• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Diskriminācijas aizliegums

17.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-450/2020 Personas ar invaliditāti atbrīvošana no valsts civildienesta saistībā ar personas ilgstošu prombūtni

Lejupielādēt

24.01.2014. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-338/2014 Vecāku tiesību dot vārdu savam bērnam ierobežojuma pamatotība

Lejupielādēt

15.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-480/2010 Bezdarbnieka pabalsta aprēķināšana; sieviešu netieša diskriminācija; diskriminācijas novēršana

Lejupielādēt

14.01.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2008 Valstij ir pienākums atzīt personas dzimuma maiņu atbilstoši dzimumu raksturojošo pazīmju (bioloģisko kritēriju, izskata, ārējās ķermeņa uzbūves, psiholoģijas un sociālās uzvedības) kopumam, lai tiktu novērstas situācijas, kad personai rodas atšķirība starp tās faktisko dzimumu (tostarp tā uztveri sabiedrībā) un juridisko statusu

Lejupielādēt