• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmit sestā nodaļa. Tiesu debates un tiesājamā pēdējais vārds

03.06.2002. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-219/2002 Ja tiesājamam nav dots vārds aizstāvības runai tiesu debatēs, tad šāds pārkāpums kā vienīgais nevar būt par pamatu attaisnojoša sprieduma atcelšanai, ja vien sprieduma atcelšanu nav lūgusi pati attaisnotā persona.

Lejupielādēt

26.05.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-195/1998 Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts un lieta nosūtīta jaunai iztiesāšanai apelācijas kārtībā, jo apelācijas tiesas spriedumā par pierādītu atzītās noziedzīgās darbības aprakstā nav norādīts nozieguma izdarīšanas laiks, vieta un veids; Tiesājamam, kura aizstāvībai aizstāvis nav piedalījies tiesas sēdē, nepamatoti liegtas tiesības piedalīties tiesu debatēs

Lejupielādēt

28.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-136/1998 Tiesājamais var piedalīties tiesu debatēs tikai tad, ja lietas izskatīšanā nepiedalās aizstāvis

Lejupielādēt