• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pašvaldības

27.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-516/2021 Pieļaujamās zemes platības atšķirības raksturojums un pašvaldības pienākums pieņemt lēmumu par zemes platības precizēšanu; Zemes platības precizēšana zemes reformas lauku apvidos ietvarā

Lejupielādēt

25.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-510/2021 Pašvaldības tiesības noteikt azartspēļu ierobežojumus teritorijas plānojumā un ierobežojums atsaukties uz teritorijas plānojumu, kurš ir izstrādes stadijā; Pašvaldības kompetence un tās robežas, ierobežojot azartspēļu organizēšanu tās administratīvajā teritorijā

Lejupielādēt