• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

13.nodaļa. INSTITŪCIJAS UN PERSONAS, KURAS PIEDALĀS PROCESĀ SASKAŅĀ AR LIKUMU (88. un 89.pants)

02.02.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-996/2016 Lietas dalībnieku tiesiskā statusa tvērums Civilprocesa likuma 88. panta pirmās daļas izpratnē

Lejupielādēt

19.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2414/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un tiesnešu Andas Briedes, Aivara Keiša, Valērija Maksimova, Normunda Salenieka, Aigara Strupiša un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Atbrīvojuma no tiesas izdevumu samaksas piemērošana biedrībai

Lejupielādēt

21.02.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1039/2012 Tiesas izdevumu samaksas atvieglojumu piemērošana biedrībai, kas civilprocesā īsteno tās biedra pārstāvību

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-443/2010 Prasības pieteikuma nepieņemšanas pamats. Pārstāvamās personas prasītājas statuss

Lejupielādēt