• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Ceturtā apakšnodaļa. ĪPAŠNIEKA TIESĪBAS (1036.-1066.pants)

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[F]/2021 Kreditora tiesības prasīt apmierinājumu no otra laulātā daļas kopīgajā mantā pēc laulāto kopīgās mantas sadales

Lejupielādēt

17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2019 Mutiska pilnvarojuma tvērums

Lejupielādēt

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-118/2019 Noilgums mantas konfiskācijas soda izpildei

Lejupielādēt

08.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/2017 Ar administratīvo aktu nodibinātās publiski tiesiskās attiecības ietekme uz privāttiesisku attiecību

Lejupielādēt

31.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2017 Autoceļš kā īpašuma tiesību objekts

Lejupielādēt

30.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-118/2016 Ikviena kopīpašnieka tiesības prasīt nomas maksu uz likuma pamata pastāvošu piespiedu nomas tiesisko attiecību ietvaros

Lejupielādēt

10.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/2016 Īpašuma aizsardzība pašaizstāvības ceļā (Civillikuma 1040. un 1733. pants)

Lejupielādēt

29.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2016 Vārda akciju īpašuma tiesību pāreja; fiduciāra darījuma dalībnieku statuss pret trešām personām

Lejupielādēt

28.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2016 Pienākums pierādīt īpašuma tiesību pāreju

Lejupielādēt

05.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2014 Prasījuma precizēšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-415/2012 Sprieduma likumība un pamatotība robežu strīda lietā

Lejupielādēt

18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2012 Nekustamas un kustamas lietas labticīga ieguvēja aizsardzība un noslēgto darījumu spēkā esamība

Lejupielādēt

09.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2012 Kultūras pieminekļa vai īpaši aizsargājamas dabas teritorijas īpašnieka tiesības un pienākumi

Lejupielādēt

01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2012 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU nolēmumā lietā Nr. SKC-5/2020) Atsavinājuma līguma spēkā esamības ietekme uz īpašuma tiesību pāreju ieguvējam

Lejupielādēt

02.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-781/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas Tiesības ierakstīt zemesgrāmatā vienošanos par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību

Lejupielādēt

07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2010 Nekustamo īpašumu atsavinājumu līgumu ķēdē nošķirami spēkā neesoši un spēkā esoši līgumi

Lejupielādēt

12.05.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2010 un senatora Alda Laviņa atsevišķās domas Par nekustamā īpašuma labticīga ieguvēja aizsardzības priekšnoteikumiem

Lejupielādēt

12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-416/2008 Par nosacījumiem īpašuma prasības apmierināšanai

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2008 Par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja nekustamais īpašums pārdots secīgi vairākiem pircējiem

Lejupielādēt

18.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2006 Par darījuma dalībnieku labticību un nelabticību, ja darījums noslēgts prāvas laikā

Lejupielādēt

02.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2005 Par likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojumu tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta piemērošanas īpatnībām

Lejupielādēt

26.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2005 Par Civillikuma 1041. un 1044. panta piemērošanu labticīgam ieguvējam

Lejupielādēt

12.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2005 Par Civillikuma 1.pantā ietvertā taisnīguma principa piemērošanas primāro nozīmi

Lejupielādēt

03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-614/2004 Par Civillikuma 1055. panta piemērošanu

Lejupielādēt

11.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-467/2000 Civillikuma 857.panta tulkošana par galveno lietu un blakuslietu strīdā par pirkuma līguma priekšmetu

Lejupielādēt

25.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2000 Par labticīgo ieguvēju un nostiprinājuma nozīmi zemesgrāmatā

Lejupielādēt

28.06.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-296/2000 Ķīlas devējs nesaglabā tiesības dzīvot mājīpašumā, kas pārdots izsolē, lai dzēstu kreditora prasījumus

Lejupielādēt

29.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2000 Saskaņā ar Civilprocesa likuma 77.pantu atbildētāja aizstāšana iespējama jebkurā procesa stadijā

Lejupielādēt

13.10.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-603/1999 Par sekām ja procesa dalībnieks prāvas laikā atsavina apstrīdēto īpašumu

Lejupielādēt

11.03.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-114/1998 Par likuma „Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem” piemērošanu

Lejupielādēt

15.07.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-60/1998 Zemesgrāmatā nostiprinātu īpašumu īpašnieks var atprasīt tikai ar īpašuma prasību

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-464/1997 Par zemes strīdu, ja zeme bijusi piešķirta kultūras un sporta vajadzībām

Lejupielādēt

02.07.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-233/1997 Personas īpašuma tiesības var apstrīdēt, tikai ceļot attiecīgu prasību tiesā

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-91/1997 Par zemes gabala robežu grozīšanu

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-73/1997 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nelikumīgi atsavinātu namīpašumu, ja namīpašuma pārbūvi veicis ļaunticīgs valdītājs

Lejupielādēt

22.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-13/1997 Par citu mantinieku tiesībām, ja vienam no mantiniekiem izsniegta namīpašuma denacionalizācijas apliecība, pirms beidzies likumā noteiktais pieteikumu iesniegšanas termiņš namīpašumu denacionalizācijai

Lejupielādēt