• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pirmā apakšnodaļa. GALVOJUMS (1692.-1715.pants)

30.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-159/2020 Ķīlas un galvojuma saistības nošķiršana, ja ķīlu un galvojumu par darījuma izpildi devusi viena un tā pati persona

Lejupielādēt

30.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2020 Galvojuma saistības izbeigšanās ar galvenās saistības noilgumu

Lejupielādēt

15.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-130/2019 Noteikums par solidāras atbildības uzņemšanos galvojuma līgumā

Lejupielādēt

06.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2019 Ekspromisoriska galvinieka saistība kā imperatīva norma

Lejupielādēt

05.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1069/2018 Galvinieka iebildums par parādnieka ieķīlātajam īpašumam noteiktu zemu izsoles sākumcenu kā pamats atbrīvojumam no galvojuma saistības izpildes

Lejupielādēt

11.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2017 Tiesību netaisnprātīga izlietošana kā tiesiskās aizsardzības lieguma pamats

Lejupielādēt

06.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-204/2017 Patērētāja statusa piemērošana personām, kuras kredīta līguma nodrošināšanai noslēgušas galvojuma līgumu

Lejupielādēt

21.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2017 Galvojuma līguma kā vienpusēja akta spēks

Lejupielādēt

26.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2017 Atbildības pienākums kreditoram pāriet uz galvinieka mantinieku

Lejupielādēt

03.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC‑81/2017 Galvinieka atbildība, ja galvenā parādnieka saistības dzēstas fiziskās personas maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

05.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-76/2017 Galvojuma un ķīlas kā saistību tiesību pastiprinājuma nošķiršana

Lejupielādēt

16.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-178/2016 Galvinieka atbildība galvenā parādnieka – fiziskas personas – maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

22.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2013 Kreditora tiesības, galvenā parādnieka un ekspromisoriskā galvinieka atbildības robežas un tiesības prasībās par galvenās saistības izpildi

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2012 Subsidiāra un solidāra atbildība galvojuma saistībās

Lejupielādēt

08.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2012 Galvojuma līguma rakstveida forma

Lejupielādēt

27.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/2011 Par izņēmumu no galvojuma akcesoritātes principa

Lejupielādēt

20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2008 Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu pēc protestētiem vekseļiem

Lejupielādēt

10.08.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-413/2005 Par galvinieka regresa tiesībām pret galveno parādnieku

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2000 Galvojumam par trešās personas parādu ir nepieciešama rakstiska forma (Civillikuma 1695.pants)

Lejupielādēt

24.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-197/2000 Ja vietnieks pārkāpis viņam piešķirto varu vai ja viņam nemaz nav bijis vietnieka īpašību, tad otrs līdzējs var vērst savus prasījumus tikai pret viņu, ja vien atvietojamais nav vēlāk līgumu nostiprinājis

Lejupielādēt

20.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-277/1997 Par ķīlas tiesības atcēlējlīgumu un trešo personu interešu aizskārumu

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-42/1997 Par galvojuma līguma apstrīdēšanas procesuālo kārtību

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-6/1997 Galvinieks, ja viņš uzņemas saistību kā pats parādnieks, nevar prasīt, lai kreditors ar prasību vispirms griežas pie galvenā parādnieka

Lejupielādēt