• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

52.nodaļa. Lietas sagatavošana iztiesāšanai apelācijas instances tiesā (549.-559.pants)

03.03.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-72/2022 Jauna atbildību pastiprinoša apstākļa konstatēšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

01.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-155/2021 Lietas iztiesāšanas apelācijas instances tiesā rakstveida procesā būtība

Lejupielādēt

26.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-35/2020 Ierobežojumi prokuroram iesniegt kasācijas protestu

Lejupielādēt

11.01.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2019 Apjoms un ietvari, kādos lieta iztiesājama apelācijas instances tiesā, ievērojot apelācijas protesta motīvus

Lejupielādēt

31.01.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-28/2019 Aizstāvja iebildumi pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

06.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-420/2018 Smagāka soda noteikšanas nepieļaujamība apelācijas instances tiesā, ja cietušais pirmās instances tiesā piekritis prokurora izteiktajam viedoklim par sodu un prokurors nav iesniedzis apelācijas protestu

Lejupielādēt

04.07.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-274/2018 Apelācijas instances tiesas tiesības iztiesāt lietu rakstveida procesā

Lejupielādēt

06.02.2017. Krimināllietu departamenta tiesneša lēmums lietā Nr. SKK-153/2017 Apsūdzētā attaisnota neierašanās uz apelācijas instances tiesas sēdi

Lejupielādēt

20.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-260/2016 Nosacījumi samaksas par aizstāvja darbu apelācijas instances tiesā piedziņai valsts labā

Lejupielādēt

26.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-147/2015 Apelācijas instances tiesas pienākums, izskatot lietu rakstveida procesā, nodrošināt apsūdzētajam aizstāvi valsts nodrošinātās aizstāvības realizēšanai, ja apsūdzētais, kurš sava mantiskā stāvokļa dēļ nevar uzaicināt aizstāvi pats, šādu lūgumu ir izteicis

Lejupielādēt

02.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-475/2014 Lietas iztiesāšana rakstveida procesā apelācijas instances tiesā, ja apelācijas sūdzībā izteikts lūgums noteikts sodu nosacīti

Lejupielādēt

03.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/2014 Apelācijas instances tiesas kompetence, izskatot lietu atkārtoti, ja iepriekšējais nolēmums kasācijas instances tiesā daļēji atcelts

Lejupielādēt

06.02.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-30/2013 Apelācijas protesta tulkojums

Lejupielādēt

24.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2013 Jaunu pierādījumu pieteikšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

25.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2013 Tiesības iesniegt apelācijas protestu

Lejupielādēt

05.11.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-465/2012 Apelācijas protesta atsaukšana un vienlaicīga atteikšanās no apsūdzības

Lejupielādēt

24.01.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2012 Apelācijas instances tiesa ir tiesīga lietu rakstveida procesā skatīt arī tad, ja apsūdzētais ir nepilngadīgais

Lejupielādēt

16.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-225/2011 Krimināllietas nozīmēšana izskatīšanai apelācijas instances tiesā rakstveida procesā

Lejupielādēt

03.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-288/2010 Pirmās instances tiesas spriedums kā izskatīšanas priekšmets apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

03.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-284/2010 Apelācijas instances tiesa rakstveida procesā var izlemt jautājumu par apsūdzētās personas atbrīvošanu no soda

Lejupielādēt

15.04.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-180/2010 Apsūdzētā tiesības likumā noteiktajā termiņā iesniegt iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā

Lejupielādēt

09.12.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-679/2009 Nepaziņošana par lietas iztiesāšanas laiku un vietu rakstveida procesā kā apsūdzētā tiesību ierobežojums

Lejupielādēt

05.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-597/2009 Tiesas pienākums paziņot apsūdzētajam par lietas iztiesāšanu rakstveida procesā

Lejupielādēt

04.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-19/2009 Kriminālprocesa likuma 551.panta pirmās daļas 5.punkta piemērošana

Lejupielādēt

27.03.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-135/2008 Apsūdzētā apelācijas sūdzības atsaukšana

Lejupielādēt

20.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-511/2007 Apelācijas sūdzība un tās papildinājumi

Lejupielādēt

29.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-397/2007 Apelācijas sūdzības iesniegšanas termiņš

Lejupielādēt

28.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-331/2007 Amatā augstāka prokurora tiesības iesniegt apelācijas protestu

Lejupielādēt

08.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-144/2006 Lēmuma par apelācijas tiesvedības izbeigšanu saturs

Lejupielādēt