• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz izglītību

24.01.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-387/2022 Pašvaldības pienākuma – nodrošināt bērna nokļūšanu skolā – robežas

Lejupielādēt

2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-[A]/2022 Izglītības iestādes pienākums nodrošināt nepieciešamo atbalstu bērnam ar īpašām vajadzībām, kas uzsācis mācības vispārējās izglītības programmā; Atbalsta bērniem, kuriem nav izteikti funkcionāli traucējumi, nepiešķiršana

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-442/2020 Sešus gadus veca bērna uzņemšana izglītības iestādē pamatizglītības uzsākšanai

Lejupielādēt

27.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1601/2019 Vispārējās izglītības iestādes, kura ir uzņēmusi bērnu ar speciālām vajadzībām, pienākumi

Lejupielādēt

27.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1601/2019 Pieteikuma par to, kā skola organizē izglītības ieguves procesu, pieļaujamība

Lejupielādēt

02.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1444/2019 Informācijas nesniegšana vecākiem un mācību procesa organizēšana kā izglītības iestādes faktiskā rīcība

Lejupielādēt

02.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1444/2019 Emocionālā vardarbība pret bērnu vai tās pieļaušana kā izglītības iestādes faktiskā rīcība

Lejupielādēt

26.04.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-115/2017 Izglītības iestādes tiesības atskaitīt skolēnu atkārtotā izglītojamā pienākumu nepildīšanas gadījumā

Lejupielādēt

06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2010 Valsts rīcība, kas būtiski skar ieslodzītas personas cilvēktiesības – reliģijas brīvību un pazemojošas attieksmes aizliegumu

Lejupielādēt

10.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-759/2009 Kārtība bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas

Lejupielādēt

07.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-576/2007 Ieslodzīto tiesības uz darbu un izglītību – Latvijas Republikas Satversmes 106. un 112.panta tvērums; Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīcība, nenodrošinot ieslodzītos ar darbu un iespējām iegūt vidējo izglītību, nav iestādes faktiskā rīcība

Lejupielādēt

03.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-311/2007 Tiesības studēt doktorantūrā un līdz ar to arī tiesības prasīt mācību atvaļinājumu promocijas darba izstrādei nav uzskatāmas par LR Satversmē garantētām cilvēktiesībām; iestādes lēmums saistībā ar mācību atvaļinājuma piešķiršanu promocijas darba izstrādei ir iekšējs lēmums un nav pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā; blakus sūdzības izskatīšana rakstveida procesā

Lejupielādēt

19.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-207/2006 Par studenta attiecībām ar iestādi, kurā studiju programmas ietvaros students iziet praksi, un par lēmumu, kas pieņemti sakarā ar praksi, juridisko dabu

Lejupielādēt