• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

46.1 nodaļa. JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA LIETAS (363.1-363.20 pants)

12.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-23/2021 Juridiskās personas maksātnespējas procesa izdevumi, to attiecināmība un pierādīšana

Lejupielādēt

11.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-5/2021 Izdevumu atlīdzība advokāta palīdzības samaksai kredītiestāžu maksātnespējas un likvidācijas lietās

Lejupielādēt

17.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2020 Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija kredītiestādes maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

17.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2020 Rīcība ar mantu, kura likumā noteiktā kārtībā atzīta par noziedzīgi iegūtu un konfiscējamu valsts labā

Lejupielādēt

18.08.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-3/2016 Tiesas pienākumi, izskatot sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu

Lejupielādēt

29.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-18/2015 Maksātnespējas administratora darbības kontroles pienākums

Lejupielādēt

30.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-3/2015 Parādnieka iebildumu pamatotība maksātnespējas procesā tiesā

Lejupielādēt

05.02.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1447/2014 un tiesneses Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Maksātnespējas procesa administratora un tiesu izpildītāja darbību regulējuma atšķirības parādnieka mantas izsoles procesā

Lejupielādēt

08.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2014 Kreditoru prasījumu iesniegšanas kārtība pret maksātnespējīgu parādnieku un tās neievērošanas sekas; strīda par tiesībām starp kreditoru un maksātnespējīgu parādnieku izskatīšanas tiesiskais pamats

Lejupielādēt

19.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2014 Nomas maksa un ieskaits

Lejupielādēt

15.01.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2014 Komerclikuma 169.pantā nostiprinātās valdes locekļa vainojamības prezumpcijas piemērošana

Lejupielādēt

26.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2014 Komercpilnvara kā pamats ieinteresētās personas statusa noteikšanai attiecībā pret parādnieku

Lejupielādēt

21.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2020/2013 Komerclikuma 170.pantā noteiktās kreditora tiesības celt prasību sabiedrības labā maksātnespējas procesa ietvaros

Lejupielādēt

31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2013 Komercsabiedrības dalībniekiem izmaksāto dividenžu piedziņas tiesiskais pamatojums un nosacījumi maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

05.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/2013 Atprasījuma jebkāda pamata trūkuma dēļ priekšnosacījumi

Lejupielādēt

28.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-33/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Sūdzību par maksātnespējas administratora lēmumiem un rīcību izskatīšanas kārtība (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Lejupielādēt

08.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-622/2012 Maksātnespējīgas sabiedrības administratora prasījums pret sabiedrības bijušajiem valdes locekļiem par zaudējumiem, kas sabiedrībai radušies Valsts ieņēmumu dienesta uzrēķina par nodokļu un nodevu maksājumiem rezultātā

Lejupielādēt

20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-53/2012 Juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta atmaksas nosacījumi

Lejupielādēt

20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-52/2012 Parādnieka – juridiskas personas – maksātnespējas procesa pieteikumam pievienojamie pierādījumi

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-25/2012 Tiesības uz taisnīgu tiesu nodrošināšana maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/2012 Valdes locekļa atbildība par sabiedrībai nodarīto kaitējumu

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-23/2012 Administratora pieteikuma par kriminālprocesa ietvaros uzlikta aresta atcelšanu juridiskās personas mantai izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Kalvja Torgāna, Mārītes Zāģeres, Ināras Gardas, Skaidrītes Lodziņas, Andas Vītolas atsevišķās domas Prasījums pret VID par pārmaksātā nodokļa atmaksu kā komercķīlas priekšmets

Lejupielādēt

06.04.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-951/2011 Prasības nodrošinājums maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-109/2010 Par parādnieka iebildumu tiesiskajām sekām

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-43/2010 Par izņēmumu no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2009 Par zaudējumu piedziņu uzņēmējsabiedrības maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2009 Par ieskaitu maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2008 Par pamatkapitāla palielināšanu

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-815/2007 Labprātīga izsole un izsole tiesas ceļā

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-203/2007 Par neieguldītā pamatkapitāla piedziņu

Lejupielādēt

03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-4/2007 Par kreditoru pretenziju strīdu risināšanas kārtību

Lejupielādēt

06.12.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-669/2006 Akciju sabiedrības reģistrētā pamatkapitāla piedziņa maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

04.10.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-540/2006 Par labas ticības principu

Lejupielādēt

17.05.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-428/2006 Par administratora tiesībām izdot prokūru

Lejupielādēt

17.05.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-428/2006 Par administratora tiesībām izdot prokūru

Lejupielādēt

05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2005 Par zemnieku saimniecību maksātnespējas tiesiskajām sekām

Lejupielādēt

22.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-45/2003 Par pircēja interešu aizstāvību, ja īpašums iegūts publiskā izsolē

Lejupielādēt

18.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/1996 Par „Bankas Baltija

Lejupielādēt

22.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-17/1996 Par kredītiestāžu sanāciju

Lejupielādēt