• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pašvaldības

24.01.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-387/2022 Pašvaldības pienākuma – nodrošināt bērna nokļūšanu skolā – robežas

Lejupielādēt

03.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-273/2022 Pašvaldības tiesības teritorijas plānošanas dokumentos noteikt īpašuma izmantošanas ierobežojumus nolūkā pasargāt apkārtnes teritorijas no derīgo izrakteņu ieguves vietu potenciālā apdraudējuma

Lejupielādēt

30.08.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1053/2021 Pašvaldības tiesības saistošajos noteikumos noteikt termiņu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu saņemšanai

Lejupielādēt

24.09.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-611/2021 Pašvaldība kā institūcija, kas tiesīga pieņemt lēmumu par zemes reformas laikā noteikta nekustamā īpašuma apgrūtinājuma dzēšanu

Lejupielādēt

30.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-549/2021 Pašvaldības domes deputātu vienlīdzīgas pieejas tiesības pašvaldības portālam

Lejupielādēt

27.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-516/2021 Pieļaujamās zemes platības atšķirības raksturojums un pašvaldības pienākums pieņemt lēmumu par zemes platības precizēšanu; Zemes platības precizēšana zemes reformas lauku apvidos ietvarā

Lejupielādēt

25.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-510/2021 Pašvaldības tiesības noteikt azartspēļu ierobežojumus teritorijas plānojumā un ierobežojums atsaukties uz teritorijas plānojumu, kurš ir izstrādes stadijā; Pašvaldības kompetence un tās robežas, ierobežojot azartspēļu organizēšanu tās administratīvajā teritorijā

Lejupielādēt

31.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-455/2021 Proporcionālas pārstāvības principa ievērošana pašvaldības domes darbā

Lejupielādēt

17.08.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-214/2021 No saliekamiem elementiem būvētas būves saskaņošana krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē; Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē noteikto ierobežojumu mērķis un interpretācija

Lejupielādēt

17.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-174/2021 Pašvaldības un Ministru kabineta kompetences nošķiršana ietekmes uz vidi novērtējumā

Lejupielādēt

29.10.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-73/2021 Būvlaides noteikšana

Lejupielādēt

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1399/2020 Pašvaldības lēmuma par rīcību ar nekustamo īpašumu tiesiskā daba

Lejupielādēt

22.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1339/2020 Tiesiskā daba nodarbinātības attiecībām starp pašvaldības domi un bāriņtiesas priekšsēdētāju

Lejupielādēt

22.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1339/2020 Pašvaldības novērtējuma brīvība izvēloties pārvaldes amatpersonu

Lejupielādēt

12.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-889/2020 Azartspēļu ierobežošana un Līguma par Eiropas Savienības darbību 56.pants

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-442/2020 Sešus gadus veca bērna uzņemšana izglītības iestādē pamatizglītības uzsākšanai

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-323/2020 Pašvaldības rīcības brīvība un tās robežas, iesaistot privātpersonu publiski tiesiskā funkcijā ietilpstoša uzdevuma izpildē

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-323/2020 Kremācijas pakalpojumu nodrošināšana pašvaldībā

Lejupielādēt

28.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-313/2020 Teritorijas plānojuma un detālplānojuma savstarpējā mijiedarbība

Lejupielādēt

22.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-244/2020 Pašvaldības kompetence teritorijas plānošanas jomā un pienākums ievērot teritorijas plānošanas principus

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-91/2020 Piesārņojuma darbību pieļaujamības regulējums un pašvaldības tiesības savā teritorijas plānojumā iekļaut aizliegumu veikt noteiktas piesārņošanas darbības

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-91/2020 Pašvaldības tiesības noteikt īpašas vides aizsardzības prasības ostu teritorijās

Lejupielādēt

12.11.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1640/2019 Pašvaldības rīcības brīvība autonomo funkciju organizēšanā; Pašvaldības lēmuma par nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu izvērtējums

Lejupielādēt

28.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1307/2019 Pašvaldības deputāta subjektīvo publisko tiesību aizskārums kā priekšnoteikums strīda izskatīšanai administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

17.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1162/2019 Lokālplānojuma izstrādes procesā pieņemts lēmums nav pakļauts administratīvās tiesas kontrolei

Lejupielādēt

13.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1023/2019 Lēmuma par pašvaldības komisiju izveidi un komisiju personālsastāva noteikšanu pakļautība administratīvajai tiesai

Lejupielādēt

27.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-890/2019 un senatoru Dzintras Amerikas, Andra Guļāna, Anitas Kovaļevskas, Daces Mitas un Normunda Salenieka atsevišķās domas Pakļautības (kompetentās tiesas) noteikšana par mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma piešķiršanu

Lejupielādēt

09.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-407/2019 Pašvaldības kompetence attiecībā uz totalizatora un derību organizēšanas vietu atvēršanu

Lejupielādēt

24.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2019 Strīdi par pašvaldības amatpersonas, kura strādā uz darba līguma pamata, tiesībām uz pabalstu ir pakļauti vispārīgās jurisdikcijas tiesai

Lejupielādēt

24.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2019 Pašvaldības tiesības noteikt atlīdzības noteikšanas kārtību par amatpersonas (darbinieka) veselībai nodarītu kaitējumu; Tiesas kompetence finansiālu pienākumu uzlikšanā

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-82/2019 Teritorijas plānošana

Lejupielādēt

30.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-51/2019 Pašvaldības kompetence azartspēļu ierobežošanā

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Krasta kāpās vai pludmalē esoša pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanas ierobežojumi

Lejupielādēt

27.11.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-888/2018 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Pašvaldības domes deputāta tiesības saņemt domes rīcībā esošo informāciju; Pašvaldības domes deputāta subjektīvās tiesības uz vienlīdzīgu pieeju publiski finansētiem komunikācijas līdzekļiem

Lejupielādēt

18.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-431/2018 Pašvaldības tiesības noteikt maksu par bērna interešu izglītību

Lejupielādēt

20.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-170/2018 Pašvaldības autonomā funkcija ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanā

Lejupielādēt

13.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-613/2017 Publiskas personas izdota plašsaziņas līdzekļa saturs

Lejupielādēt

24.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-34/2017 Pašvaldības pienākums sakārtot azartspēļu tirgu pilsētas vēsturiskajā centrā

Lejupielādēt

27.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-1075/2016 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU NOLĒMUMĀ SKA-888/2018) Deputāta tiesības saņemt domes rīcībā esošo informāciju

Lejupielādēt

08.07.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-801/2016 Samērīguma principa ievērošana, piemērojot Pornogrāfijas ierobežošanas likumu

Lejupielādēt

23.01.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2015 Pašvaldības rīcības brīvība, izvēloties atkritumu apsaimniekotāju; personas tiesības prasīt iepirkuma procedūras izsludināšanu

Lejupielādēt

29.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-79/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkta piemērošana

Lejupielādēt

20.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-746/2013 Lēmuma par nozares atzīšanu par stratēģiski svarīgu tiesiskā daba

Lejupielādēt

11.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-273/2013 Valsts funkcijas deleģēšana un valsts atbildība šādā gadījumā

Lejupielādēt

02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-376/2012 Teritorijas plānošanas nozīme ceļu infrastruktūras nodrošināšanā; pašvaldības pienākums nodrošināt piekļuvi nekustamajam īpašumam

Lejupielādēt

03.03.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-70/2011 Pašvaldības nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošana

Lejupielādēt

21.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-705/2010 Pašvaldības lēmuma par bāriņtiesas likvidēšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

16.09.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-580/2010 Pašvaldības autonomā funkcija izstrādāt teritorijas plānojumu, finansējums tā izstrādei; reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministra lēmums atstādināt no amata pašvaldības padomes priekšsēdētāju teritorijas plānojuma nepieņemšanas dēļ

Lejupielādēt

18.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-289/2010 Apstākļi, kas jāvērtē, lemjot par atļauju organizēt azartspēles konkrētā vietā

Lejupielādēt

16.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2009 Par pašvaldības faktisko rīcību; pienākums nodrošināt siltumapgādes pakalpojumus

Lejupielādēt

31.08.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-369/2007 Par zemes piešķiršanas pastāvīgā lietošanā regulējumu; par labvēlīga administratīvā akta neizdošanas pārsūdzēšanu un par iestādes faktiskās rīcības jēdzienu

Lejupielādēt

23.11.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-265/2004 Par pašvaldības lēmumu apstrīdēšanu

Lejupielādēt