• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

28.nodaļa. TIESAS LĒMUMS (229.-232.pants)

12.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-681/2021

Lejupielādēt

25.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-404/2018 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un tiesnešu Andas Briedes, Anitas Čerņavskas, Ināras Gardas un Valērija Maksimova atsevišķās domas

Vēršanās tiesā pēc Darba likuma 122.pantā noteiktā viena mēneša termiņa, kuru prasītājs nav lūdzis atjaunot, ietveras Civilprocesa likuma 132.panta pirmās daļas 2.punkta sastāvā un apliecina subjektīvās prasības tiesības zudumu, kas ir pamats atteikumam pieņemt prasības pieteikumu vai tiesvedības izbeigšanai, ja lieta ir bijusi ierosināta (Civilprocesa likuma 223.panta 2.punkts).

Lejupielādēt

14.07.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-187/2017

Spēkā esošam tiesas lēmumam, kas pieņemts, izskatot procesuālas dabas jautājumu, nepiemīt tādas pašas iezīmes, kādas ar stāšanos spēkā, atbilstoši Civilprocesa likuma 203.panta trešajai un piektajai daļai, iegūst tiesas spriedums. Tomēr, ja persona, ignorēdama vienā tiesas lēmumā skaidri izteiktos norādījumus par konstatēto trūkumu novēršanu, atkārtoti iesniedz tiesai iepriekšminētajam pilnīgi identisku pieteikumu, tad tai nav pamata sagaidīt ne to, ka tiesas attieksme pret šādu pieteikumu mainīsies, ne arī konkrētā jautājuma izskatīšanas labvēlīgu iznākumu.

Lejupielādēt

14.06.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-488/2006

Gadījumā, kad tiesa paziņojusi tikai lēmuma nolēmuma daļu, lēmuma pārsūdzības termiņa skaitījums nosakāms pēc analoģijas, piemērojot Civilprocesa likuma 415., 454.panta nosacījumus par saīsināta sprieduma pasludināšanu, t.i., pārsūdzēšanas termiņš skaitāms no datuma, kuru tiesa paziņojusi pilna lēmuma sastādīšanai.

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-191/1997

Lejupielādēt