• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pirmā nodaļa. LAULĪBA (26.-145.pants)

28.02.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-296/2022 Neesot attiecīgam prasījumam par zemesgrāmatā uz katra laulātā vārda nostiprināta īpašuma tiesisko statusu, tiesas atzinums, kura ir katra laulātā atsevišķā manta, uzskatāms par prasījuma robežu pārkāpumu (Civilprocesa likuma 192. un 426. pants)

Lejupielādēt

28.02.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-296/2022 Uz viena laulātā vārda laulības laikā reģistrēta nekustamā īpašuma statuss situācijā, ja pirms laulības noslēgšanas par šī īpašuma iegādi noslēgts nomaksas pirkuma līgums un līdzēji vienojušies, ka īpašuma tiesība pāriet pircējam, kad galīgi samaksāta pirkuma maksa, un tās atlikušās daļas samaksu veicis otrs laulātais

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2021 Kapitāla daļas kā laulāto kopīgā manta

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[F]/2021 Kreditora tiesības prasīt apmierinājumu no otra laulātā daļas kopīgajā mantā pēc laulāto kopīgās mantas sadales

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-[G]/2021 Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti trešajā valstī noslēgtas laulības šķiršanai

Lejupielādēt

29.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-107/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Aivara Keiša, Intas Laukas, Zanes Pētersones, Marikas Senkānes un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Piedziņas vēršana uz parādnieka daļu laulāto kopīgajā mantā

Lejupielādēt

29.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-107/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Aivara Keiša, Intas Laukas, Zanes Pētersones, Marikas Senkānes un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Zemesgrāmatas ieraksta par laulātā atsevišķo mantu neesības sekas

Lejupielādēt

29.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-107/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Aivara Keiša, Intas Laukas, Zanes Pētersones, Marikas Senkānes un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Laulāto kopīgās mantas prezumpcija trešo personu interesēs

Lejupielādēt

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2020 Laulātā atsevišķās mantas atvietošana

Lejupielādēt

26.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-157/2019 Atlīdzības par ieguldījumu otra laulātā mantā tiesiskais pamats

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2019 Laulības neesamības vai šķiršanas lietas izskatīšana, ja atbildētāja dzīvesvieta nav Latvijā

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[E]/2019 Individuālā komersanta un laulāto kopīgās mantas norobežojums

Lejupielādēt

2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2018 Laulāto kopīgas mantas sadale, ja tā skar kopīgā bērna intereses

Lejupielādēt

2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2018 Visas laulāto mantas kā kopuma sadale

Lejupielādēt

05.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-245/2017 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU nolēmumā SKC-107/2020) Laulāto kopīgā manta un tās vienlīdzīga sadalījuma priekšnoteikumi

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[F]/2017 Termiņa aprēķināšana maksājumiem bijušajam laulātajam iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai un šī maksājuma apmēra noteikšana

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[G]/2017 Pirms un pēc laulības noslēgšanas veiktā ieguldījuma atgūšana

Lejupielādēt

02.08.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2135/2016 Pārdzīvojušā laulātā pienākums pierādīt līdzdalību mantas iegūšanā

Lejupielādēt

2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2016 Laulības laikā otra laulātā atsevišķajā mantā izdarīto ieguldījumu atlīdzināšana, šķirot laulību

Lejupielādēt

06.07.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1389/2012 Par laulāto kopīgās mantas sadali

Lejupielādēt

01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2012 Divu personu faktiskās kopdzīves juridiskais statuss

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2011 Par kritērijiem laulāto kopīgas mantas statusa noteikšanai

Lejupielādēt

12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2011 Par laulātā tiesībām iegūt īpašumā domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas ir zemnieku saimniecības manta

Lejupielādēt

21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-666/2010 Par tiesībām dzīvokļa īpašumu kā laulātā atsevišķas mantas, kas neietilpst laulāto kopīgās mantas sastāvā, atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

25.03.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-113/2009 Par mantojuma līguma sekām

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2009 Par kreditoru un trešo personu tiesībām, laulātajiem sadalot mantu

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-425/2008 Par vecāku uzturdošanas pienākumu bērnam, kurš stājies laulībā

Lejupielādēt

14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2008 Par laulāto likumiskajām mantiskajām attiecībām

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-50/2008 Par zemnieku saimniecības atsevišķo mantu

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-747/2007 Par dzīvokļa lietošanas tiesību izbeigšanu ar šķirto laulāto, ja kopīpašums izbeigts, izmaksājot kompensāciju par īpašuma daļu

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-707/2007 Par pienākumu bijušajam laulātajam nodrošināt iepriekšējo labklājības līmeni vai uzturu pēc laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu

Lejupielādēt

10.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-690/2007 Par prasījuma robežu ievērošanu

Lejupielādēt

26.09.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-651/2007 Par laulāto kopmantas statusu

Lejupielādēt

05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-543/2005 Par laulāto kopīgās mantas rašanās tiesiskajiem aspektiem

Lejupielādēt

09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-75/2005 Par pirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

27.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-403/2000 Par laulāto kopīgas mantas un laulātā atsevišķas mantas statusu

Lejupielādēt

20.09.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-226/2000 Par trešo personu piekrišanu tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā

Lejupielādēt

29.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-122/2000 Laulības līgums ir to dokumentu skaitā, ar kuriem pierādāmas transportlīdzekļa īpašuma tiesības

Lejupielādēt

15.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-17/2000 Lai apstiprinātu pārdzīvojušā laulātā īpašuma tiesības uz kopmantu, pārdzīvojušais laulātais var griezties tiesā ar pieteikumu sevišķās tiesāšanās kārtībā un tiesa var taisīt spriedumu par īpašuma tiesībām uz noteiktu laulības laikā iegūtās kopmantas daļu tad, ja tam ir visu mantojumu pieņēmušo mantinieku piekrišana

Lejupielādēt

02.07.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-241/1997 Saskaņā ar likuma „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” 3. pantu privatizācijas subjekts ir dzīvokļu celtniecības kooperatīvu biedrs, kas izslēdz kopīpašumu uz privatizēto dzīvokli

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-159/1997 Par laulības šķiršanu un kopmantas sadales piekritību

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-82/1997 Par laulāto kopmantas daļas noteikšanas kārtību, ja uz viena laulātā daļu atklājas mantojums

Lejupielādēt

13.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-156/1996 Par nekustama īpašuma ķīlu un aresta noņemšanu pēc parādnieka laulātā pieprasījuma

Lejupielādēt

30.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-145/1996 Par bērna dzīvesvietas noteikšanu, ja par to starp vecākiem ir strīds

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/1996 Par neiespējamību atjaunot apgrūtinājuma ierakstu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

27.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-119/1996 Par prasību spriedumā norādīt materiāltiesisko normu, no kuras vadījusies tiesa, izspriežot lietu

Lejupielādēt

07.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-78/1996 Par nepilngadīgā patstāvību, ja atņemta vecāku vara

Lejupielādēt

22.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-54/1996 Par kopīgas mantas režīma noteikšanu laulātiem

Lejupielādēt