• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

46.2 nodaļa. FIZISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS LIETAS (363.21-363.36 pants)

15.12.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-34/2021 Kreditoru tiesības maksātnespējas procesā tikt informētiem par pieteikuma izskatīšanu par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu

Lejupielādēt

25.02.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2021 Tiesas lēmuma par fiziskās personas saistību dzēšanu sekas

Lejupielādēt

31.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-21/2021 Parādnieka pieteikuma par fiziskās personas bankrota procedūras un maksātnespējas procesa izbeigšanu sakarā ar kreditoru prasījumu neesību izskatīšana

Lejupielādēt

03.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-8/2021 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Parādnieka ienākumu apmērs kā pamats saistību dzēšanas plāna termiņa noteikšanai

Lejupielādēt

03.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-8/2021 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Maksātnespējas likumā noteikto mērķu samērojamība

Lejupielādēt

11.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2021 Parādnieka pienākums pašam personīgi izpildīt saistības fiziskās personas maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

26.05.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-5/2020 Fiziskās personas atbrīvošana no saistībām, ja pieļauts nebūtisks saistību dzēšanas plāna pārkāpums

Lejupielādēt

11.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-13/2019 Tiesas pienākums pārliecināties par parādnieka izredzēm tikt atbrīvotam no saistību dzēšanas procedūras ietvaros neizpildītām saistībām

Lejupielādēt

22.02.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-10/2019 Kreditoru tiesības tikt informētiem par pieteikumu par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu fiziskās personas maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

24.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2019 Tiesas pienākums pārliecināties par fiziskās personas godprātību saistību dzēšanas plāna izpildē

Lejupielādēt

29.11.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-10/2018 Kreditoru prasījumu apmierināšana saistību dzēšanas procedūras laikā

Lejupielādēt

26.01.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2018 Pieteikuma atkārtota iesniegšana par maksātnespējas procesa pasludināšanu

Lejupielādēt

26.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2016 Kreditora tiesības saņemt apmierinājumu no parādnieka, ja viņš nav bijis informēts par maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku citā valstī

Lejupielādēt

20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-11/2016 Individuālā komersanta maksātnespējas procesa hronoloģiskā prioritāte

Lejupielādēt

31.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2016 un tiesnešu Intara Bistera un Aigara Strupiša atsevišķās domas Pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesā pieteikta kreditora prasījuma statuss

Lejupielādēt

05.02.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1447/2014 un tiesneses Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Maksātnespējas procesa administratora un tiesu izpildītāja darbību regulējuma atšķirības parādnieka mantas izsoles procesā

Lejupielādēt

08.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2014 Kreditoru prasījumu iesniegšanas kārtība pret maksātnespējīgu parādnieku un tās neievērošanas sekas; strīda par tiesībām starp kreditoru un maksātnespējīgu parādnieku izskatīšanas tiesiskais pamats

Lejupielādēt

30.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-19/2014 Zemnieka saimniecības īpašnieka maksātnespējas process

Lejupielādēt

04.10.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-42/2013 Ķīlas (hipotēkas) ņēmēja aizsardzības nosacījumi maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-15/2012 Fiziskās personas maksātnespējas procesa subjekts

Lejupielādēt

10.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-192/2010 Par nodrošināto kreditoru prasījumu apmierināšanu fiziskās personas maksātnespējas procesā

Lejupielādēt