilsētas teritorijā

Lejupielādēt

28.04.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA -234/2023 Kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš faktiski nesaņem ienākumus, nav tiesīgs saņemt īslaicīgus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus

Lejupielādēt

28.04.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-240/2023 Nekustamā īpašuma nodokļa, kas izveidojies fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā, piedziņa; Kārtējā nodokļa samaksas pienākuma uzraudzības nošķiršana no maksātnespējas procesa tiesiskuma kontroles

Lejupielādēt

28.04.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-295/2023 Tiesas kompetence konstatēt noteiktās soda naudas apmēra prettiesiskumu

Lejupielādēt

28.04.2023. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-604/2023 Piesārņojošās darbības (trokšņa) novēršana netipiskā situācijā

Lejupielādēt

25.04.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-436/2023 Saskarsmes tiesību ierobežošanas nepieļaujamība vecāku konflikta dēļ

Lejupielādēt

21.04.2023. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-590/2023 Papildsprieduma taisīšana

Lejupielādēt

20.04.2023. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-593/2023 Iepirkuma prasības pirmšķietama objektīvā pamatotība pagaidu noregulējuma piemērošanā

Lejupielādēt

23.03.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-280/2023 Medību līguma neatbilstība tiesību normām kā pamats no medību iecirkņiem izslēgt zemes vienības

Lejupielādēt

28.02.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-73/2023 Pieteikuma par publisko tiesību līguma atzīšanu par prettiesisku un atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu iesniegšanas termiņš un tā skaitīšana; Procesuālu lēmumu pārskatīšana tiesvedības gaitā

Lejupielādēt

23.02.2023. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-526/2023 Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetencē ietilpst veikt uzraudzību pār zvērinātiem advokātiem, kas sniedz parādu atgūšanas pakalpojumus

Lejupielādēt

22.02.2023. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-453/2023 Koka nociršana kā apdraudējums videi; Par nocirstiem kokiem nosakāmā zaudējumu atlīdzība kā pamats sabiedrības interesēs iesniegtam pieteikumam tiesā; Sabiedrības tiesības piekļūt vides informācijai un tiesības sūdzēties par vides informācijas nepienācīgu sniegšanu

Lejupielādēt

15.02.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-124/2023 Pensijas saņēmēja nāves dienas noteikšana kā brīdis, kad pārdzīvojušam laulātajam rodas tiesības prasīt pabalstu

Lejupielādēt

15.02.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2023 Pašvaldības policijas kompetence reaģēt uz iesniegumiem par personu uzturēšanos būvēs pirms to nodošanas ekspluatācijā

Lejupielādēt

14.02.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-69/2023 Priekšnodokļa atskaitīšana par reprezentatīvā automobiļa iegādi un tā uzturēšanu

Lejupielādēt

14.02.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-102/2023 Kredīta atmaksas nošķiršana no kredītsaistību samazināšanas vai dzēšanas iedzīvotāju ienākumu nodokļa aprēķināšanā

Lejupielādēt

10.02.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2023 Uzņēmumu neatkarība tirgū un patstāvība savu tirgus cenu noteikšanā kā konkurences tiesību princips; Sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu noteikšana

Lejupielādēt

10.02.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-309/2023 Pienākums konsultēties ar arodbiedrību par disciplinārsoda piemērošanu specializētajā dienestā esošai personai

Lejupielādēt

08.02.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2023 Bezvalstnieka statusa atzīšanas priekšnoteikumi

Lejupielādēt

12.01.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2023 Loga pārbūves saskaņošana ar kaimiņos esošā zemesgabala īpašnieku; Tiesas kontroles robežas būvniecības procesā pieņemta lēmuma tiesiskuma izvērtējumā

Lejupielādēt

10.01.2023. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-420/2023 Eiropas Savienības Tiesas spriedumā sniegtā tiesību normu interpretācija nav atzīstama par jaunatklātu apstākli Administratīvā procesa likuma izpratnē

Lejupielādēt

10.01.2023. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-428/2023 Būvniecības veicēja tiesības iebilst pret patvaļīgas būvniecības fakta konstatēšanu

Lejupielādēt

2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-[A]/2023 Eksperta atzinuma izvērtējums tiesā

Lejupielādēt

2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-[B]/2023 Valsts policijas amatpersonas atvaļināšana no dienesta veselības stāvokļa dēļ

Lejupielādēt

2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-[C]/2023 Atbalsta nodrošināšana daudzbērnu ģimenēm kā pašvaldības autonomā funkcija; Ģimenes reģistrācijai pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā nav nepieciešama ģimenes pilngadīgo bērnu piekrišana

Lejupielādēt