• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

PUBLISKIE IEPIRKUMI

28.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2022 Nodokļu parāda esība kā pretendenta izslēgšanas noteikums publiskā iepirkuma procedūrā

Lejupielādēt

01.07.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1117/2021 Vispārīgā vienošanās publiskajos iepirkumos; Pagaidu aizsardzības lūguma pieļaujamība noslēgtas vispārīgās vienošanās gadījumā

Lejupielādēt

18.06.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1018/2021 Iepērkamā pakalpojuma veida nozīme pieteikuma pieņemšanai, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos

Lejupielādēt

11.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-367/2021 Tiesiskā strīda atrisinājuma aktualitāte kā priekšnoteikums pieteikuma pieņemšanai par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku līdzīgu gadījumu atkārtošanās novēršanai publisko iepirkumu jomā; Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijas kā metodisks atbalsts iepirkuma procedūru organizēšanā; „Mazā” iepirkuma procedūras kontrole; Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tiesības iepirkuma nolikumā nenoteikt konkrētas prasības apakšuzņēmēju piesaistīšanai; Piesaistītā apakšuzņēmuma nomaiņa publiskā iepirkuma procedūrā

Lejupielādēt

22.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-360/2021 Pasūtītāja rīcība nepamatoti lēta piedāvājuma gadījumā un kaitējuma atlīdzinājuma prasījums

Lejupielādēt

31.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-322/2021 Mobilo sakaru pakalpojumu kvalitātes raksturojošais kopums un pakalpojumu pieejamības objektīvie rādītāji; Godīgas konkurences un vienlīdzīgas attieksmes principu ievērošana iepirkuma priekšmetu kvalitātes kritēriju noteikšanā

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-252/2021 Nepamatoti lēta piedāvājuma novērtēšana “mazajos” iepirkumos; Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude un pārbaudes kontrole tiesā

Lejupielādēt

24.09.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-233/2021 Konkrēta pieļautā pārkāpuma un to pamatojošu apstākļu norādīšanas obligātums sūdzībā Iepirkumu uzraudzības birojam

Lejupielādēt

28.10.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-215/2021 Pasūtītāja rīcības brīvība kvalifikācijas prasību noteikšanā

Lejupielādēt

18.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-176/2021 Pretendenta tiesības precizēt un papildināt konkursa pieteikumā norādīto informāciju un precizēšanas robežu noteikšana; Pretendenta izslēgšana no publiskās iepirkuma procedūras prasītās informācijas nesniegšanas gadījumā

Lejupielādēt

20.09.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-175/2021 Publiskā iepirkuma nolikumā pretendentiem izvirzīto prasību samērība ar iepirkuma līguma priekšmetu

Lejupielādēt

24.09.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-81/2021 Obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas iepirkuma cenai piemērojamais cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai, ja tikai daļa no elektrostacijā ražotās elektroenerģijas tiek pārdota obligātā publiskā iepirkuma ietvaros

Lejupielādēt

22.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1388/2020 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma piemērošana attiecībā uz ostas piestātņu tehnisko apsekošanu

Lejupielādēt

04.06.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1173/2020 Iepirkumu uzraudzības birojā iemaksātā depozīta atmaksāšana sūdzības atsaukšanas gadījumā

Lejupielādēt

04.06.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1173/2020 Iepirkumu uzraudzības biroja tiesības atstāt apstrīdēšanas iesniegumu bez izskatīšanas

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1069/2020 Publisko iepirkumu atklātuma princips

Lejupielādēt

30.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-605/2020 Pretendenta paskaidrojums publiskā iepirkuma procedūrā par piedāvājuma zemo cenu

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-323/2020 Pakalpojumu publisko iepirkumu līguma nošķiršana no pakalpojuma koncesijas līguma

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-297/2020 Samērīgums publiskā iepirkuma nolikuma prasībās

Lejupielādēt

09.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2020 Publiskā iepirkuma nolikumā noteiktā iesniedzamā dokumenta satura izpratne; Piedāvājuma precizēšana

Lejupielādēt

22.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-84/2020 Prasījuma par publisko tiesību līguma izpildes pareizību izskatīšana administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

20.11.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1657/2019 Tiesiskā daba Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumam, ar kuru uzdots pasūtītājam atkārtoti vērtēt pretendentu piedāvājumus

Lejupielādēt

17.10.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1224/2019 Piegādātāja tiesības balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām

Lejupielādēt

20.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-869/2019 Būtisku grozījumu pieļaujamība iepirkuma līgumā pēc līguma noslēgšanas

Lejupielādēt

15.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-742/2019 Izloze iepirkuma līguma slēdzēja noteikšanai un šādai izlozei izvirzāmās prasības

Lejupielādēt

20.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-499/2019 Būtisku grozījumu pieļaujamība iepirkuma līgumā laikā no iepirkuma rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai

Lejupielādēt

13.12.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1572/2018 Lēmums par pasūtītāja finansēta projekta iepirkuma procedūras uzvarētāju nav pārbaudāms tiesā administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

20.08.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1459/2018 Pagaidu noregulējuma piemērošana, aizliedzot SIA „Rīgas satiksme” turpināt publiskā iepirkuma procedūru „Par apakšuzņēmuma līguma noslēgšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos”, ja netiek grozītas uzaicinājumā ietvertās prasības

Lejupielādēt

23.03.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1060/2018 Personas tiesiskās intereses aizsardzība publiskā iepirkuma smaga pārkāpuma gadījumā; Sabiedrības interešu būtiskums prettiesiska iepirkuma līguma radīto seku saglabāšanai

Lejupielādēt

31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1006/2018 Nepamatoti lēta piedāvājuma izvērtēšana; Piedāvājuma precizēšanas nošķiršana no piedāvājuma grozījumiem

Lejupielādēt

29.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-426/2018 Neparedzamu ārkārtas apstākļu jēdziens

Lejupielādēt

29.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-426/2018 Zaudējuma atlīdzināšanas prasījuma tiesības izpildīta publiskā iepirkuma līguma gadījumā

Lejupielādēt

09.08.2017. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1458/2017 Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā noslēgtu iepirkuma līgumu kontroles pakļautība administratīvajai tiesai

Lejupielādēt

24.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1162/2017 Termiņš sūdzības iesniegšanai par publiskā iepirkuma nolikuma prasībām

Lejupielādēt

28.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-706/2017 Publiskā iepirkuma pārtraukšanas objektivitāte

Lejupielādēt

22.09.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-558/2017 Neiegūtās peļņas novērtēšana un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma uzlikšana publiskajos iepirkumos

Lejupielādēt

06.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-924/2016 Pārredzamības princips publiskajos iepirkumos

Lejupielādēt

22.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-365/2016 Iepirkuma procedūras dokumentācijai izvirzāmās prasības

Lejupielādēt

26.05.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-71/2016 Publisko iepirkumu likuma normu par nogaidīšanas termiņa pārkāpumu interpretācija

Lejupielādēt

26.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2016 Publiskā iepirkuma pretendentam, kurš balstās uz citu uzņēmēju iespējām, izvirzāmās prasības

Lejupielādēt

12.08.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1045/2015 Pieteikuma priekšmets lietā par lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Lejupielādēt

06.11.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-748/2015 Lēmuma par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vērtēšana tiesā

Lejupielādēt

14.05.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-18/2015 Pasūtītāja statuss Publisko iepirkumu likuma izpratnē

Lejupielādēt

23.01.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2015 Pašvaldības rīcības brīvība, izvēloties atkritumu apsaimniekotāju; personas tiesības prasīt iepirkuma procedūras izsludināšanu

Lejupielādēt

22.10.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-807/2014 Prasījums par neiegūtās peļņas atlīdzinājumu publiskā iepirkuma lietā

Lejupielādēt

20.06.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-333/2014 Konkurences likuma normu piemērošana pilnsabiedrības gadījumā

Lejupielādēt

29.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-79/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkta piemērošana

Lejupielādēt

23.04.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-78/2014 Publisko iepirkumu likuma 48.panta piemērošana

Lejupielādēt

16.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-574/2013 Šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude

Lejupielādēt

01.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-524/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Privātpersonu tiesību aizsardzība sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju rīkotā iepirkumā, kas nesasniedz robežvērtību

Lejupielādēt

01.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-368/2013 Pasūtītāja pieaicināšana administratīvajā procesā tiesā

Lejupielādēt

24.01.2013. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-279/2013 Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma, ar kuru atstāts spēkā pasūtītāja lēmums par pretendenta piedāvājuma neatbilstību iepirkuma noteikumiem, tiesiskā daba

Lejupielādēt

03.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-185/2013 Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tāda iepirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu, kurš noslēgts, nepiemērojot likumā noteiktu iepirkuma procedūru

Lejupielādēt

20.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-18/2013 Publiskā iepirkuma un koncesijas nošķiršana; taksometru pakalpojumu sniegšana lidostas teritorijā

Lejupielādēt

06.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2012 Iepirkuma procedūras nepiemērošanas tiesiskuma pārbaude

Lejupielādēt

08.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-678/2012 Ar atkritumu šķirošanu saistīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Lejupielādēt

25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-386/2012 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizēšana

Lejupielādēt

14.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-366/2012 Publisko iepirkumu konkursa nolikumā iekļaujamie objektīvie kritēriji; pasūtītāja statuss administratīvajā procesā tiesā

Lejupielādēt

19.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-290/2012 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizēšana

Lejupielādēt

09.12.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-516/2011 Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajā daļā paredzētās iepirkumu procedūras piemērošana

Lejupielādēt

25.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-413/2011 Tiesas pārbaude lietā par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu atstāt iesniegumu bez izskatīšanas; pagaidu noregulējuma līdzekļa izvēle

Lejupielādēt

18.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-24/2011 Pasūtītāja – privāto tiesību juridiskās personas – tiesības pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumus

Lejupielādēt

29.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-862/2010 Publisko un privāto tiesību robeža publisko iepirkumu jomā

Lejupielādēt

19.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-853/2010 Apakšuzņēmēja tiesības vērsties tiesā par iepirkuma līguma noteikumu grozīšanu

Lejupielādēt

05.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-451/2010 Publiskais iepirkums; iepirkuma procedūrā iesniegtā piedāvājuma atbilstība konkursa nolikumā ietvertajām tehniskās specifikācijas prasībām; iepirkuma komisijas kompetence; Iepirkumu uzraudzības biroja pienākumi, izskatot sūdzību; tiesas pienākumi, pārbaudot Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu

Lejupielādēt

29.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-340/2010 Pašvaldības tiesības slēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu bez iepirkuma procedūras

Lejupielādēt

16.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-296/2010 Iepirkumu procedūras tiesiskums; pretendenta pienākums sniegt patiesu informāciju par pretendenta kvalifikāciju; samērīguma princips

Lejupielādēt

24.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-293/2010 Nodarbinātības valsts aģentūras līguma par bezdarbnieku apmācību organizēšanu tiesiskā daba; personas, kurām ir subjektīvās tiesības sūdzēties par publiskā iepirkuma procedūru un rezultātu; direktīvas tiešā piemērojamība

Lejupielādēt

27.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-853/2009 Publiskā iepirkuma procedūrā noslēgta līguma tiesiskā daba

Lejupielādēt

23.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-834/2009 Konsorcija (personu apvienības) dalībnieku tiesības apstrīdēt iepirkuma procedūras rezultātus

Lejupielādēt

30.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-735/2009 Lēmuma, ar kuru pārtraukta iepirkuma procedūra, kontrole

Lejupielādēt

23.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-306/2006 Pasūtītājam nav subjektīvo tiesību pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu par aizliegumu slēgt līgumu

Lejupielādēt