• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU LIETAS

27.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-989/2021 Kontrole pār administratīvo aktu (lēmumu) soda administratīvā pārkāpuma lietā izpildē pakļautība vispārējās jurisdikcijas tiesai

Lejupielādēt

23.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-741/2021 Pieteikuma izskatīšanas nepieļaujamība administratīvajā tiesā par iestādes atteikumu izsniegt advokātam klienta administratīvo pārkāpumu lietas materiālus

Lejupielādēt

08.11.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-619/2021 Administratīvā pārkāpuma lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas tiesiskais pamats un administratīvās tiesas kompetence

Lejupielādēt

22.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-407/2021 Nodrošinājuma valsts aģentūras pienākums nekavējoties paziņot izņemtās mantas vai dokumenta īpašniekam par lēmumu par mantas vai dokumenta atdošanu

Lejupielādēt

22.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-407/2021 Citu izmaksu iekļaušana izdevumos par administratīvā pārkāpuma lietvedībā izņemtās mantas glabāšanu

Lejupielādēt

08.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-352/2021 Administratīvā aizturēšana un aizturēšanas termiņa pārkāpuma sekas

Lejupielādēt

29.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-159/2021 Prasījuma par iepazīšanos ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem pakļautība vispārējai jurisdikcijas tiesai

Lejupielādēt

29.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-405/2020 Piemērojamās tiesību normas, vērtējot personas informācijas pieprasījumu par administratīvā pārkāpuma lietvedības rezultātu

Lejupielādēt

15.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-946/2019 Policijas izdots lēmums var būt administratīvais akts

Lejupielādēt

10.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-791/2019 Personas aizturēšanas pieļaujamība un samērīguma pārbaude administratīvā pārkāpuma lietā

Lejupielādēt

17.04.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-172/2019 Atbildīgā persona par administratīvā pārkāpuma lietvedībā komercsabiedrībai izņemtās mantas glabāšanas izmaksām

Lejupielādēt

28.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-121/2019 Administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanas izdevumu aprēķināšana

Lejupielādēt

07.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2019 Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību zaudēšana, atkārtoti piemērojot transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu; Ministru kabineta pilnvaras noteikt sekas – reģistrēto soda punktu palielināšanu – par ietekmēšanas līdzekļa nepildīšanu

Lejupielādēt

25.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2019 Administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanas izdevumu apmēra izvērtējums

Lejupielādēt

13.05.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-789/2016 Nodrošinājuma valsts aģentūras pienākums lemt par transportlīdzekļa iznīcināšanu vai realizāciju, ja īpašniekam zudusi interese par transportlīdzekli

Lejupielādēt

15.04.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-429/2015 Pašvaldības tiesības noteikt lielāku zaudējumu atlīdzinājuma apmēru patvaļīgas koku ciršanas gadījumā

Lejupielādēt

10.01.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-192/2014 Iestādes bezdarbība, nepiemērojot tehniskās apskates liegumu, nav faktiskā rīcība

Lejupielādēt

28.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2014 Naudas soda samaksas termiņš lietās par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē

Lejupielādēt

29.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SJA-14/2010 Pieteikums par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem administratīvo pārkāpumu lietās iesniedzams apgabaltiesā

Lejupielādēt

26.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-791/2009 Administratīvā procesa likuma piemērošana administratīvo pārkāpumu lietās

Lejupielādēt

21.05.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2009 Alkohola koncentrācijas pārbaude medicīniskajā pārbaudē

Lejupielādēt

08.06.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-76/2009 Objektīvās izmeklēšanas principa pārkāpums

Lejupielādēt

03.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-48/2009 Par nevainīguma prezumpcijas pārkāpumu un pierādījumu vērtēšanu

Lejupielādēt

09.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-42/2009 Par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru, konstatējot apstrīdēšanas termiņa nokavējumu, sūdzība noraidīta

Lejupielādēt

12.12.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-794/2008 Pieteikums par jaunatklātiem apstākļiem; administratīvā pārkāpuma lietā konfiscētā transportlīdzekļa īpašnieka (kas nav tā pati persona, kas izdarījusi administratīvo pārkāpumu) tiesības vērsties kompetentā institūcijā par transportlīdzekļa atdošanu

Lejupielādēt

06.11.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-705/2008 Par disciplinārsoda piemērošanu ierēdnim; alkometra rādījumu kā pierādījuma pieļaujamība, ja alkometrs nav bijis verificēts Ministru kabineta noteiktajā termiņā

Lejupielādēt

03.06.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-234/2008 Faktiskās rīcības nošķiršana no starpdarbībām (starplēmuma); administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros pieņemta lēmuma par dokumentu izņemšanu tiesiskā daba; cietušais administratīvā pārkāpuma lietā muitas jomā

Lejupielādēt

15.05.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-181/2008 Medicīniskās pārbaudes veikšana, lai noteiktu transportlīdzekļa vadītāja atrašanos narkotisko ielu ietekmē

Lejupielādēt

25.01.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-170/2008 Advokāta tiesības pārstāvēt personu administratīvā pārkāpuma lietā un advokāta tiesības sniegt juridisko palīdzību; pārstāvības un juridiskās palīdzības noformēšana

Lejupielādēt

28.02.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-50/2008 Administratīvā akta darbības apturēšanas un administratīvā akta izpildes apturēšanas nošķiršana; pārkāpuma, kas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, kvalificēšana - tas vien, ka persona ir pārsūdzējusi iepriekšējo lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, neliedz otro pārkāpumu kvalificēt kā atkārtoti izdarītu

Lejupielādēt

14.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-29/2008 Dubultās sodīšanas aizlieguma principa (ne bis in idem) izpratne administratīvo pārkāpumu lietās, ja augstākas instances tiesa grozījusi piemēroto administratīvo sodu

Lejupielādēt

08.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-400/2007 Administratīvais pārkāpums – transporta līdzekļa vadīšana, ja nav vadīšanas tiesību; tiesiskās paļāvības princips un vienlīdzības princips

Lejupielādēt

31.08.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-355/2007 Pierādījumu – alkometra mērījumu – pieļaujamība, ja alkometrs neatbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām; tulks administratīvā pārkāpuma lietā

Lejupielādēt

25.04.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-157/2007 Administratīvā pārkāpuma – sīkā huligānisma – sastāvs; jēdzieni „necenzēti vārdi” un „sabiedriska vieta”; administratīvā pārkāpuma protokola tiesiskā daba

Lejupielādēt

12.04.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-122/2007 Par Ministru kabineta noteikumu „Ceļu satiksmes noteikumi” 71. un 75.punkta normu (pienākums izvēlēties pareizu braukšanas ātrumu un distanci) interpretāciju

Lejupielādēt

09.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2007 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.pantā paredzētā administratīvā pārkāpuma – sīkā huligānisma – sastāvs un necenzētu vārdu jēdziens sīkā huligānisma kontekstā

Lejupielādēt

24.10.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-569/2006 Apstāklis, ka transportlīdzekļa īpašniekam ir pienākums samaksāt vadītāja nesamaksāto naudas sodu par transportlīdzekļa novietošanu neatļautā vietā, nerada tiesības transportlīdzekļa īpašniekam pārsūdzēt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā

Lejupielādēt

23.10.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-501/2006 Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.panta piemērošanu, kas paredz atbildību par sīko huligānismu

Lejupielādēt

14.11.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-454/2006 Par administratīvo atbildību par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajam rīkojumam vai prasībai, par administratīvā pārkāpuma protokolu

Lejupielādēt

17.11.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-407/2006 Par piemērojamām Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām gadījumā, ja persona vadījusi transportlīdzekli tādu medikamentu iespaidā, kuru sastāvā ir narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas

Lejupielādēt

27.10.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-303/2006 Persona, rīkojoties privāto tiesību jomā, kaut arī pārkāpjot kādas citas personas subjektīvās tiesības, nevar veikt patvarību Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.panta izpratnē

Lejupielādēt

14.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2006 Par LAPK 158.3panta interpretāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajiem ārējiem normatīvajiem aktiem kā pamatu nelabvēlīgu administratīvo aktu izdošanai

Lejupielādēt

04.10.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-272/2005 Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 21.panta piemērošanu

Lejupielādēt

04.07.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-222/2005 Par degvielas uzglabāšanu licencē nenorādītajā vietā

Lejupielādēt

30.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-205/2005 Par iespējami ieinteresētās amatpersonas piedalīšanos lēmuma pieņemšanā

Lejupielādēt

26.04.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-199/2005 Par tiesneša, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, pieņemtā lēmuma juridisko dabu, kā arī par Senāta pilnvaru apjomu, izskatot blakus sūdzību

Lejupielādēt

31.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2005 Par licences stratēģiskas nozīmes preču importam saņemšanas brīdi un administratīvo sodu par vairākiem administratīvajiem pārkāpumiem

Lejupielādēt

03.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2005 Par ne bis in idem principa piemērošanu administratīvo pārkāpumu lietās

Lejupielādēt

24.02.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-15/2004 Par nepieciešamību interpretēt tiesību normas, vadoties no mērķa un vietas tiesību sistēmā

Lejupielādēt