• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Ievads (1.-25.pants)

21.12.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-320/2021 Mantojuma pieņemšana ārvalstīs

Lejupielādēt

12.10.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-191/2021 Iestādes pienākums, uzzinot par bērna interesēm pretēju rīcību

Lejupielādēt

25.11.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1328/2020 Civillikuma 1.panta piemērošana kopīpašuma dalīšanā

Lejupielādēt

30.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-466/2020 Ienākumu slēpšana, izmantojot komercsabiedrības un tās dalībnieka atbildības norobežošanas institūtu

Lejupielādēt

07.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-304/2020 Personas deklarētās dzīvesvietas maiņas ietekme uz īres tiesiskajām attiecībām

Lejupielādēt

29.10.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-288/2020 Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kreditoru prasībā pret komercsabiedrību, ja valdes loceklis, būdams ar komercsabiedrību tieši saistīta persona, pienākumus pildījis bez atlīdzības

Lejupielādēt

15.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-231/2020 Laba ticība kā kritērijs Civillikuma 1074. un 1075. pantā paredzēto subjektīvo tiesību izlietošanas robežu noteikšanai

Lejupielādēt

12.03.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-189/2020 Labas ticības principa piemērošanas robežas

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr.SKC-259/2019 Netaisnprātīga prasība par kopīpašuma izbeigšanu

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-251/2019 Prasība par nepilngadīgam sportistam nodarīto kaitējumu veselībai saistībā ar iespējamo sporta ārsta un sporta kluba nolaidību

Lejupielādēt

12.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2019 Tiesību normas atpakaļvērstais spēks

Lejupielādēt

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1782/2018 Labas ticības principa pārkāpums komercsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanā, ierobežojot mirušā sabiedrības dalībnieka mantinieku tiesības

Lejupielādēt

27.04.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-815/2018 Pārrobežu mantojuma lietā piemērojamās jurisdikcijas un likuma izvēle

Lejupielādēt

11.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2018 Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzinājumu, ja izmaksāta atlīdzība par iekāpšanas atteikumu

Lejupielādēt

27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-363/2017 Tiesiskā darījuma noteikumu nepiemērošana, pamatojoties uz labas ticības principu, kā izņēmums

Lejupielādēt

11.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2017 Tiesību netaisnprātīga izlietošana kā tiesiskās aizsardzības lieguma pamats

Lejupielādēt

24.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-211/2017 Tiesas pilnvaras ierobežot tiesīgi noslēgta līguma spēku

Lejupielādēt

29.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-201/2017 Morālā kaitējuma apmēra noteikšana sakarā ar nepamatoti ierosinātu kriminālprocesu, ja lieta iztiesāta saprātīgā termiņā un piemērots ar apcietinājumu nesaistīts drošības līdzeklis

Lejupielādēt

03.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-106/2017 Nepamatota saukšana pie kriminālatbildības kā prezumējams fakts morālā kaitējuma atlīdzināšanai

Lejupielādēt

28.04.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1840/2016 Notāra pienākums nodrošināt mantojuma procesā iesaistīto personu civilās tiesības un likumīgās intereses

Lejupielādēt

10.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/2016 Īpašuma aizsardzība pašaizstāvības ceļā (Civillikuma 1040. un 1733. pants)

Lejupielādēt

23.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2376/2014 Paškontrahēšanās darba līgumos un Civillikuma 1415.panta piemērošana

Lejupielādēt

21.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2014 Autoru darbu izmantošanas atlīdzības noteikšanas kārtība, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas tiesības un pienākumi vienotu tarifu noteikšanā

Lejupielādēt

23.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/2013 Atbildētāja noteikšana prasībā par hipotēkas un piedziņas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

12.03.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-108/2013 Līguma nosacījumu izvērtēšanas pienākums patērētāju tiesību aizsardzības aspektā

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-574/2012 Trata (pārvedu vekselis) un saistību pastiprināšana

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-227/2012 Uztura līguma personiskā rakstura nošķiršana no līgumā noteikto saistību izpildīšanas

Lejupielādēt

16.11.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-347/2011 Noilgums prasībās par paternitātes noteikšanu

Lejupielādēt

20.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2011 Par Eiropas Savienības direktīvu piemērojamību

Lejupielādēt

27.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/2011 Par kolīziju normām

Lejupielādēt

09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2011 Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana saistībā ar radušos sakropļojumu vai izķēmojumu

Lejupielādēt

07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2010 Nekustamo īpašumu atsavinājumu līgumu ķēdē nošķirami spēkā neesoši un spēkā esoši līgumi

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2009 Par kopīpašuma dalīšanu

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2008 Par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja nekustamais īpašums pārdots secīgi vairākiem pircējiem

Lejupielādēt

04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-132/2008 Par ostu pārvalžu tiesībām rīkoties ar ostu teritorijā iekļauto valsts zemi

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-705/2007 Ārvalsts juridiskas personas tiesību un rīcības spēja nosakāma pēc viņa valdes atrašanās vietas likuma (Civillikuma 8.panta trešā daļa)

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-413/2007 Par kravai nodarīto zaudējumu atlīdzību pēc starptautiska autopārvadājuma līguma

Lejupielādēt

11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-283/2007 Par rīcību ar ieķīlāto automašīnu

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-174/2007 Par apdrošinātāja regresa prasību

Lejupielādēt

04.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2007 Par direktīvu piemērošanu

Lejupielādēt

15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-662/2006 Par apakšuzņēmēja pienākumu atlīdzināt zaudējumus

Lejupielādēt

04.10.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-540/2006 Par labas ticības principu

Lejupielādēt

05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-625/2005 Par Civillikuma 994. panta piemērošanu

Lejupielādēt

12.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2005 Par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikumu izmaksāt aprēķināto, bet neizmaksāto pensiju pārsūdzēšanas kārtību

Lejupielādēt

09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-75/2005 Par pirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

12.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2005 Par Civillikuma 1.pantā ietvertā taisnīguma principa piemērošanas primāro nozīmi

Lejupielādēt

14.01.2004. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2004 Kopīpašuma izbeigšanas ierobežojumi

Lejupielādēt

25.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-486/2000 Likuma „Par ostām” 27.panta piemērošana

Lejupielādēt

14.06.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-267/2000 Kreditoru prasījumu apmierināšana saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” normām

Lejupielādēt

16.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-16/2000 Nepamatota izstumšana no valdījuma sakarā ar nepamatotu namīpašuma denacionalizāciju un tālāku īpašuma tiesību nodošanu uz dāvinājuma līguma pamata trešai personai pretēji Civillikuma 1. un 1415.pantam nevar būt par pamatu, lai iegūtu īpašuma tiesības uz dāvinājuma līguma pamata

Lejupielādēt

25.03.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-174/1998 Par likuma „Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem” piemērošanu

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/1997 Par normatīvo aktu atpakaļejošo spēku

Lejupielādēt