• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pirmā apakšnodaļa. GALVOJUMS (1692.-1715.pants)

30.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-159/2020 Ķīlas un galvojuma saistības nošķiršana, ja ķīlu un galvojumu par darījuma izpildi devusi viena un tā pati persona

Lejupielādēt

30.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2020 Galvojuma saistības izbeigšanās ar galvenās saistības noilgumu

Lejupielādēt

15.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-130/2019 Noteikums par solidāras atbildības uzņemšanos galvojuma līgumā

Lejupielādēt

06.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2019 Ekspromisoriska galvinieka saistība kā imperatīva norma

Lejupielādēt

05.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1069/2018 Galvinieka iebildums par parādnieka ieķīlātajam īpašumam noteiktu zemu izsoles sākumcenu kā pamats atbrīvojumam no galvojuma saistības izpildes

Lejupielādēt

11.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2017 Tiesību netaisnprātīga izlietošana kā tiesiskās aizsardzības lieguma pamats

Lejupielādēt

06.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-204/2017 Patērētāja statusa piemērošana personām, kuras kredīta līguma nodrošināšanai noslēgušas galvojuma līgumu

Lejupielādēt

21.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2017 Galvojuma līguma kā vienpusēja akta spēks

Lejupielādēt

26.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2017 Atbildības pienākums kreditoram pāriet uz galvinieka mantinieku

Lejupielādēt

03.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC‑81/2017 Galvinieka atbildība, ja galvenā parādnieka saistības dzēstas fiziskās personas maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

05.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-76/2017 Galvojuma un ķīlas kā saistību tiesību pastiprinājuma nošķiršana

Lejupielādēt

16.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-178/2016 Galvinieka atbildība galvenā parādnieka – fiziskas personas – maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

22.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2013 Kreditora tiesības, galvenā parādnieka un ekspromisoriskā galvinieka atbildības robežas un tiesības prasībās par galvenās saistības izpildi

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2012 Subsidiāra un solidāra atbildība galvojuma saistībās

Lejupielādēt

08.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2012 Galvojuma līguma rakstveida forma

Lejupielādēt

27.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/2011 Par izņēmumu no galvojuma akcesoritātes principa

Lejupielādēt

20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2008 Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu pēc protestētiem vekseļiem

Lejupielādēt

10.08.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-413/2005 Par galvinieka regresa tiesībām pret galveno parādnieku

Lejupielādēt

20.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-277/1997 Par ķīlas tiesības atcēlējlīgumu un trešo personu interešu aizskārumu

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-42/1997 Par galvojuma līguma apstrīdēšanas procesuālo kārtību

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-6/1997 Galvinieks, ja viņš uzņemas saistību kā pats parādnieks, nevar prasīt, lai kreditors ar prasību vispirms griežas pie galvenā parādnieka

Lejupielādēt