• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Piektā apakšnodaļa. ĪPAŠUMA APROBEŽOJUMI (1067.-1129.pants)

07.04.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/2022 Sprieduma par kopīpašuma izbeigšanu, lietu atdodot vienam no kopīpašniekiem, rezolutīvās daļas atbilstība Civilprocesa likuma 195. panta prasībām

Lejupielādēt

03.02.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-53/2022 Civillikuma 1075. panta piemērošana, dalot komplicētu kopīpašumu

Lejupielādēt

08.06.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-542/2021 Valsts nodeva kopīpašuma izbeigšanas prasībā

Lejupielādēt

03.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-314/2021 Nostiprinājuma lūguma ievērošana daļā

Lejupielādēt

15.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-16/2021 Iepriekš jau saņemtā pievienojuma mantojuma masai juridiskā daba

Lejupielādēt

25.11.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1328/2020 Civillikuma 1.panta piemērošana kopīpašuma dalīšanā

Lejupielādēt

15.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-231/2020 Laba ticība kā kritērijs Civillikuma 1074. un 1075. pantā paredzēto subjektīvo tiesību izlietošanas robežu noteikšanai

Lejupielādēt

16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2020 Prasības tiesību par hipotēkas ieraksta dzēšanu uz citam kopīpašniekam piederošo domājamo daļu neesība

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr.SKC-259/2019 Netaisnprātīga prasība par kopīpašuma izbeigšanu

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-217/2019 Ēkas (būves) īpašnieka pirmpirkuma tiesības uz zemi, ja zemes kopīpašuma domājamā daļa tiek atsavināta citam zemes kopīpašniekam

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-206/2019 Būvju nojaukšanas prasījuma tiesību neesība trešām personām

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-162/2019 Dzīvokļa īpašuma likuma un Civillikuma regulējuma piemērošana kopīpašumā esošas dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanā

Lejupielādēt

06.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-135/2019 Mantojuma dalīšanas lietas izskatīšanas daži aspekti

Lejupielādēt

17.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/2019 Pirmpirkuma un izpirkuma tiesību īstenošana uz lauksaimniecībā izmantojamu zemi

Lejupielādēt

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-64/2019 Dzīvokļa īpašnieka pienākums nodrošināt apstākļus apsaimniekošanas norēķinu saņemšanai

Lejupielādēt

21.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2019 Kopīpašuma reālas sadales aspekti

Lejupielādēt

30.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2018 Dzīvokļa īpašnieka un zemesgrāmatā nereģistrēta dzīvokļa īpašuma ieguvēja tiesiskās attiecības

Lejupielādēt

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2018 Kopīpašuma izbeigšana, ja uz zemes atrodas privatizācijai pakļauta dzīvojamā ēka

Lejupielādēt

12.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2018 Dzīvokļa īpašuma likuma normas nav piemērojamas strīdā starp individuālās apbūves atsevišķu nekustamo īpašumu īpašniekiem

Lejupielādēt

12.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2018 un tiesnešu Aivara Keiša un Marikas Senkānes atsevišķās domas Kopīpašnieka tiesības rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, ja ar šo rīcību netiek skartas pārējo ēkas kopīpašnieku tiesības vai intereses

Lejupielādēt

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2017 Servitūta nodibināšana par labu kopīpašumā esošam nekustamajam īpašumam

Lejupielādēt

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/2017 Publisko ūdeņu statusa noteikšana

Lejupielādēt

30.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2017 Procesuālo tiesību pārņemšanas juridiskā daba un sekas

Lejupielādēt

23.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-287/2016 Piespiedu nomas līguma noslēgšana ar vienu no zemesgabala kopīpašniekiem

Lejupielādēt

16.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-280/2016 Kopīpašumā esošas ēkas dalītas lietošanas noteikšana

Lejupielādēt

16.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2016 Kopīpašumā esošai ēkai veiktu remontdarbu izdevumu atlīdzināšanas priekšnoteikumi; patvaļīgas būvniecības konstatēšana

Lejupielādēt

14.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-173/2013 Kopīpašuma vērtības noteikšana, izskatot prasību par tā sadali

Lejupielādēt

01.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2013 un senatoru Andas Briedes, Valerijana Jonikāna un Edītes Vernušas atsevišķās domas Galvenās un blakus lietas klasifikācijas nosacījumi

Lejupielādēt

05.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1800/2012  Kopīpašnieku vienošanās par kopīpašuma lietošanas kārtību nostiprināšana zemesgrāmatā

Lejupielādēt

06.07.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1389/2012 Par laulāto kopīgās mantas sadali

Lejupielādēt

26.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2012 Atsavinātāja pienākums piedāvāt noslēgt pirkuma līgumu pirmpirkuma tiesīgajam, pirmpirkuma un izpirkuma tiesību noilgums

Lejupielādēt

23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2012 Ūdens patēriņa starpība starp daudzdzīvokļu mājas un dzīvokļu ūdens skaitītāju rādījumiem un tās segšanas nosacījumi

Lejupielādēt

21.09.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1089/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

02.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-781/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas Tiesības ierakstīt zemesgrāmatā vienošanos par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību

Lejupielādēt

31.08.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2011 Par Civilprocesa likuma 77.panta skaidrojumu

Lejupielādēt

09.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2011 Kopīpašnieku piekrišanas nepieciešamība, pārdodot nekustamo īpašumu labprātīgā izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

15.09.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-171/2010 Servitūta izbeigšanās ar tiesības un pienākuma sakritumu vienā personā

Lejupielādēt

16.12.2009. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-346/2009 Kopīpašnieku prasība par viena kopīpašnieka daļas noteikšanu, saglabājot kopīpašuma attiecības savā starpā

Lejupielādēt

09.12.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-333/2009 Par pušu vienošanās, ar kuru notikusi mantojuma sadale, saistošo spēku

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2009 Par kopīpašuma dalīšanu

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-354/2008 Par ēku kā patstāvīgu nekustamā īpašuma tiesību objektu

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2008 Par pirmpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2008 Par pirmpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2008 Likuma „Par dzīvokļa īpašumu” normu piemērošana un izpirkuma tiesības nodibināšana

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-703/2007 Par kopīpašuma lietošanas kārtības sadales jauna varianta procesuālo nozīmi

Lejupielādēt

10.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-690/2007 Par prasījuma robežu ievērošanu

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-60/2007 Par kopīpašuma reālu sadali

Lejupielādēt

03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-17/2007 Prasības par kopīpašuma reālu sadali piekritība tiesai

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-7/2007 Par jaunatklātiem apstākļiem

Lejupielādēt

18.10.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-561/2006 Par kopīpašuma tiesību

Lejupielādēt

20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-500/2006 Par neuzdotas lietvedības apstiprināšanas sekām

Lejupielādēt

15.03.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2006 Par garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības biedra īpašuma tiesībām uz tiesiskā valdījumā esošu garāžu

Lejupielādēt

10.08.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-429/2005 Par tiesībām lietot privāto ezeru ūdeņus

Lejupielādēt

14.01.2004. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2004 Kopīpašuma izbeigšanas ierobežojumi

Lejupielādēt

14.06.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-273/2000 Par telpu lietošanas kārtības noteikšanu namīpašumā

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2000 Zemesgrāmatā ierakstīta piedziņas atzīme un prasības nodrošināšanas atzīme pēc tās izdarīšanas piešķir ar atzīmi nostiprinātajai tiesībai priekšrocību un ir saistoša visām personām, kuru tiesības nostiprinātas pēc atzīmes izdarīšanas

Lejupielādēt

19.01.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-19/2000 Par kopīpašuma reālu sadali (Civillikuma 1070.pants)

Lejupielādēt

16.11.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-654/1999 Par lietošanas kārtību kopējā namīpašumā un telpu saimniecisko nozīmi

Lejupielādēt

16.11.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-645/1999 Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības var apstrīdēt tikai ar īpašuma prasību

Lejupielādēt

15.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-572/1999 Kopīpašnieks bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas var ieķīlāt savu kopējās lietas domājamo daļu. Par ķīlas priekšmetu var būt nevien pastāvošās, bet arī nākamās – kā ķermensikās, tā bezķermensikās lietas

Lejupielādēt

14.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-228/1999 Par kopīpašnieka tiesībām rīkoties ar savu domājamo daļu (Civillikuma 1072.pants)

Lejupielādēt

17.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/1999 Par kopīpašuma reālo sadali, vai lietošanas kārtības noteikšanu

Lejupielādēt

03.02.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/1999 Katra domājamā daļa kopīpašumā ir patstāvīgs civilās apgrozības priekšmets, un maiņas līguma noslēgšanai nav vajadzīga līdzīpašnieka piekrišana

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-30/1999 Par tiesībspēju ieķīlāt nekustamu īpašumu

Lejupielādēt

17.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-15/1999 Par kopīpašuma attiecību izbeigšanu

Lejupielādēt

15.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-225/1998 Namīpašuma viena līdzīpašnieka izceļošana, pamatojoties uz Latvijas-Vācijas 1939.gada 30.oktobra līgumu „Par vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju”, nevar būt par pamatu, lai atzītu, ka arī pārējie līdzīpašnieki zaudē īpašuma tiesības uz namīpašumu

Lejupielādēt

27.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-152/1996 Par kopīpašuma sadali dabā

Lejupielādēt