• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

13.nodaļa. INSTITŪCIJAS UN PERSONAS, KURAS PIEDALĀS PROCESĀ SASKAŅĀ AR LIKUMU (88. un 89.pants)

02.02.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-996/2016

Lejupielādēt

19.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2414/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un tiesnešu Andas Briedes, Aivara Keiša, Valērija Maksimova, Normunda Salenieka, Aigara Strupiša un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas

Biedrība darbojas kā Civilprocesa likuma 88.panta pirmajā daļā minētā persona un ir atbrīvota no tiesas izdevumiem, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 43.panta pirmās daļas 5.punktu, ja tā vēršas tiesā, lai aizstāvētu biedra tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses ar biedrības darbības mērķiem saistītajos jautājumos.

Lejupielādēt

21.02.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1039/2012

Biedrība, izlietojot Biedrību un nodibinājumu likuma 10.panta otrajā daļā noteiktās tiesības aizstāvēt tiesā savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses, civilprocesā īsteno pārstāvību uz Civilprocesa likuma 83. un 84.panta pamata. Tāpēc biedrība nevar pretendēt uz Civilprocesa likuma 43.panta piektajā daļā noteiktajiem atvieglojumiem tiesas izdevumu samaksai.

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-443/2010

Citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses tiesā var aizstāvēt likumā paredzētos gadījumos. Šādas tiesības likuma „Par arodbiedrībām” 14.pantā un Darba likuma 26.pantā ir paredzētas darbinieku pārstāvošai aroda organizācijai, tādēļ, ceļot prasību tiesā, kā prasītājus lietā jānorāda konkrētas personas, kuru interesēs lieta uzsākta. Strīds, kas tieši neattiecas uz konkrētiem darbiniekiem (darbinieku grupu) neietekmē viņu tiesības un likumīgās intereses, nav pakļauts tiesai saskaņā ar Civilprocesa likuma 132.panta pirmās daļas 1.punktu.

Lejupielādēt

07.07.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-62/1999

Lejupielādēt