• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Procesuālā taisnīguma princips

25.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-76/2021 Procesuālā taisnīguma ievērošana, pievienojot lietas materiāliem jaunus pierādījumus

Lejupielādēt

15.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-124/2006 Par Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtajā daļā paredzētās atlīdzības pieteicēja pārstāvim noteikšanu

Lejupielādēt

15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-59/2005 Par procesuālo tiesību normu pārkāpumu ietekmi uz procesa rezultātu, par būtiskiem procesuālajiem pārkāpumiem un par administratīvā akta pamatojuma principu

Lejupielādēt

07.09.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2004 Par iestādes izmantotās rīcības brīvības tiesiskumu

Lejupielādēt