• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Devītā nodaļa. Procesa dalībnieki, viņu tiesības un pienākumi

06.09.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-467/2005 Apsūdzētā tiesību uz aizstāvību realizācija

Lejupielādēt

21.12.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-668/2004 Tiesa, pieaicinot vienu zvērinātu advokātu diviem tiesājamiem lietā, kuru aizstāvības intereses nesakrīt, ir rupji pārkāpusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 96.panta 3.daļas un 97.1 panta nosacījumus

Lejupielādēt

23.05.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-144/2000 Prokurora kasācijas protests noraidīts, jo apelācijas instances tiesa krimināllietu pamatoti nosūtījusi pirmstiesas papildizmeklēšanai. Par nepilngadīgā likumisko pārstāvi krimināllietā nevar atzīt vecākus, ja viņiem ar tiesas spriedumu atņemta vecāku vara

Lejupielādēt

04.04.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-76/2000 Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts un lieta nosūtīta jaunai iztiesāšanai apelācijas kārtībā, jo cietušai bijusi liegta iespēja īstenot likumā paredzētās tiesības, kas varēja ietekmēt patiesības noskaidrošanu lietā atbilstoši Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19. panta prasībām

Lejupielādēt

24.12.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-377/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 99. panta nosacījumiem tiesājamais var atteikties no aizstāvja tikai pēc savas iniciatīvas

Lejupielādēt

29.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-398/1998 Par tiesājamā tiesībām atteikties no aizstāvja

Lejupielādēt

27.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-351/1998 Atteikšanās no aizstāvja tiesas sēdē pieļaujama tikai pēc paša tiesājamā iniciatīvas

Lejupielādēt

19.05.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-177/1998 Civilprasība krimināllietā saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 101. pantu ir pieteiktā prasība atlīdzināt materiālos zaudējumus, kas nodarīti ar noziegumu

Lejupielādēt

08.05.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-169/1998 Nepilngadīgais cietušais pēc pilngadības sasniegšanas cietušā tiesības un pienākumus realizē patstāvīgi

Lejupielādēt

04.11.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-272/1997 Par materiālajiem zaudējumiem, kas nodarīti trešajām personām, pārkāpjot transporta kustības drošības noteikumus, ir atbildīgs arī automašīnas īpašnieks (iznomātājs)

Lejupielādēt

21.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-109/1997 Tiesājamā brīvprātīga atteikšanās tiesas sēdē no advokāta nav tiesību pārkāpums uz aizstāvību

Lejupielādēt

10.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-83/1997 Solidāri par zaudējumu atbild vairākas personas, kas kopīgi izdarījušas noziedzīgu nodarījumu

Lejupielādēt

07.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/1997 Apsūdzētā analfabētisms nav priekšnosacījums, lai lietā advokāta piedalīšanās būtu obligāta

Lejupielādēt

08.11.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-278/1996 Par cietušā tiesību ievērošanu tiesas sēdē saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 100.panta nosacījumiem

Lejupielādēt

08.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-253/1996 Par tiesājamā tiesību uz aizstāvību pārkāpšanu

Lejupielādēt

23.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-88/1996 Par tiesājamā tiesību uz aizstāvību pārkāpšanu

Lejupielādēt