• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

22.nodaļa. SPRIEDUMS (189.-208.pants)

09.03.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-495/2022 Kļūda tiesas nolēmuma nosaukumā kā pārrakstīšanās kļūda

Lejupielādēt

28.02.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-296/2022 Neesot attiecīgam prasījumam par zemesgrāmatā uz katra laulātā vārda nostiprināta īpašuma tiesisko statusu, tiesas atzinums, kura ir katra laulātā atsevišķā manta, uzskatāms par prasījuma robežu pārkāpumu (Civilprocesa likuma 192. un 426. pants)

Lejupielādēt

07.04.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/2022 Sprieduma par kopīpašuma izbeigšanu, lietu atdodot vienam no kopīpašniekiem, rezolutīvās daļas atbilstība Civilprocesa likuma 195. panta prasībām

Lejupielādēt

12.05.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/2022 Savstarpēji izslēdzošas atziņas tiesas spriedumos par viena un tā paša pierādījuma vērtējumu vienā civiltiesiskā strīdā

Lejupielādēt

16.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-875/2021 Noteikti pielīgtas vienpusējas atkāpšanās tiesības izlietošanas tiesiskuma vērtējums

Lejupielādēt

25.02.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-243/2021 Sūdzība par tiesas spriedumu, ar kuru nav izspriests kāds no prasījumiem

Lejupielādēt

17.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/2021 Aizliegums piemērot analoģiju likumā noregulētam jautājumam

Lejupielādēt

04.11.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-72/2021 Preču zīmes plašā pazīstamība kā prasības pamata apstāklis

Lejupielādēt

12.01.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2021 Ar maksātnespējas procesa pasludināšanas dienu apstājas ne vien līgumisko procentu un līgumsoda, bet arī likumisko nokavējuma procentu pieaugums

Lejupielādēt

03.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2021 un senatoru Intara Bistera, Ināras Gardas, Ļubovas Kušnires, Aigara Strupiša un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Sprieduma procesuālā un materiāltiesiskā spēkā esība

Lejupielādēt

26.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-465/2020 Fiziskās personas dzīvesvietas datu publiskošana plašsaziņas līdzekļos

Lejupielādēt

12.03.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-189/2020 Labas ticības principa piemērošanas robežas

Lejupielādēt

29.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-97/2020 un senatoru Aivara Keiša, Intas Laukas un Marikas Senkānes atsevišķās domas Sprieduma spēkā stāšanās ar apelācijas sūdzību nepārsūdzētajā daļā

Lejupielādēt

20.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-51/2020 Atbildība par zaudējumiem, iznomājot bīstamo iekārtu

Lejupielādēt

10.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-269/2019 Parādnieka pamatotas šaubas kā pamats atbrīvošanai no neizdevīgām nokavējuma sekām

Lejupielādēt

01.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2019 Prasība par īpašuma atsvabināšanu no piedziņas un nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

06.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2019 Likumīga un pamatota sprieduma taisīšana

Lejupielādēt

03.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-240/2018 Papildsprieduma robežas

Lejupielādēt

10.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2018 Lietas izskatīšanas robežas un princips iura novit curia – „tiesai pašai jāzina likumi un jāpiemēro tie ne tikai pēc likuma burta, bet arī pēc likuma gara”

Lejupielādēt

20.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-213/2018 Darba devēja uzteikumam izvirzāmās prasības, ja uzteikums pamatots ar apstākli, ka darbinieks rīkojies pretēji labiem tikumiem

Lejupielādēt

12.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2018 Prasība par mantojuma masai piederošas lietas izprasīšanu no citas personas valdījuma

Lejupielādēt

28.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-61/2018 Tiesas pienākums spriedumā norādīt godu un cieņu aizskarošo ziņu atsaukuma veidu un kārtību

Lejupielādēt

15.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2018 Lietas apstākļu vērtēšana, kad kasācijas instances tiesa atcēlusi zemākās instances tiesas spriedumu

Lejupielādēt

09.01.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-659/2017 Sprieduma izpildes veida vai kārtības grozīšanas jēdziens

Lejupielādēt

06.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-308/2017 Civilprocesa likuma 203.panta trešās un piektās daļas tvērums

Lejupielādēt

28.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-222/2017 Tiesas pienākums noskaidrot strīda izšķiršanai nepieciešamos apstākļus

Lejupielādēt

27.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2017 Publiskai personai piederošās apbūvētās zemes nomas līgumu slēgšanas kārtība

Lejupielādēt

16.05.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1860/2016 Tiesas sprieduma tvērums

Lejupielādēt

29.01.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1331/2016 Tiesas sprieduma izskaidrošana likumisko procentu piedziņas jautājumā (Civilprocesa likuma 192., 437. pants); likumisko procentu piedziņa līdz tiesas sprieduma izpildei (Civilprocesa likuma 195. pants)

Lejupielādēt

30.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2015 Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu piemērošanas jautājumi

Lejupielādēt

21.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-20/2015 Civilprocesa likuma 195.panta noteikumu piemērošana saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas lietās

Lejupielādēt

2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2015 Noskaidrojamie apstākļi un tiesas funkciju deleģēšanas aizliegums, izšķirot strīdus par aizgādību

Lejupielādēt

26.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1948/2014 Sprieduma nekavējošas izpildes jēdziens

Lejupielādēt

29.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-81/2014 Zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats juridiskai personai pirmstiesas procesā arestētas mantas gadījumā

Lejupielādēt

31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1563/2013 Pierādīšanas pienākums, ja prasītāja (darbinieka) tiesību aizskārums izpaudies no atbildētāja (darba devēja) puses negatīvi

Lejupielādēt

31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1491/2013 Atlaišanas pabalsta juridiskā daba

Lejupielādēt

09.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-458/2013 Ceļa servitūta nodibināšanas nosacījumi

Lejupielādēt

14.12.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-398/2013 Kreditora tiesību aizsardzība, ja saistības, kas nodrošināta ar komercķīlu, izpilde nav panākta bezstrīdus piespiedu izpildīšanas ceļā

Lejupielādēt

11.09.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-38/2013 Kreditoru prasījumu vērtēšanas ierobežojums tiesiskās aizsardzības procesā

Lejupielādēt

24.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2013 Šķīrējtiesas sprieduma prejudicialitāte tiesā izspriežamā civillietā

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1627/2012 Lietas dalībnieka izvēles tiesības kādā daļā pārsūdzēt spriedumu

Lejupielādēt

28.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1594/2012 Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu apelācijas sūdzības apjomā (Civilprocesa likuma 426.pants)

Lejupielādēt

26.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2012 Pirmpirkuma tiesību mantošana; atsavinātāja pienākums piedāvāt noslēgt pirkuma līgumu pirmpirkuma tiesīgajam, pirmpirkuma un izpirkuma tiesību noilgums

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-637/2012 Interneta portālu jēdziens likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” izpratnē

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-415/2012 Sprieduma likumība un pamatotība robežu strīda lietā

Lejupielādēt

21.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2012 Pierādīšanas priekšmets, tā noskaidrošanas un izvērtēšanas pienākums

Lejupielādēt

27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-42/2012 Šķīrējtiesa nav tiesīga noteikt procentu samaksas pienākumu par laiku līdz sprieduma pilnīgai izpildei

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2012 Maiņas darījuma kvalifikācija, atzīstot vienošanos par simulatīvu, noslēgtu ar mērķi apiet pirmpirkuma tiesības

Lejupielādēt

01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2012 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU nolēmumā lietā Nr. SKC-5/2020) Atsavinājuma līguma spēkā esamības ietekme uz īpašuma tiesību pāreju ieguvējam

Lejupielādēt

22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-980/2011 Par sprieduma, kas nav stājies likumīgā spēkā, nekavējošas izpildes priekšnoteikumiem

Lejupielādēt

28.09.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-241/2011 Prasības pieteikuma priekšmets lietās par mantojuma tiesību atzīšanu un mantojuma izprasīšanu

Lejupielādēt

11.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-198/2011 Par apelācijas sūdzības robežām; kasācijas sūdzības saturu; tiesāšanās izdevumu piedziņu

Lejupielādēt

06.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-143/2011 Par izdevumu advokāta palīdzības samaksai atlīdzināšanu

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2011 Grūtību nošķiršana no nepārvaramas varas apstākļiem prasībā par līguma izbeigšanu sakarā ar saistības izpildījuma neiespējamību

Lejupielādēt

12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2011 Pierādījumu novērtēšana un lietas izskatīšanas robežas

Lejupielādēt

10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2010 Par Komerclikuma 286.panta pirmās daļas piemērošanu

Lejupielādēt

30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1183/2009 Par zaudējumu piedziņu uzņēmējsabiedrības maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

15.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2008 Par tiesas uzaicinājuma sludinājumu Civilprocesa likuma 326.panta kārtībā

Lejupielādēt

28.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-219/2008 Par Civilprocesa likuma 193.panta piektās daļas izpildi

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2008 Par priekšnoteikumiem viltus konstatēšanai

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-141/2008 Par prasības pamatu un priekšmetu

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-796/2007 Par pierādījumu vērtējumu

Lejupielādēt

07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-712/2007 Par pienākuma uzlikšanu noslēgt zemes nomas līgumu

Lejupielādēt

10.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-690/2007 Par prasījuma robežu ievērošanu

Lejupielādēt

03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-600/2004 Iznomātājs nedrīkst nomnieku izlikt patvarīgi; pie patvarīgas izlikšanas jāatlīdzina visi zaudējumi

Lejupielādēt

13.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-380/2000 Par pierādījumu izsniegšanas pienākumu

Lejupielādēt

30.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-341/2000 Tiesas spriedumam jābūt tādam, lai nepieciešamības gadījumā to varētu izpildīt piespiedu kārtā

Lejupielādēt

09.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-6/2000 Par civilstāvokļa aktu reģistrācijas ierakstu pareizības apstrīdēšanas kārtību

Lejupielādēt

29.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-617/1999 Darījumu tiesa var atzīt par spēkā neesošo, tikai tad, ja par to celta prasība Civilprocesa noteiktajā kārtībā

Lejupielādēt

04.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-430/1999 Jau pastāvošas zemes nomas attiecības var izbeigt vai grozīt tikai uz likumā noteiktiem pamatiem. Nav pieļaujama patvarīga nomnieka rīcība ar nomāto zemi, bez zemes īpašnieka piekrišanas

Lejupielādēt

28.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-33/1999 Par pazudušā izsludināšanas par mirušu atškirību no faktu konstatēšanas par personas nāvi noteikta laikā un apstakļos

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-468/1997 Par tiesas kompetenci vērtēt soda mēru, kas noteikts par darba disciplīnas pārkāpumu

Lejupielādēt

12.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-419/1997 Par likuma piemērošanu atkarībā no tiesas konstatētiem faktiskajiem apstākļiem

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-174/1997 Par sprieduma atbilstību Latvija Civilprocesa kodeksa prasībām

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-90/1997 Par zaudējumu piedziņu, kas nodarīti ar nepamatotu aizturēšanu

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-83/1997 Par tiesībām grozīt prasības pamatu un priekšmetu, palielināt vai samazināt prasījuma apjomu

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-78/1997 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi

Lejupielādēt

12.02.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-39/1997 Par mierizlīguma piespiedu izpildi

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/1997 Par tiesas pieļauto prasības pamata grozīšanu

Lejupielādēt

22.01.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/1997 Par pilnvarojuma apjomu. Par tiesas sprieduma atbilstību Latvijas Civilprocesa kodeksa 119. panta noteikumiem

Lejupielādēt

22.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/1996 Par mantojuma daļu noteikšanu ceturtās šķiras mantiniekiem. Par papildsprieduma taisīšanu

Lejupielādēt