• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvais akts

27.07.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1052/2021 Administratīvā akta pārsūdzības termiņš

Lejupielādēt

10.06.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-953/2021 Administratīvā akta apstrīdēšanas termiņa tiesiskās drošības aspekts un administratīvā akta adresāta paļāvības aspekts

Lejupielādēt

12.08.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-490/2021 Administratīvais akts ar vairākām daļām

Lejupielādēt

12.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2021 Lēmums par kaitējuma atlīdzināšanu no Ārstniecības riska fonda kā obligāts administratīvais akts

Lejupielādēt

27.10.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-107/2021 Vietējās rīcības grupas sniegtā atzinuma tiesiskuma pārbaudes pienākums

Lejupielādēt

26.11.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-94/2021 Rīgas satiksmes izsniegto tehnisko noteikumu tiesiskā daba

Lejupielādēt

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-26/2021 Iestādes sākotnējā lēmuma atcelšana

Lejupielādēt

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2021 Administratīvā procesa likuma 85. un 86.panta piemērošana, ja administratīvais akts tiek atcelts daļā

Lejupielādēt

2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-[C]/2021 Nacionālo bruņoto spēku Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas slēdziens ir konstatējošs administratīvais akts; Akts par nelaimes gadījumu militārajā dienestā ir konstatējošs administratīvais akts

Lejupielādēt

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1399/2020 Pašvaldības lēmuma par rīcību ar nekustamo īpašumu tiesiskā daba

Lejupielādēt

28.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1059/2020 Rezidenta (ārsta) apmācībai izlietoto līdzekļu atprasīšana

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-964/2020 Valsts vides dienesta lēmuma par operatora konstatēšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

18.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-840/2020 Brīdinājuma par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību normatīvo aktu prasībām tiesiskā daba

Lejupielādēt

08.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-815/2020 Pēc bāriņtiesas vienpersoniskā lēmuma pieņemšanas secīgi pieņemtā bāriņtiesas koleģiālā lēmuma par aizgādības tiesību neatjaunošanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

11.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-638/2020 Administratīvā akta spēkā esības prezumpcijas piemērošana attiecībā uz iespējami spēkā neesošiem administratīvajiem aktiem

Lejupielādēt

06.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-429/2020 Tiesiskā daba lēmumam, ar kuru amatpersonai tiek noteikta kategorija

Lejupielādēt

20.12.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1724/2019 Lēmuma par nodokļu audita veikšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

20.12.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1710/2019 Tiesiskā daba lēmumam, ar kuru tiek atteikta atļauja kārtot maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenu

Lejupielādēt

20.11.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1657/2019 Tiesiskā daba Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumam, ar kuru uzdots pasūtītājam atkārtoti vērtēt pretendentu piedāvājumus

Lejupielādēt

13.03.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-961/2019 Tiesiskā daba lēmumam par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību

Lejupielādēt

15.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-946/2019 Policijas izdots lēmums var būt administratīvais akts

Lejupielādēt

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-637/2019 Lēmuma par administratīvā procesa dalībnieka aizstāšanu ar tā tiesību pārņēmēju tiesiskā daba

Lejupielādēt

19.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-383/2019 Tiesiskā pienākuma izpildes termiņš kā administratīvā akta sastāvdaļa

Lejupielādēt

29.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-214/2019 Administratīvajā aktā norādītais pamatojums

Lejupielādēt

05.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2019 Administratīvajai tiesai nav tiesību grozīt nodokļu administrācijas administratīvos aktus

Lejupielādēt

13.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2019 Pašvaldības lēmums par personai piešķirto zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-42/2019 Nepieļaujamība balstīt lēmumu uz neargumentētu pieņēmumu pamata

Lejupielādēt

28.09.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1524/2018 Sabiedrības vajadzībām atsavināmas zemes vienības ierīcības projekta apstiprināšanas tiesiskā daba

Lejupielādēt

16.04.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1054/2018 Personas tiesības pieprasīt labvēlīga administratīvā akta izdošanu

Lejupielādēt

08.02.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-892/2018 Nodokļu parāda pārcelšanas tiesiskā daba

Lejupielādēt

21.09.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-151/2018 Veselības inspekcijas atzinuma tiesiskā daba

Lejupielādēt

30.01.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2018 Starplēmuma tiesiskuma mijiedarbība ar administratīvo aktu

Lejupielādēt

21.06.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1178/2017 Ziņu labošana informācijas sistēmās nav administratīvais akts

Lejupielādēt

08.06.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-958/2017 Pieteikuma par būvatļaujā ietvertās atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildes atcelšanu pieļaujamība

Lejupielādēt

01.03.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-827/2017 Pieteikums par privātpersonas pieņemšanu pie Valsts prezidenta nav pakļauts izskatīšanai administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

28.06.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-819/2017 Veselības inspekcijas veiktas pārbaudes rezultātā pieņemtā lēmuma par maksājumu ieturēšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

01.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-432/2017 Atbildes Iesniegumu likuma izpratnē nošķiršana no administratīvā akta

Lejupielādēt

21.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-213/2017 Iestādes tiesības atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu uz iekšējo normatīvo aktu pamata

Lejupielādēt

21.06.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-177/2017 Administratīvā akta pamatojums. Labvēlīgs un nelabvēlīgs administratīvais akts

Lejupielādēt

28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2017 Valsts darba inspekcijas lēmuma par nelaimes gadījuma darba vietā būtība

Lejupielādēt

24.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-118/2017 Administratīvā akta spēkā esības noskaidrošana

Lejupielādēt

28.11.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1289/2016 Tiesību aizsardzības iestādes tiesības pieprasīt informāciju un šāda pieprasījuma tiesiskā daba, arodbiedrību neatkarība

Lejupielādēt

27.07.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1251/2016 Augstskolas Satversmes sapulces lēmuma par rektora atcelšanu pārbaude tiesā

Lejupielādēt

02.06.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1101/2016 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas sastādīta pārbaudes akta tiesiskā daba

Lejupielādēt

05.09.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-999/2016 Uz lietu vērsts vispārīgais administratīvais akts, ar kuru nekustamajam īpašumam tiek mainīta adrese, un adresācijas objekta īpašnieka tiesības uz tā kontroli

Lejupielādēt

11.02.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-607/2016 Līguma par elektroenerģijas obligāto iepirkumu tiesiskā daba

Lejupielādēt

19.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-191/2016 Publiskas lietošanas ceļu lietošanas ierobežojums; atļaujas šķērsot publiska pasākuma norises vietu tiesiskā daba

Lejupielādēt

30.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1181/2015 Labojumu dzimšanas reģistrā tiesiskā daba

Lejupielādēt

14.10.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-576/2015 Lēmuma par būves klasificēšanu kā cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu tiesiskā daba

Lejupielādēt

18.07.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-908/2014 Personas tiesības pārsūdzēt atteikumu anulēt paziņojumu par transportlīdzekļa iegādi un pievienotās vērtības nodokļa samaksu

Lejupielādēt

29.05.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2014 Administratīvā akta procesuālā un materiālā spēkā esība

Lejupielādēt

20.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-746/2013 Lēmuma par nozares atzīšanu par stratēģiski svarīgu tiesiskā daba

Lejupielādēt

21.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-703/2013 un senatora Jāņa Neimaņa atsevišķās domas Iestādes publiska paziņojuma par administratīvā procesa gaitu tiesiskuma izvērtējums nav patstāvīgs pieteikuma priekšmets

Lejupielādēt

24.01.2013. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-279/2013 Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma, ar kuru atstāts spēkā pasūtītāja lēmums par pretendenta piedāvājuma neatbilstību iepirkuma noteikumiem, tiesiskā daba

Lejupielādēt

31.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-127/2013 Administratīvā akta par elektroenerģijas tirdzniecības diferencētā tarifa saistītajiem lietotājiem apstiprināšanu izdošana, izpilde, pārsūdzēšana un atcelšana

Lejupielādēt

05.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-651/2012 Pašvaldības lēmuma par Slavas alejas un pasākuma „Jaunais vilnis” laukuma izveidi tiesiskā daba

Lejupielādēt

15.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-543/2012 Iestādes lēmuma par procesuālu jautājumu tiesiskā daba; pārbaudes apjoms būvatļaujas termiņa pagarinājuma gadījumā

Lejupielādēt

17.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-345/2012 Elektroenerģijas gala tarifu saistītajiem lietotājiem veidojošo pakalpojumu tarifu pamatotības pārbaude tiesā

Lejupielādēt

17.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-301/2012 Plānošanas un arhitektūras uzdevuma tiesiskā daba; zaudējumu atlīdzināšana administratīvajam aktam pielīdzināma starplēmuma atcelšanas gadījumā

Lejupielādēt

25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-257/2012 Lēmuma par izdienas pensijas piešķiršanu tiesiskā daba; Administratīvā procesa likuma 87.panta trešajā daļā noteiktā termiņa aprēķināšana

Lejupielādēt

04.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-196/2012 Administratīvā akta pamatojuma pārbaude tiesā

Lejupielādēt

30.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-139/2012 Sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma pārsūdzēšana tiesā

Lejupielādēt

29.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2012 Vadības līgumā paredzētās atlīdzības tiesiskā daba; pamatojuma nepieciešamība lēmumam par vadības līguma izbeigšanu

Lejupielādēt

20.09.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-937/2011 Iestādes lēmuma, ar kuru atteikts nodibināt tiesiskās attiecības, tiesiskā daba

Lejupielādēt

16.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-499/2011 Zemes lietošanas mērķa maiņas iespējamība pēc pašvaldības iniciatīvas

Lejupielādēt

05.12.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-395/2011 Administratīvā akta izdošana par transportlīdzekļu satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu

Lejupielādēt

13.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-210/2011 Administratīvo aktu spēkā esība laikā; lēmuma par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā tiesiskā daba; iestāžu kompetence administratīvā akta apstrīdēšanas procesā; administratīvā akta galīgais noformējums

Lejupielādēt

31.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2011 Policijas pienākums ievērot personas tiesības uz privātās dzīves aizsardzību

Lejupielādēt

03.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2011 Tiesas tiesību uzdot izdot jaunu nelabvēlīgu administratīvo aktu izmantošanas priekšnoteikumi; noilguma termiņa tecējums administratīvā akta pārsūdzēšanas un jauna administratīvā akta izdošanas gadījumā; lēmuma par soda naudas uzlikšanu atcelšana daļā

Lejupielādēt

30.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1088/2010 Administratīvā akta un politiska lēmuma nošķiršana; personas tiesības uz taisnīgu tiesu

Lejupielādēt

20.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-795/2010 Administratīvā akta iekšējā un ārējā spēkā esība; iestādes lēmuma apstrīdēšanas termiņš lēmuma nepaziņošanas gadījumā

Lejupielādēt

10.09.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-749/2010 Administratīvā pārkāpuma uzskaites punkti; ietekmēšanas līdzekļi un to pārsūdzība administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

15.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-742/2010 Lēmuma, kas pieņemts attiecībā uz amatpersonu, pakļautība administratīvo tiesu kontrolei; lēmuma par disciplinārlietas izbeigšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

21.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-705/2010 Pašvaldības lēmuma par bāriņtiesas likvidēšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

12.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-589/2010 Administratīvais akts par tiesneša neapstiprināšanu; tiesneša tiesības vērsties tiesā neapstiprināšanas gadījumā; tiesneša neatkarība

Lejupielādēt

16.04.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-408/2010 Administratīvais akts attiecībā uz skolēnu kā īpaši pakļautu personu; izglītības iestādes reorganizācija

Lejupielādēt

12.02.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-253/2010 Ministru kabineta lēmuma likvidēt Latvijas Policijas akadēmiju tiesiskā daba; gadījumi, kad iekšējs lēmums atzīstams par administratīvo aktu

Lejupielādēt

21.01.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-208/2010 Lēmuma par personas ievēlēšanu asociētā profesora amatā tiesiskā daba

Lejupielādēt

10.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-188/2010 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja brīdinājuma tiesiskā daba; citu šā biroja izdotu lēmumu pārbaude tiesā

Lejupielādēt

05.01.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-163/2010 Valsts ieņēmumu dienesta informācijas pieprasījuma, kas adresēts privātpersonai, kas nav administratīvā procesa dalībnieks, tiesiskā daba

Lejupielādēt

22.02.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-101/2010 Publiskas lietas pieejamība un tās nodošana sevišķajai izmantošanai; ceļa zīmju tiesiskais statuss un izdevējiestāde

Lejupielādēt

10.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-759/2009 Kārtība bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas

Lejupielādēt

29.06.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-528/2009 Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmuma, ar kuru atzīts, ka persona nav piemērota tiesneša amatam, tiesiskā daba

Lejupielādēt

26.05.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-493/2009 Par Naturalizācijas pārvaldes iekšēju lēmumu

Lejupielādēt

24.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-278/2009 Lēmuma anulēt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam pārsūdzība tiesā

Lejupielādēt

16.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-69/2009 Par administratīvo līgumu

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-837/2008 Administratīvā akta paziņošana nav faktiskā rīcība

Lejupielādēt

23.12.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-603/2008 Iestādes lēmuma par transportlīdzekļa pārreģistrācijas aizliegumu tiesiskā daba

Lejupielādēt

03.06.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-234/2008 Faktiskās rīcības nošķiršana no starpdarbībām (starplēmuma); administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros pieņemta lēmuma par dokumentu izņemšanu tiesiskā daba; cietušais administratīvā pārkāpuma lietā muitas jomā

Lejupielādēt

04.03.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-140/2008 Lēmumi un darbības, kas veikti noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procesa ietvaros, nav pakļauti kontrolei administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

25.03.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-119/2008 Privatizācijas aģentūras skaidrojoša rakstura vēstule, kas potenciālam privatizācijas pretendentam sniegta, pirms ir izstrādāti privatizācijas noteikumi, pati par sevi nerada tiesiskas sekas un līdz ar to nav administratīvais akts

Lejupielādēt

25.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-294/2007 Administratīvais akts var sastāvēt no vairākiem dokumentiem, un akta pamatojumam nav obligāti jābūt tajā pašā dokumentā, kurā ietverta lēmuma rezolutīvā daļa

Lejupielādēt

14.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-255/2007 Atteikums kā negatīvs administratīvais akts

Lejupielādēt

27.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-253/2007 Iestādes izsniegts rēķins par administratīvā akta izdošanu nav iestādes faktiskā rīcība, bet gan attiecīgā administratīvā akta nosacījums; administratīvā akta nosacījumi un to pārsūdzēšana

Lejupielādēt

05.02.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-103/2007 Ārsts, izsniedzot darbnespējas lapu, un ārstniecības iestādes vadītājs, anulējot izsniegto darbnespējas lapu, rīkojas valsts pārvaldes jomā; ārstniecības iestādes vadītāja lēmums anulēt izsniegto darbnespējas lapu ir atzīstams par administratīvo aktu

Lejupielādēt

27.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2007 Pēc VID muitas iestāžu iniciatīvas sniegtam preces identifikācijas atzinumam (par preču paraugu atbilstību konkrētiem Latvijas kombinētās nomenklatūras (LKN) kodiem) nepiemīt galīgā noregulējuma raksturs, līdz ar to tas nav atsevišķi pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

13.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-11/2007 Par KNAB brīdinājuma tiesisko dabu, par valsts amatpersonas rīcību, izskatot privātpersonas sūdzību par attiecīgās amatpersonas darījumu partneri, un par apdrošināšanas līgumattiecību darījuma summu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē

Lejupielādēt

19.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-523/2006 Vispārīgā administratīvā akta – domes lēmuma par konkrētas dzīvojamās mājas nenodošanu privatizācijai – pārsūdzība

Lejupielādēt

11.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-221/2006 Ministru kabineta lēmums, ar kuru atteikts personu uzņemt Latvijas pilsonībā, ir politisks lēmums un nav pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

19.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-207/2006 Par studenta attiecībām ar iestādi, kurā studiju programmas ietvaros students iziet praksi, un par lēmumu, kas pieņemti sakarā ar praksi, juridisko dabu

Lejupielādēt

19.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-201/2006 VID pieprasījuma iesniegt papildu deklarāciju tiesiskā daba; galējā noregulējuma raksturs kā viena no administratīvā akta pamatpazīmēm

Lejupielādēt

09.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-52/2006 Par soda uzlikšanā piemērojamo principu, kas nosaka, ka tiesību normai ar pietiekošu skaidrību ir jānosaka pienākums, par kura nepildīšanu personai var draudēt sods, un par administratīvā akta ar ilgstošu iedarbību spēkā esību gadījumā, ja tiesību norma,

Lejupielādēt

07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-39/2006 Par piemērojamām tiesību normām lietā par administratīvā akta ar ilgstošu iedarbību atcelšanu; Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmums par nepilsoņa statusa atņemšanu kā administratīvais akts ar ilgstošu iedarbību

Lejupielādēt

07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-32/2006 Par likuma „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību” normu piemērošanu un par administratīvo aktu ar divējādu iedarbību

Lejupielādēt

26.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-2/2006 Par izņēmumu no Administratīvā procesa likuma 67.panta noteikumiem par administratīvā akta sastāvdaļām

Lejupielādēt

17.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-372/2005 Par ģenerālprokurora atbildes juridisko dabu un tiesībām iesniegt par to pieteikumu administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

26.04.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-199/2005 Par tiesneša, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, pieņemtā lēmuma juridisko dabu, kā arī par Senāta pilnvaru apjomu, izskatot blakus sūdzību

Lejupielādēt

03.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-164/2005 Par iestādes izdotu starplēmumu galīgā administratīvā akta pieņemšanai un par tiesas pienākumu izbeigt tiesvedību

Lejupielādēt

15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-148/2005 Par iekšējiem un pārvaldes lēmumiem, par faktiskās rīcības jēdzienu un par tiesas pienākumu norādīt iestādi, kuras kompetencē ir attiecīgās lietas izskatīšana

Lejupielādēt

15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-55/2005 Par pienākumu uzliekošajiem un konstatējošajiem administratīvajiem aktiem

Lejupielādēt

26.10.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-249/2004 Par faktisko situāciju konstatējošo administratīvo aktu

Lejupielādēt

07.09.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-209/2004 Par iestādes lēmumiem, kas pieņemti administratīvās lietas izskatīšanas gaitā

Lejupielādēt

03.08.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-190/2004 Par Valsts valodas centra atzinumu kā administratīvo aktu

Lejupielādēt

11.06.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-125/2004 Par bāriņtiesas atzinuma juridisko dabu Administratīvā procesa likuma 1.panta trešās daļas izpratnē

Lejupielādēt